16 bài tập chọn lọc từ đề thi các năm trước về quản lý NN và Luật CBCC- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

16 bài tập chọn lọc từ đề thi các năm trước về  quản lý NN và Luật CBCC- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Câu 1. Anh chị cho biết  hệ thống mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
 Câu 2. Nội dung định hướng phát triển nền kinh tế?
Câu 3. Trong  các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế có môi trường  pháp lý, hãy trình bày khái niệm của môi trường này, tác động của môi trường này và cho ví dụ trong lĩnh vực công việ của  anh/chị khi trúng tuyển?
 Câu 4: PP kinh tế là một trong những PP QLNN về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm,  đặc diểm của PP này . Chỉ ra  các  biện pháp kinh tế sau đang áp dụng tại nước ta.
– Giảm 50% tiền thuê đất cho DN đang thuê đất của NN
– Định mức tiêu hao nguyên vật liệu chủ yếu
– Tôn vinh DN thực hiện ngĩa vụ thuế.
Câu 5: PP  hành chính  là một trong những PP QLNN về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm  của PP này .  kể  ra  2  biện pháp hành chính  đang áp dụng tại Việt nam
Câu 6: Nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế là các quy tắc chỉ đạo, các tiêu chuẩn hành vi mà các cơ quan quản lý Nhà nước phải tuân thủ trong quá trình quản lý kinh tế.. hãy chỉ ra 3 các nguyên tắc cơ bản sau  trong quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta:
 Câu 7 . Nội dung quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp có quy định: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh
           Hãy nêu 3 nội dung Nhà nước phải làm để thực hiện nội dung quản lý này :
 Câu 8: Khải niệm  và cơ cấu  Tài chính công,
câu 9: . Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong  những nguyên tắc cơ bản của hoạt dộng quản lý tài chính công , Hãy làm rõ nội dung này và cho một ví dụ cụ thể.
 Câu 10:  Khoản thu NSNN  theo nội dung kinh tế gồm  khoản nào? Chỉ ra một khoản thu dưới đây không thuộc khoản  thu NSNN. Tại sao?
– Thu thuế môn bài
– Thu từ cho thuê đất của công.
– Thu vé tham qua vịnh hạ long

Câu 11: Anh chị cho biết khái niệm về công chức và cho biết sỹ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân có phải là công chức không ?
Câu 12:   Luật công chức , phần Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân có quy định :  công chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
Anh chị hiểu nghĩa  vụ này  thế nào? Nếu trúng tuyển vào công chức thuế ,thì anh chị thực hiện nghĩa vụ này ra sao?
Câu 13 : Đạo đức của cán bộ, công chức  nbao gồm: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.
Nội dung này sẽ được các anh chị thể hiện như thế nào  khi anh chị trúng tuyển vào các phong chức năng như: thanh tra, kiểm tra thuế, tuyên truyền hỗ trợ ngươi nộp thuế.
Câu 14:
Anh (chị) hãy trình bày khái niệm phân cấp và nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Vì sao nói phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là một tất yêu khách quan?
Câu 15
Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức , để được đăng ký dự tuyển cán bộ, công chức phải đáp ứng những điều kiện nào? Anh (chị) hãy liệt kê những trường hợp không được đăng ký dự tuyển cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật hiện hành.
Câu 16
Một trong những nhiệm vụ của cơ quan thuế được quy định là công khai hoá thủ tục … để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Anh/chị hiểu như thế nào về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và ý nghĩa của việc cải cách thủ tục hành chính thuế?

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply