UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng 714 chỉ tiêu 2018- hạn nộp 16/07/2018

UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 714 chỉ tiêu, trong đó:
– Giáo viên Mầm non: 225 chỉ tiêu.
– Giáo viên Khối Tiểu học: 338 chỉ tiêu.
– Giáo viên Trung học cơ sở: 87 chỉ tiêu.
– Giáo viên Khối Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên: 51 chỉ tiêu.
– Các trường chuyên nghiệp: 13 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 16/07/2018.
– Địa điểm:
+ Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của huyện, thành phố.
+ Tại Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
+ Tại Phòng Tổ chức – Hành chính các trường nghề có chỉ tiêu cần tuyển.

https://sonoivu.bacgiang.gov.vn/node/191176

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply