Bài trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế 2016-2017

Gửi tới các bạn bài trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế 2016-2017 để các bạn tham khảo. Cập nhập hay và mới.


TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH
Các dạng bài:
1- Chọn đáp án đún điền vào ô trống: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Tìm từ gần nghĩa nhất: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

2- Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan:
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 45 to 54.

 
 
 


THE END- Các vấn đề về công chức thuế xem ở đây- tất cả từ tài liệu đến thông tin update thường xuyên tại: https://www.facebook.com/groups/1604594303199091/

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply