Cục Thuế Hà Nội bắt đầu sắp xếp bộ máy tổ chức 2019, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

Cục Thuế Hà Nội bắt đầu sắp xếp bộ máy tổ chức 2019, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, trong những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương, Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế và Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, thành lập Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch sắp xếp 12 Chi cục Thuế thành 6 Chi cục Thuế khu vực. Dự kiến trong năm 2019 đề xuất sắp xếp 8 Chi cục Thuế thành 4 Chi cục Thuế khu vực, năm 2020 sắp xếp 4 chi cục Thuế thành 2 Chi cục Thuế khu vực. Đồng thời Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cấp Phòng theo hướng thu gọn giảm 3 phòng so với cơ cấu hiện tại.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011-2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã từng bước kiện toàn tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm 31/12/2018 cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế là: 366 đơn vị, gồm 24 Phòng, 30 Chi cục thuế, 312 Đội thuế (đã giảm được 40 đầu mối so với 2010).

Việc thực tổ chức bộ máy được thực hiện đảm bảo đúng quy định của ngành từng bước được tinh gọn; các Phòng hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức bộ máy các Đội thuộc Chi cục thuế thường xuyên được kiện toàn, củng cố và các đơn vị tổ chức triển khai tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu đột phá

Cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, Cục Thuế Hà Nội xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 02 khâu đột phá để thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trong tâm hàng năm. Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 169/NQ chuyên đề về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại Cục thuế TP Hà Nội”. Với quan điểm đổi mới tư duy, khắc phục những tồn tại và thực hiện đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ, Cục Thuế Hà Nội xác định: Tuyển dụng là tiền đề quan trọng, nền móng để xây dựng và phát triển cho các khâu sau; Bố trí, đào tạo, đánh giá là khâu cốt lõi, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục có tính hệ thống và lịch sử, vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài; Quy hoạch cán bộ là nền tảng; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá có tính chiến lược”

Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở tất cả các khâu trong công tác tổ chức cán bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đối với công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức: Xác định công tác đào tạo là cốt lõi của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong những năm qua Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều nội dung chương trình đào tạo phong phú với nhiều hình thức như: Đã xây dựng bản mô tả công việc tại tất cả khâu công việc, bản mô tả xác định trình tự công việc, căn cứ pháp giải quyết, các mẫu biểu. Đây là tài liệu đào tạo quan trọng để công chức mới tuyển dụng, công chức được luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác tự học tập nghiên cứu để chủ động giải quyết công việc được phân công. Đã triển khai chương trình, các khóa đào tạo tập trung vào hai nhóm chính, một là đào tạo bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định; Hai là tập trung đào tạo, bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ, kiến thức kỹ năng chuyên ngành, đào tạo tin học, ngoại ngữ….

Bên cạnh đào tạo bồi dưỡng theo ngạch bậc, chức danh, Cục Thuế Hà Nội cũng đã tự thành lập tổ biên soạn chương trình, bài giảng, tài liệu học tập phục vụ cho đào tạo chuyên sâu các chức năng quản lý thuế; đào tạo kỹ năng xử lý tình huống, đào tạo về văn hóa công sở…. kết quả hàng năm Cục thuế đã đào tạo cho hàng nghìn lượt CBCC theo từng chức năng quản lý thuế. Trong năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành đào tạo bồi dưỡng trên 5000 lượt công chức, Hiện nay 90% công chức có trình độ Đại học và trên Đại học; 100% các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, Chi cục và quy hoạch lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục được cử đi đào tạo bồi dưỡng chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và đào tạo về trình độ lý luận chính trị theo quy định; 95% công chức ở ngạch hành chính (Chuyên viên chính, Chuyên viên, Cán sự) đã đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo quản lý nhà nước theo quy định; Đào tạo bồi dưỡng ngạch chuyên ngành thuế (Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên thuế, Kiểm tra viên trung cấp thuế) với gần 1500 lượt công chức…

Cùng với tăng cường đào tạo bồi dưỡng công chức, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác điều động, luân phiên, luân chuyển đối với lãnh đạo các đơn vị, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn.

Trong năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành luân phiên với 104 lãnh đạo, điều động: 383 (trong đó điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo là 55, điều động đối với công chức không giữ chức vụ là 328). Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo hình thức phân công lại công việc: 595 trường hợp. Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi được tiến hành thường xuyên liên tục đã từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, bổ sung cán bộ cho những đơn vị, giúp cán bộ trưởng thành, thành thạo hơn các lĩnh vực trong công tác.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội tăng cường kỷ cương kỷ luật, rà soát thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và tư duy trong thực thi công vụ. Trong năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội xây dựng Đề án “Tăng cường kỷ cương kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của công chức trong thực thi công vụ tại Cục Thuế TP Hà Nội”. Đề án đã nhận diện các dấu hiệu vi phạm của tất cả lĩnh vực tại Cục Thuế đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể.

Bên cạnh công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, Cục thuế Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý cán bộ; đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật của cán bộ công chức. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở cho đội ngũ công chức.

Đánh giá chung công tác xây dựng tổ chức, phát triển nguồn nhân lực đã có sự chủ động thể hiện có kế hoạch cho từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có chất lượng với trên 90% có trình độ đại học từ đại học trở lên, đặc biệt 100% CBCC được đào tạo về đạo đức, văn hóa công sở ngành thuế, từ đó hình thành nên tư duy mới chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ; đội ngũ kế cận được đào tạo bài bản, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, chính vì thế với địa bàn rộng, phức tạp, nhiều đơn vị quản lý nhưng nguồn nhân sự luôn đáp ứng kịp thời so với yêu cầu

Thay đổi tư duy, chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ người nộp thuế

Để tiếp tục triển khai nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thành phố, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội xác định mục tiêu xuyên suốt “Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn có tính liên thông, tích hợp, hoạt động hiệu quả; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính”, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, triển khai các đề án đã sắp tinh gọn tổ chức bộ máy theo đề án đã xây dựng, Đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng đồng bộ các quy chế, quy trình đang triển khai; tiếp tục rà soát lại công tác phân cấp, ủy quyền hợp lý, rành mạch trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp Phòng, các Chi cục thuế đảm bảo công khai, minh bạch

Thứ hai, tăng cường giáo dục, quán triệt và nâng cao nhận thức của công chức Cục Thuế thay đổi tư duy, quan điểm là chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ người nộp thuế tạo bước chuyển biến căn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, trong thái độ, tác phong, ứng xử với người nộp thuế. Xử lý nghiêm đối với công chức vi phạm kỷ cương kỷ luật, công chức thoái hóa biến chất, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thứ ba, triển khai rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm theo quy định, tiếp tục thực hiện công tác luân phiên luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; bố trí sắp xếp cán bộ công chức theo vị trí việc làm. Xây dựng khung năng lực đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng làm việc, văn hóa ứng xử, giao tiếp. Năm 2019 sẽ tập chung đào tạo các kỹ năng chuyên sâu như chuyển giá, đào tạo tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định…

Gia Hưng
Nguồn: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/m/ts/ts_chitiet?dDocName=MOFUCM146334&_afrLoop=60149093943675074#!%40%40%3F_afrLoop%3D60149093943675074%26dDocName%3DMOFUCM146334%26_adf.ctrl-state%3D1oas49fmj_329

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply