Mẹo nhớ Bảng quy đổi Thu nhập Không bao gôm thuếra Thu nhập tính thuế-TNCN

Mẹo nhớ Bảng quy đổi Thu nhập Không bao gôm thuếra Thu nhập tính thuế-TNCN. – nguồn- Lưu Ngọc Hải-Có bạn hỏi cách nhớ Bảng Quy Đổi Thu nhập Không Bao Gồm Thuế Ra Thu Nhập Tính Thuế (đối với thu nhập từ tiền lương tiền công) – Trích Phụ Lục 02/PL-TNCN TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 )

Mẹo nhớ Bảng quy đổi Thu nhập Không bao gôm thuếra Thu nhập tính thuế-TNCN

Mình xin được xây dựng công thức như sau:
Căn cứ:
-Phương pháp tính thuế theo phép lũy tiến từng phần vs 7 bậc : TNTT/ tháng
Bậc 1: Đến 5 (5%)
Bậc 2: Trên 5 đến 10 (10%)
Bậc 3: Trên 10 đến 18 (15%)
Bậc 4: Trên 18 đến 32 (20%)
Bậc 5: Trên 32 đến 52 (25%)
Bậc 6: Trên 52 đến 80 (30%)
Bậc 7: Trên 80 (35%)
-Công thức:
Thu nhập tính thuế – Thuế TNCN = Thu nhập làm căn cứ quy đổi
1.1 Xây dựng công thức ghi nhớ vs bậc 1: (5%)
Xây dựng bất phương trình:
TNQĐ + 5*5%= TNQĐ +0,25 < 5
--> TNQĐ < 4,75 --> TNQĐ=(0;4,75)
Ghi nhớ luôn : Thu nhập làm căn cứ quy đổi đến 4,75
Biến đổi công thức:
 TNTT – Thuế TNCN = Thu nhập làm căn cứ quy đổi (Điều kiện : TNQĐ đến 4,75)
Mặt khác:
Thuế TNCN = TNTT * 5%
Thay vào công thức:
TNTT – TNTT*5% = TNQĐ
Suy ra: (1-5%)*TNTT= TNQĐ -->
TNTT= TNQĐ/ (1-5%)
Có TNTT thì sẽ tìm đc Thuế TNCN phải nộp.
1.2 Xây dựng công thức ghi nhớ vs bậc 2:(10%)
Xây dựng bất phương trình:
TNQĐ + 5*5% + (10-5)*10% < 10
--> TNQĐ+ 0,75 < 10
--> TNQĐ < 9,25
--> TNQĐ= [4,75;9,25)
Ghi nhớ luôn: Trên 4,75 đến 9,25
Biến đổi công thức:
TNTT- Thuế TNCN= TNQĐ ( Điều kiện: TNQĐ= [4,75;9,25)
Mặt khác:
Thuế TNCN= 5 * 5% + (TNTT-5)* 10%= 10%TNTT – 0,25
Thay vào công thức ta được:
TNTT- Thuế TNCN = TNQĐ
<=> TNTT – (10%.TNTT – 0,25) = TNQĐ
<=> TNTT – 10% .TNTT + 0,25 = TNQĐ
<=> (1-10%) .TNTT = TNQĐ – 0,25
<=> 0,9.TNTT = TNQĐ – 0,25
<=> TNTT = (TNQĐ – 0,25) / 0,9
1.3 Xây dựng công thức ghi nhớ vs bậc 3:(15%)
Xây dựng bất phương trình:
TNQĐ + 5*5% + (10-5)*10% + (18-10)* 15% <18 p="">--> TNQĐ+ 1,95 < 18
--> TNQĐ < 16,05
--> TNQĐ= [9,25;16,05)
Ghi nhớ luôn: Trên 9,25 đến 16,05
Biến đổi công thức:
TNTT- Thuế TNCN= TNQĐ ( Điều kiện: TNQĐ= [9,25;16,05]Mặt khác:
Thuế TNCN= 5 * 5% + (10-5)*10% + (TNTT-10)* 15%= 15%.TNTT -0,75
Thấy vào công thức ta được:
TNTT- Thuế TNCN = TNQĐ
<=> TNTT – (15%.TNTT – 0,75) = TNQĐ
<=> TNTT – 15% .TNTT + 0,75 = TNQĐ
<=> (1-15%) .TNTT = TNQĐ – 0,75
<=> 0,85.TNTT = TNQĐ – 0,75
<=> TNTT = (TNQĐ – 0,75) / 0,85
Xây dựng = cách Tương tự ta có thể suy ra các công thức sau:
Bậc 4: Điều kiện TNQĐ trên 16,05 đến 27,25
TNTT= (TNQĐ-1,65)/0,8
Bậc 5: Điều kiện TNQĐ trên 27,25 đến 42,25
TNTT= (TNQĐ-3,25)/0,75
Bậc 6: Điều kiện TNQĐ Trên 42,25 đến 61,85
TNTT= (TNQĐ-5,85)/ 0,7
Bậc 7: Trên 61,85
TNTT= (TNQĐ – 9,85) / 0,65
Bài tập áp dụng:

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply