8 câu trắc nghiệm hay sát đề- luật kế toán-ôn thi kho bạc nhà nước

8 câu trắc nghiệm hay sát đề- luật kế toán-ôn thi kho bạc nhà nước. bài viết được update lại

 

Các câu hỏi luật kế toán

1.Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm của một đơn vị kế toán:
• Có thể bắt đầu vào bất cứ ngày nào trong năm
• Bắt buộc phải là ngày đầu năm dương lịch (1/1)
• Có thể là ngày đầu năm dương lịch hoặc ngày đầu các quý
• Các câu trên đều sai
2.Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm đầu tiên của đơn vị mới thành lập được tính từ:
• Ngày DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
• Ngày đầu tiên của quý mà DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
• Ngày có hiệu lực trên quyết định thành lập
• a hoặc c
3.Theo quy định của Luật kế toán, độ dài niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị:
• Bắt buộc phải là 12 tháng dương lịch
• Tối đa là 12 tháng dương lịch
• Không quá 15 tháng dương lịch
• Các câu trên đều sai
4.Chứng từ điện tử cần:
• Có đầy đủ các nội dung cơ bản của chứng từ kế toán
• Có chữ kí điện tử
• Được mã hóa và không thay đổi trong quá trình truyền tin
• In ra giấy để lưu trữ
• Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên

5.Theo quy định hiện hành, chữ kí điện tử trên chứng từ điện tử:
• Cần được mã hóa bằng khóa mật mã
• Cần được lập riêng cho từng cá nhân có liên quan
• Có giá trị như chữ kì trên chứng từ bằng giấy
• Các câu trên đều đúng

6.Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì:
• Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
• Chí có chứng từ giấy có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
• Cả hai loại chứng từ đều có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
• Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, chứng từ giấy chỉ có giá trị để lưu trữ
7.Khi chứng từ điện tử đã thực hiện giao dịch, được chuyển thành chứng từ bằng giấy, thì:
• Chứng từ điện tử vẫn có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
• Chứng từ bằng giấy cũng có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ
• Chứng từ bằng giấy chỉ có tác dụng lưu trữ, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán
• Các câu trên đều sai
8.Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, kế toán cần:
• Sửa chữa ngay các sai sót trên sổ và điều chỉnh báo cáo tài chính năm của năm có sai sót
• Điều chỉnh báo cáo tài chính năm có sai sót
• Sửa chữa trên sổ của năm phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của năm có sai sót
• Các cách xử lý trên đều sai

CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM LUẬT KẾ TOÁN- ÔN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÓ ĐÁP ÁN (NĂM 2019)

Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm của một đơn vị kế toán:
A. Có thể bắt đầu vào bất cứ ngày nào trong năm
B. Bắt buộc phải là ngày đầu năm dương lịch (1/1)
C. Có thể là ngày đầu năm dương lịch hoặc ngày đầu các quý
d. Các câu trên đều sai
Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm đầu tiên của đơn vị mới
thành lập được tính từ:
A. Ngày DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
B. Ngày đầu tiên của quý mà DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
C. Ngày có hiệu lực trên quyết định thành lập
D. a hoặc c
Theo quy định của Luật kế toán, độ dài niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị:
A. Bắt buộc phải là 12 tháng dương lịch
B. Tối đa là 12 tháng dương lịch
C. Không quá 15 tháng dương lịch
D. Các câu trên đều sai

Chứng từ điện tử cần:

A. Có đầy đủ các nội dung cơ bản của chứng từ kế toán
B. Có chữ kí điện tử
C. Được mã hóa và không thay đổi trong quá trình truyền tin
D. In ra giấy để lưu trữ
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên
Theo quy định hiện hành, chữ kí điện tử trên chứng từ điện tử:
A. Cần được mã hóa bằng khóa mật mã
B. Cần được lập riêng cho từng cá nhân có liên quan
C. Có giá trị như chữ kì trên chứng từ bằng giấy
D. Các câu trên đều đúng
Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch,
thanh toán thì:
A. Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
B. Chí có chứng từ giấy có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
C. Cả hai loại chứng từ đều có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
D. Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, chứng từ giấy
chỉ có giá trị để lưu trữ
Khi chứng từ điện tử đã thực hiện giao dịch, được chuyển thành chứng từ
bằng giấy, thì:
A. Chứng từ điện tử vẫn có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
B. Chứng từ bằng giấy cũng có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ

C. Chứng từ bằng giấy chỉ có tác dụng lưu trữ, không có hiệu lực để giao dịch,
thanh toán
D. Các câu trên đều sai
Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, kế
toán cần:
A. Sửa chữa ngay các sai sót trên sổ và
điều chỉnh báo cáo tài chính năm của
năm có sai sót Điều chỉnh báo cáo tài
chính năm có sai sót

B. Sửa chữa trên sổ của năm phát hiện
sai sót và ghi chú vào dòng cuối của
năm có sai sót
C. Các cách xử lý trên đều sai
Hạch toán kế toán chỉ sử dụng thước đo giá trị (tiền tệ).
A. Đúng
B. Sai
Kế toán tài chính chỉ phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài
doanh nghiệp.
A. Đúng
B. Sai
Kế toán tài chính phải tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán, tài chính
hiện hành.
A. Đúng
B. Sai
Kế toán quản trị có thể được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế.

A. Đúng
B. Sai
Kế toán quản trị không cần tuân thủ các quy định tài chính vì chỉ phục vụ
cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong doanh nghiệp.
A. Đúng
B. Sai
Báo cáo kế toán quản trị có thể được lập vào bất cứ thời điểm nào theo yêu
cầu của nhà quản lí.
A. Đúng
B. Sai
Khi thực hiện kế toán theo Cơ sở dồn tích, doanh thu và chi phí của doanh
nghiệp được kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp đã thu hoặc chi tiền.
A. Đúng
B. Sai
Nguyên tắc ghi chép của kế toán theo cơ sở Tiền là ghi nhận chi phí hoặc
doanh thu khi thực sự chi tiền hoặc thu tiền.
A. Đúng
B. Sai
Các nguyên tắc kế toán chung dược thừa nhận chỉ nhằm vào mục tiêu lập
báo cáo tài chính chứ không phải báo cáo kế toán quản trị.
A. Đúng
B. Sai

Nguyên tắc phù hợp không được áp dụng trong kế toán quản trị.
A. Đúng
B. Sai
Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi kế toán doanh nghiệp phải ghi nhận nợ phải
trả ngay khi kí hợp đồng (nguyên tắc) mua hàng.
A. Đúng
B. Sai
Kế toán ghi nhận lương của giám đốc doanh nghiệp vào chi phí sản xuất là vi
phạm nguyên tắc phù hợp.
A. Đúng
B. Sai
Câu 1
Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13
ngày20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây:
A. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt
động của đơn vị;
B. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
C. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
D. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.
Câu 2 Nghị định số 16/2015/NP-CP ngày 14-12-2015 của Chính phủ áp dụng
cho đối tượng nào:

Đơn vị sự nghiệp công
Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp tư nhân
Đơn vị quản lý nhà nước

Câu 3 Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung
ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

Bộ Tài chính
Quốc Hội
Chính phủ
Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội

Câu 4: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán
trưởng có trách nhiệm:
A.Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài
đơn vị kế toán;
B.Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;
C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;
D. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế
toán.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply