Các kiến thức cần học để thi Agribank 2019

Các kiến thức cần học để thi Agribank 2019: Hệ thống hóa kiến thức, trang bị kiến thức mới cần thiết và đủ cho việc thi tuyển vào Agribank.Chương trình sẽ ôn luyện sâu tất cả các mảng kiến thức nghiệp vụ cần có, bao gồm:

Phần 1: Nhóm Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng

Nghiệp vụ Tiền gửi & Tài khoản;
Nghiệp vụ Thẻ;
Nghiệp vụ Thanh toán;
Nghiệp vụ Ngân quỹ và Mua bán ngoại tệ.

Phần 2: Nghiệp vụ Tín dụng & Thanh toán Quốc tế

Nghiệp vụ Cho vay
Nghiệp vụ về Giao dịch bảo đảm
Nghiệp vụ về Rủi ro Tín dụng
Các Văn bản Pháp luật Điều chỉnh
Nghiệp vụ về Thẩm định Tín dụng
Nghiệp vụ về Thanh toán Quốc tế

Phần 3: Kỹ năng thi tuyển

Kỹ năng phỏng vấn sơ tuyển
Kỹ năng thi Nghiệp vụ
Hệ thống các dạng Bài tập phục vụ thi tuyển

Bạn cần phải nắm được kiến thức gì để thi Agribank?

Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Tín dụng & Kế toán
Hệ thống hóa kiến thức dành riêng cho việc thi tuyển môn thi Tài chính – Tín dụng
Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Thi viết & Phỏng vấn
Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply