Tổng hợp tài liệu ôn thi ngân hàng 2020 – 5 câu trắc nghiệm Anh văn ngân hàng có đáp án chi tiết

Tổng hợp tài liệu ôn thi ngân hàng 2020 – 5 câu trắc nghiệm Anh văn ngân hàng có đáp án chi tiết.

Tổng hợp tài liệu ôn thi ngân hàng 2020 -  5 câu trắc nghiệm Anh văn ngân hàng có đáp án chi tiết
Tổng hợp tài liệu ôn thi ngân hàng 2020 – 5 câu trắc nghiệm Anh văn ngân hàng có đáp án chi tiết

1. He suggested going to the beach the next afternoon.

A. “What about going to the beach tomorrow afternoon?” He said.

B. “Why don’t you go to the beach tomorrow afternoon?” He said.

C. “Will I go to the beach tomorrow afternoon?” He said.

D. “Let’s go to the beach in the afternoon?” He said.

2. —— that few buildings were left in the town.

A. Such was the strength of the earthquake

B. So strong the earthquake was

C. Such the strength of the earthquake was

D. So was the strength of the earthquake

3. Rice is twice —— it was ten years ago.

A. more expensive than

B. much expensive as

C. as expensive as

D. as expensive than

4. Tom has —— Mary.

A. twice more apples than

B. twice as many apples as

C. as many twice apples as

D. as many apples as twice

5. The cello is shorter and slender than the trouble bass. Chọn câu sai:

A. The cello

B. shorter

C. slender

D. the trouble

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ANH VĂN

1. A. “What about going to the beach tomorrow afternoon?” He said.

Trả lời Đối với các dạng này không nên đọc từng câu vì sẽ mất nhiều thời gian mà phải biết nhìn thoáng qua cả 4 câu một lượt để tìm xem sự khác biệt nằm ở đâu. Cả 4 chọn lựa đều khác nhau khúc đầu, riêng câu d khác đoạn cuối , ngay lập tức phải chụp ngay chỗ khác nhau này để xem xét coi có loại nó ra được không. Nhìn sơ qua thấy các câu đều trong ngoặc kép, tức là câu tường thuật, nhìn lên đề thấy có the next như vậy khi còn trong ngoặc nó phải là tomorrow => loại câu d

Tiếp đến ta thấy cấu trúc đề : suggest + Ving là câu “rủ rê” cùng làm gì đó , nhìn xuống thấy câu b là you làm , câu c là I làm cho nên loại hết cuối cùng chọn câu a : cùng làm.

THAM KHẢO THÊM

Cấu trúc cần nhớ : Suggest + Ving => câu đề nghị có người nói cùng làm.

Ví dụ:

Mary suggested going to the cinema. Mary đề nghị đi xem phim ( cô ấy cũng đi cùng với người nghe )

Suggest that S (should ) + Bare inf. => câu đề nghị chỉ có S làm ( người nói không làm)

Ví dụ:

Mary suggested Tom (should) go to the cinema. Mary đề nghị Tom nên đi xem phim ( cô ấy không đi cùng với người Tom )

What about + Ving => câu rủ có người nói cùng làm

Ví dụ:

What about going to the cinema? Cùng đi xem phim nhé ( cô ấy cũng đi cùng với người nghe )

Why don’t we + Bare inf. => câu rủ có người nói cùng làm

Let’s + Bare inf. => câu rủ có người nói cùng làm

Why don’t you + Bare inf. => câu đề nghị chỉ có you làm ( người nói không làm)

2. A. Such was the strength of the earthquake

Trả lời Nhìn sơ vào ta cũng thấy ngay là nó thuộc cấu trúc so..that / such …that , nhưng thấy so / such lại nằm đầu câu thì phải nghĩ ngay đến cấu trúc đảo ngữ của chúng, mà hễ nói đảo ngữ là phải có “đảo” cái gì đó , nhìn vô thấy có was thì phải biết loại ngay câu b và c vì was nằm phía sau , không đảo lê . Hai câu còn lại chỉ cần biết công thức là “so” luôn đi với tính/trạng từ còn “such” đi với danh từ , dễ dàng thấy ngay câu d có “so” mà không có tính/trạng từ nên loại , còn lại câu a.

THAM KHẢO THÊM

– so/such đầu câu thì phải có đảo ngữ

– so + tính/trạng từ

– such + danh từ

3.C. as expensive as

Trả lời

– Câu a :more expensive than: tính từ dài nên dùng more than không có gì sai => để đó

– Câu b : much expensive as: so sánh bằng mà có 1 chữ as nên sai => loại

– Câu c : as expensive as: so sánh bằng có đủ as ..as nên không có gì sai => để đó

– Câu d : as expensive than: as của so sánh bằng mà dùng chung than của so sánh hơn nên sai => loại Như vậy còn 2 câu a và c , nhìn lên câu đề có twice ( hai lần) ta nhớ ngay đến công thức so sánh số lần => dùng so sánh bằng => chọn c

THAM KHẢO THÊM

So sánh bằng:

as adj as

not so/as adj as

So sánh hơn:

Ngắn: er than

Dài : more ..than

So sánh nhất:

Ngắn:the …est

Dài : the most

So sánh có số lần: dùng so sánh bằng

Ví dụ: I am twice as heavy as you : tôi nặng gấp đôi bạn

So sánh có số lượng: dùng so sánh hơn

Ví dụ: I am ten kilos heavier than you : tôi nặng hơn bạn 10kg

4. B. twice as many apples as

Trả lời

Dù đã “kinh nghiệm đầy mình” khi biết được rằng có ” số lần” thì phải dùng so sánh bằng ( loại được câu a) nhưng câu này vẫn còn tới 3 câu dùng so sánh bằng ! pó tay chăng ? khà khà, đâu dễ thế phải không? chỉ cần biết rằng “số lần” đứng trước as …as thì ok liền phải không nào ? vậy thì còn chờ gì nữa mà không chọn câu b.

5. C. slender

Trả lời

Khà khà, câu này cũng khối người dính bẫy đây !

The cello: xem cũng không thấy gì sai => cho qua Shorter: tính từ ngắn so sánh hơn thêm er => đúng => cho qua Slender: tương tự như trên => cho qua the trouble: ba “thằng” trên không có gì, vậy “thằng” cuối này chắc là có vấn đề => chọn! Logic quá phải không? nhưng hởi ôi, dính bẫy rồi ! Vấn đề là ở chỗ chữ slender không phải là so sánh tính từ (không phải tính từ slend + er) mà cả chữ slender là một tính từ bình thường chưa có so sánh gì cả, nếu muốn so sánh thì phải thành slenderer mới đúng, vậy ra là sai chỗ này đây, rút kinh nghiệm nhé.

Đọc nhiều tuần qua: