Tài liệu ôn thuế 2019: Bài tập luyện tập số 1

Bài luyện tập số 1:
Bài tập 1
: Trích tài liệu của doanh nghiệp X chuyên đánh bắt chế biến thủy sản, trong tháng 10 năm 2018 có tình hình sau:
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRONG THÁNG:
Trong kỳ đánh bắt được 100 tấn thủy sản và sử dụng vào các mục đích sau:
+ Dùng 50 tấn thủy sản để sản xuất nước chấm và bán hết số nước chấm này với giá bán chưa thuế GTGT là 500 trđ.
+ Dùng 30 tấn thủy sản phơi khô, chế biến thành sản phẩm thủy sản ăn liền và đã bán hết số sản phẩm này với giá bán đã bao gồm thuế GTGT là 660 trđ.
+ Dùng 20 tấn thủy sản phơi khô và xuất khẩu với tổng số tiền theo giá FOB 20.000 USD.
II. TÌNH HÌNH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO TRONG THÁNG:
+ Phục vụ sản xuất nước chấm, có hóa đơn GTGT với giá mua chưa thuế là 200 trđ.
+ Phục vụ sản xuất thủy sản ăn liền, có hóa đơn GTGT với giá mua chưa thuế là 220 trđ.
+ Phục vụ xuất khẩu, có hóa đơn GTGT với giá mua chưa thuế là 140 trđ.
+ Ngoài ra, có một số dịch vụ mua vào dùng chung cho những hoạt động trên nhưng không hạch toán riêng được, có hóa đơn GTGT với giá mua chưa thuế GTGT 100 trđ.
Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT doanh nghiệp X phải nộp trong tháng 10 năm 2018
Tài liệu bổ sung:
+ Thuế suất thuế GTGT nước chấm, thủy sản ăn liền, hàng hóa, dịch vụ mua vào: 10%.
+ Tỷ giá hối đoái 17.000 VND/USD.
+ Hàng hóa, dịch vụ mua vào đều có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Đáp án tham khảo:

Thuế GTGT đầu ra : 500*10%+660/11=110 triệu ( hàng xuất khấu chịu thuế suất 0%)
Thuế GTGT đầu vào: 200*10%+220*10%+140*10%+100*10%=66 triêu
=> số thuế doanh nghiệp phải nộp là: 110 – 66 = 44 triệu

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: