Mẫu câu hỏi trắc nghiệm thi môn tin học công chức thuế

Mẫu câu hỏi trắc nghiệm thi môn tin học công chức thuế là phần rất nhiều bạn hỏi mình. Theo nguyên tắc sưu tầm được bao nhiêu mình sẽ chi sẻ và update bấy nhiêu, các bạn nhớ theo dõi update thường xuyên trong ngolongnd.net nhé.
 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MS Windows 7
Câu 1. Hệ điều hành Windows 7 là:
1. Phần mềm hệ thống
2. Phần mềm ứng dụng
3. Phần mềm công cụ
4. Phần mềm quản lý
Câu 2. Phím, tổ hợp phím nào dùng để chụp màn hình:
1. Ctrl+C
2. Ctrl+Ins
3. Print Screen
4. ESC
 
 
Câu 3. Windows Explorer dùng để:
1. Quản lý tập tin;
2. Truy cập mạng;
3. Quản lý tập tin, thư mục;
4. Quản lý thư mục.
Câu 4. Trong Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin không nằm liền nhau, ta dùng
chuột và phím:
1. Shift
2. Alt
3. Tab
4. Ctrl
Câu 5. Phím, tổ hợp phím dùng để chụp cửa sổ hiện hành:
1. Alt+Print Screen
2. Ctrl+Print Screen
3. Print Screen
4. Shift+ Print Screen
Câu 6. Phím tắt nào dùng để đóng cửa sổ hiện hành:
1. F1
2. Alt+F4
3. Tab+F9
4. F7
Câu 7. Trong Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin nằm liền nhau, ta dùng chuột và
phím:
1. Shift
2. Alt
3. Tab
4. F2
Câu 8. Phím tắt để đổi tên tệp tin, thư mục:
1. F4
2. Ctrl+N
3. Alt+N
4. F2
Câu 9. Để Shutdown Windows 7 bằng bàn phím, ta thực hiện cách nào?
1. Windows, , Bấm phím S (để chọn Shut down)
2. Windows, Bấm phím S (để chọn Shut down)
35
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
3. Windows, , Enter
4. Windows, , , Enter
Câu 10. Tên của chương trình soạn thảo văn bản tiếng Việt có sẵn trong Windows 7:
1. NotePad
2. WordPad
3. MS Word
4. Paint
11. Mặc định, phần mở rộng của tập tin WordPad là gì:
1. DOT
3. BAK
2. DOC
4. RTF
Câu 12. Để Shutdown Windows 7 bằng bàn phím, ta thực hiện cách nào?
1. Windows, U, U
2. Windows, Enter
3. Windows, →, Enter
4. Windows, U, Enter
Câu 13. Phím tắt được sử dụng để chuyển sang các cửa sổ đang mở khác:

1. Alt+F4
2. Ctrl+Esc
3. Alt+Tab
4. Ctrl+Tab
Câu 14. Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
1. Ctrl+X
2. Ctrl+C
3. Ctrl+V
4. Ctrl+Z
Câu 15. Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là:
1. Ctrl+X
2. Ctrl+C
3. Ctrl+V
4. Ctrl+Z
Câu 16. Phím tắt để dán một đối tượng từ ClipBoard là:
1. Ctrl+X
2. Ctrl+C
3. Ctrl+V
4. Ctrl+Z
Câu 17. Xóa một tập tin mà không chuyển vào thùng rác, sử dụng tổ hợp phím:
1. Alt+F4
2. Ctrl+Delete
3. Shift+Delete
4. Alt+Delete
Câu 18. Phím tắt được sử dụng để hiển thị thực đơn Start:
1. Alt+F4
2. Ctrl+Esc
3. Alt+Tab
4. Ctrl+Tab 36
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
Câu 19. Bộ gõ tiếng Việt nào là miễn phí:
1. Vietkey
2. Unikey
3. Cả hai bộ gõ trên đều là miễn phí
4. Cả hai bộ gõ trên đều phải đăng ký bản quyền
Câu 20. Phím tắt được sử dụng để hiển thị thông tin hệ thống (System Properties):
1. Window+R
2. Window+Pause/Breaks
3. Window+S
4. Window+Print Screen
Câu 21. Múi giờ của Việt nam được quy định là:
1. UTC+07:00
2. GMT+06:00
3. GMT+07:00
4. UTC+06:00
Câu 22. Ứng dụng nào được sử dụng mở các các tệp tin có phần mở rộng là RAR, ZIP:
1. WinRar
2. WinZip
3. 7Zip
4. Cả 3 ứng dụng trên
Câu 23. Windows 7 có các kiểu hệ điều hành:
1. 16 bit và 32 bit
2. 32 bit và 64 bit
3. 64 bit và 128 bit
4. 128 bit và 256 bit
Câu 24. Phím tắt để quay trở về màn hình desktop:
1. Window
2. Window+N
3. Window+R
4. Window+D
Câu 25. Trong Control Panel để gỡ bỏ (Uninstall) một phần mềm ta chọn:
1. Administrative Tools
2. Programs and Features
3. Add or Remove Programs
4. Add Hardware
Câu 26. Trong Control Panel để thay đổi ảnh nền Desktop, ta chọn:
1. Administrative Tools
2. System
3. Personalization
4. Add Hardware
Câu 27. Tệp tin có phần mở rộng là MP3 cho ta biết đây là:
1. File ảnh
2. File thực thi
3. File văn bản
4. File âm thanh
Câu 28. Tệp tin có phần mở rộng là RAR cho ta biết đây là:
1. File thực thi 37
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
2. File video
3. File nén
4. File văn bản
Câu 29. Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là PDF:
1. Acrobat Reader
2. Foxit Reader
3. Microsof Office Power Point
4. Đáp án A và B
Câu 30. Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là PPT
1. Foxit Reader
2. Microsof Office Power Point
3. Microsof Office Word
4. Paint
Câu 31. Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là WMA
1. Windows Media Player
2. Paint
3. WordPad
4. NotePad
Câu 32. Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là WMV
1. Windows Media Player
2. Paint
3. WordPad
4. NotePad
Câu 33. Tệp tin có phần mở rộng là JPG cho ta biết đây là:
1. File ảnh
2. File thực thi
3. File văn bản
4. File âm thanh
Câu 34. Tệp tin có phần mở rộng là EXE cho ta biết đây là:
1. File ảnh
2. File thực thi
3. File văn bản
4. File âm thanh
Câu 35. Tệp tin có phần mở rộng là ZIP cho ta biết đây là:
1. File thực thi
2. File video
3. File văn bản
4. File nén
Câu 36. Tệp tin có phần mở rộng là EXE cho ta biết đây là:
1. File ảnh
2. File thực thi
3. File văn bản
4. File âm thanh
Câu 37. Mục Log off trong menu Start của Windows 7 có chức năng:
1. Tắt máy tính
2. Đóng các chương trình ứng dụng và quay về màn hình đăng nhập
3. Không đóng các chương trình ứng dụng và quay về màn hình đăng nhập 38
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
4. Khóa máy tính
Câu 38. Trong Windows 7, Để quay về màn hình đăng nhập, ta bấm tổ hợp phím:
1. Windows + S
2. Windows + L
3. Windows + M
4. Windows + P
Câu 39. Trong Windows 7, để chuyển nhanh giữa các chế độ hiển thị màn hình, ta bấm tổ
hợp phím:
1. Windows + S
2. Windows + D
3. Windows + M
4. Windows + P
Câu 40. Trong Windows 7, để thu tất cả các cửa sổ đang mở về kích thước cực tiểu, ta
bấm tổ hợp phím:
1. Windows + S
2. Windows + D
3. Windows + M
4. Windows + P
Câu 41.Trong Windows 7, để đổi tên thư mục, tập tin ta dùng phím tắt nào?
1. F1
2. F2
3. F3
4. F4
Câu 42. Để chọn nhiều tập tin liên tục trong Windows 7 ta thực hiện như thế nào?
1. Chọn tập tin đầu tiên, bấm Ctrl, chọn tập tin cuối cùng
2. Bấm Shift, chọn tập tin cuối cùng
3. Chọn tập tin đầu tiên, bấm Shift, chọn tập tin cuối cùng
4. Bấm Alt, chọn tập tin đầu tiên rồi chọn tập tin cuối cùng
Câu 43. Hộp chọn kiểu ô vuông (checkbox) trong Win 7 cho phép:
1. Chỉ chọn 1 mục hoặc không chọn.
2. Phải chọn ít nhất 1 hoặc nhiều mục
3. Không chọn mục nào, hoặc chọn 1 mục, hoặc chọn nhiều mục, hoặc chọn tất
cả các mục.
Câu 44. Phím tắt nào cho phép chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ trong hệ điều hành
Windows 7?
1. Alt + Tab
2. Ctrl + Tab
3. Shift + Tab
4. Alt + Tab
Câu 45. Trong hệ điều hành Window 7, để xem thông tin cấu hình máy tính như Bios,
Processor, Memory ta có thể sử dụng lệnh nào trong các lệnh dưới đây:
1. Dxdiag
2. Ipconfig
3. Cmd
4. Msconfig
Câu 46. Tổ hợp phím tắt trong Windows 7 để hiển thị menu Start là gì?
1. Ctrl + F4 39
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
2. Alt + F4
3. Ctrl + Esc
4. Alt + Asc
Câu 47. Windows 7 được nâng cấp từ hệ điều hành?
1. Window Millennium
2. Window XP or Vista
3. Window 98
4. Window 2000
Câu 48. Trong Windows 7, máy tính kết nối đến máy chủ được gọi là?
1. Website
2. Start menu
3. Client
4. Pinned
Câu 49. Khi thay đổi kích cỡ cửa sổ trong Window 7,
1. Trỏ chuột có dạng mũi tên 2 đầu
2. Trỏ chuột có dạng mũi tên 3 đầu
3. Trỏ chuột có dạng mũi tên 1 đầu
4. 3 phương án trên đều sai
Câu 50. Window 7 được Microsoft phát hành vào năm?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
Câu 51. Hình ảnh đại diện cho 1 tập tin được gọi là?
1. Start menu
2. Library
3. Double-click
4. Icon
Câu 52. ___________ là một “mini-menu” khi ta thực hiện thao tác kích chuột phải vào
một biểu tượng trên Taskbar?
1. Gadget
2. Pin Task
3. Snap
4. Jump List
40
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
Câu 53. Trước khi cài đặt Windows 7, ta cần thực hiện thao tác sau đây, ngoại trừ thao
tác?
1. Tiến hành sao lưu tất cả các file dữ liệu quan trọng có trên máy tính
2. Cập nhật và tắt phần mềm diệt virus
3. Kết nối đến máy in
Câu 54. Chỉ những tài khoản _______ mới có toàn quyền điều hành máy tính?
1. Administrator
2. Standard
3. Limited
4. Tất cả các tài khoản trên
Câu 55. ______ cho phép thiết lập một mạng gia đình trong Windows 7 để chỉa sẻ các
tập tin và máy in?
1. HomeNet
2. Libraries
3. HomeGroup
4. Windows Live
Câu 56. Thư mục nào không phải là thư mục mặc định trong Windows 7?
1. Documents
2. Music
3. Programs
4. Videos
Câu 57. Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
1. Windows 7
2. Microsoft Word
3. Linux
4. Unix
Câu 58. Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
1. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục
(cùng thư mục cha) và không chứa các ký tự đặc biệt (/ “ * ! <>? .
2. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (/ “ * ! <>? .
3. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
4. Tối đa 256 ký tự.
Câu 59. Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
1. Microsoft-DOS.
2. Microsoft Windows.
41
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
3. Linux
4. Microsoft Excel.
Câu 60. Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
1. Hệ điều hành.
2. Đĩa cứng.
3. Chuột.
4. Bàn phím.
Câu 61. Trong Windows 7, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta:
1. Kích chuột vào EditMove to Folder, gõ tên mới cho thư mục và bấm phím Enter.
2. Bấm tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và bấm phím Enter.
3. Kích chuột vào EditRename, gõ tên mới cho thư mục và bấm phím Enter.
4. Bấm phím F2, gõ tên mới cho thư mục và bấm phím Enter.
Câu 62. Trong Windows 7, để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng chương trình?
1. Internet Explorer.
2. Windows Explorer.
3. Microsoft Word.
4. Microsoft Excel.
Câu 63. Trong Window 7, muốn tạo một thư mục mới trên desktop, ta?
1. Bấm chuột phải tại vùng trống trên màn hình nềnNewFolder, gõ tên thư mục và
bấm phím Enter.
2. Kích chuột trái tại vùng trống trên màn hình nềnNewFolder, gõ tên thư mục và
nhấn phím Enter.
3. Kích đúp chuột tại ComputerNewFolder, gõ tên thư mục và bấm phím Enter.
4. Mở ComputerControl PanelNewFolder, gõ tên thư mục và bấm phím Enter.
Câu 64. Muốn thay đổi các thông số khu vực trong hệ điều hành Windows 7 như múi
giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số, … ta sử dụng chương trình nào trong các chương trình
sau?
1. Microsoft Paint
2. Control Panel
3. System Tools
4. Caculator
Câu 65. Trong Windows 7, muốn chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ thư mục hiện
tại, ta dùng phím (tổ hợp phím) nào sau đây?
1. Shift + F4
2. Ctrl +A
3. Alt + H
4. F11
Câu 66. Trong Windows 7, bấm giữ phím nào khi muốn chọn nhiều đối tượng liên tiếp
nhau?
1. Ctrl
2. Alt
3. Tab 42
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
4. Shift
Câu 67. Trong Windows 7, muốn mở bảng chọn tắt (Shortcut menu) của một đối tượng
nào đó, ta sử dụng thao tác nào sau đây với chuột máy tính?
1. Kích chuột
2. Kích đúp chuột
3. Kích phải chuột
4. Drag and Drop
Câu 68. Trong Windows 7, đường tắt (Shortcut) là gì?
1. Là chương trình được cài đặt vào máy tính giúp người dùng khởi động máy tính
nhanh chóng.
2. Là biểu tượng giúp người sử dụng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng.
3. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer.
4. Là chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hổ trợ người sử dụng
soạn thảo các văn bản tiếng việt.
Câu 69. Trong Windows 7, để cài đặt máy in, ta vào Control Panel và chọn:
1. Faxes
2. Printers and Faxes
3. Printers
4. Devices and Printers
Câu 70. Trong Windows 7, để lưu hình ảnh nội dung màn hình vào bộ nhớ bạn sử dụng
các phím nào sau đây?
1. Print Screen
2. Ctrl + C
3. Ctrl + Ins
4. Esc
Câu 71. Trong Windows 7, để quay về màn hình đăng nhập, ta bấm tổ hợp phím?
1. Windows + M
2. Windows + L
3. Windows + N
4. Windows + Q
Câu 72. Trong Windows 7, để quay về desktop, ta bấm tổ hợp phím?
1. Windows + M
2. Windows + S
3. Windows + D
4. Windows + K
Câu 73. Để mở hộp thoại Run trong Windows 7, ta thực hiện cách nào?
1. Bấm tổ hợp phím Alt + R
2. Vào menu StartAll ProgramsRun
3. Vào menu StartAll ProgramsAccessoriesRun 43
Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows 7
4. Không có phương án nào đúng
Câu 74. Trong Windows 7, để di chuyển giữa các cửa sổ đang mở, ta bấm tổ hợp phím?
1. Windows + Capslock
2. Windows + Tab
3. Windows + ESC
4. Windows + Back space
Câu 75. Trong Windows 7, khi đưa trỏ chuột nên thanh tiêu đề của cửa sổ và thực hiện
thao tác rê chuột thì sẽ có tác dụng?
1. Đóng cửa sổ
2. Di chuyển cửa sổ
3. Phóng cực đại cửa sổ
4. Thu cực tiểu của sổ
Câu 76. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
1. Trong Windows 7 tất cả các tập tin hoặc thư mục sau khi xóa đều được chứa tạm
trong Recycle Bin.
2. Trong Windows 7 tất cả các tập hoặc thư mục sau khi xóa đều không được chứa
tạm trong Recycle Bin.
3. Trong Windows 7, các tập tin hoặc thư mục sau khi xóa có thể được chứa tạm
trong Recycle Bin.
4. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu 77. Trong Windows 7, tổ hợp phím Shift + Del có chức năng?
1. Xóa các tập tin, thư mục đang chọn, đưa vào thư mục Recycle Bin
2. Xóa hẳn các tập tin, thư mục đang chọn, không đưa vào thư mục Recycle Bin
3. Di chuyển các tập tin, thư mục đang chọn về thư mục Windows
4. Di chuyển các tập tin, thư mục đang chọn về thư mục Documents
Câu 78. Trong Windows 7, tổ hợp phím Windows + T có chức năng?
1. Di chuyển qua lại các biểu tượng có trên Desktop
2. Di chuyển qua lại các biểu tượng có trong menu Start
3. Di chuyển qua lại các biểu tượng có trên Task bar
4. Di chuyển qua lại các cửa sổ đang mở
Câu 79. Trong Windows 7, tổ hợp phím Windows + phím số (từ 1 đến 9) có chức năng?
1. Chạy chương trình có vị trí tương ứng giá trị số trên Desktop
2. Chạy chương trình có vị trí tương ứng giá trị số trên Task bar
3. Xóa biểu tượng có vị trí tương ứng giá trị số trên Desktop
4. Xóa biểu tượng có vị trí tương ứng giá trị số trên Task bar
Câu 80. Trong Windows 7, tổ hợp phím SHIFT + F10 có chức năng?
1. Mở menu ngắn
2. Mở hộp thoại Print
3. Mở hộp thoại kết nối Internet
4. Quay về màn hình đăng nhập

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply