Tài liệu ôn thi công chức sở ban ngành: Link Google driver – Phần 2

Tài liệu ôn thi công chức sở ban ngành: Link Google driver – Phần 2. Phần 1 ở đây. Gồm các bảng tóm tắt, các mục tài liệu, De thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, Mua tài liệu thi công chức ở đâu, Tài liệu on thi công chức Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đề thi công chức Sở kế hoạch và đầu tư, Tài liệu on thi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài liệu thi công chức chuyên ngành kinh tế kế hoạch, Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Đề thi công chức ngành kế hoạch đầu tư.
 
Tài liệu ôn thi công chức sở ban ngành: Link Google driver - Phần 2
Tài liệu ôn thi công chức sở ban ngành: Link Google driver – Phần 2

 

I. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung.

Download tại đây

II. Tài liệu ôn tập các môn nghiệp vụ chuyên ngành

Ngành Công thương, mã ngành COTH
Ngành Giao thông vận tải, mã ngành GITH
Ngành Kế hoạch Đầu tư, mã ngành
Ngành Lao động – Thương binh – Xã hội, mã ngành KEHO
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mã ngành LADO
Ngành nội vụ , mã ngành NOVU
Ngành Khoa học Công nghệ, mã ngành KHHO
Ngành Tài chính Kế toán, mã ngành TACH
Ngành Tài nguyên và Môi trường, mã ngành TANG
Ngành Tư pháp, mã ngành TUPH
Ngành Thanh tra , mã ngành THTR
Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, mã ngành VAHO
Văn phòng HĐND, UBND, mã ngành VAPH
Ngành Xây dựng, mã ngành XADU
Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành CNTT

Download tại đây

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ

Ngày 27/10/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-HĐ về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ.

Toàn bộ nội dung văn bản tại file đính kèm.

 

+ File đính kèm

Danh mục TL ôn tập.rar

Chi tiết Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021 (vòng 1), tải: Tại đây

Chi tiết Danh mục tài liệu ôn tập môn thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Giang năm 2021, tải: Tại đây

Chi tiết Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn vòng 2 tuyển dụng viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2021, tải: Tại đây

Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN: KIẾN THỨC CHUNG,

TIẾNG ANH, TIN HỌC

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức;

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 (chỉ ôn phần sửa đổi về Luật Tổ chức chính quyền địa phương);

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

8. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

II. MÔN TIẾNG ANH

Nội dung chương trình đào tạo tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

III. MÔN TIN HỌC

Nội dung chương trình đào tạo Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

                                                                                               Phụ lục số 02

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH THEO

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Văn thư – Lưu trữ (Mã VTLT)

1.1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

– Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.

– Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

1.2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020

2. Tư pháp (Mã TP)

2.1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

– Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

2.3. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

3. Tài nguyên- Môi trường (Mã TNMT)

3.1. Luật Bảo vệ môi trường 2014;

– Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

– Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

3.2. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

 4. Lao động- TBXH (Mã LĐ-TBXH)

4.1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

4.2. Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

4.3. Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

4.4. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

4.5. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2018 (số 50/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018);

4.6. Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014;

4.7. Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.

5. Y tế (Mã YT)

5.1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

5.2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017.

– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

          – Thông tư  số 51/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.

          – Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.

6. Nội vụ (Mã NV)

6.1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;      

6.2. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

6.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;     – Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

7. Tài chính kế hoạch (Mã TCKH)

7.1. Luật Đầu tư năm 2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

7.2. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

– Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

7.3. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

– Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

8. Kế toán (Mã KT)    

8.1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

8.2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

– Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

– Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

– Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

9. Nông nghiệp và PTNT (Mã NN&PTNT)

–  Luật Thú y ngày 19/6/2015;

– Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

– Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

– Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Nông Lâm Thủy sản

– Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT .

– Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; Thông tư số  36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT 

 – Quyết định số 184/QĐ-BNN-QLCC ngày 12/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.

10. Kiểm lâm (Mã KL)

– Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

– Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

– Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

– Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực lâm nghiệp;

– Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

– Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;

– Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

11. Xây dựng (Mã XD)

11.1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

– Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

– Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng.

– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

11.2. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

– Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

12. Dân tộc (Mã DT)

– Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

– Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

– Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

– Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;

– Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

– Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

– Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

13. Công nghệ thông tin (Mã CNTT)

13.1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

– Nghị định số 64/2007/NĐ- CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

– Nghị định số 72/2013/NĐ -CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ -CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng.

13.2. Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

–  Nghị định số 25/2011/NĐ – CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 81/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ.

– Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

14. Văn hóa- Thể thao- Du lịch (Mã VHTTDL)

          14.1. Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 2009;

          14.2. Luật Quảng cáo số 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

14.3. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019;

– Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết 1 số điều của Luật thư viện;

14.4. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

– Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

– Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

15. Văn phòng (Tổng hợp) (Mã VP)

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 (chỉ ôn phần sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương);

– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020).

– Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức;

– Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân và Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Tải về:

Quyết định số 07/QĐ-HĐTDCC ngày 21/6/2021 Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,UBND các huyện, thành phố năm 2021

Thông báo số 16/TB-HĐTDCC ngày 25/6/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức năm 2021

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);