Đề thi Nguyên Lý Kế Toán – Học Viện Tài Chính 2018

Đề thi Nguyên Lý Kế Toán – Học Viện Tài Chính 2018,nguyên lý kế toán định khoản, giáo trình nguyên lý kế toán, lý thuyết nguyên lý kế toán,nguyên lý kế toán là gì,bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Phần A: (5 điểm)
Câu 1: 5 ý nhỏ_lý thuyết về nguyên tắc kt, phương pháp kt, các yếu tố trong BCTC,…
Câu 2: 3 ý nhỏ_Chứng từ KT
Câu 3: 3 ý nhỏ_sự tăng giảm VCSH
Câu 4: 3 ý nhỏ
Câu 5: 3 ý nhỏ_cho kết cấu TK, xác định sổ KT phải sử dụng, nêu nghiệp vụ
Phần B: (5 điểm)
Câu 6: 3 ý nhỏ_Xác định GTCL, HMLK….
Câu 7: Nghiệp vụ phản ánh vào Sổ KT nào?
Câu 8: Tìm số dư, số phát sinh trong kỳ, nêu nghiệp vụ
Câu 9: Tính GVHNK, GVHXK, LNG, LNT,…
Câu 10: Định khoản nghiệp vụ bán TSCĐ đang sử dụng

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply