Một số tổng kết lý thuyết + các dạng bài tập thuế thu nhập – ôn thi công chức thuế vòng 2

Một số tổng kết lý thuyết + các dạng bài tập thuế thu nhập – ôn thi công chức thuế vòng 2.Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân , ôn thi công chức thuế 2016. Bài tập tự luận.

 

Lý thuyết

Một vài lưu ý Đối với dạng Bài tập có dạng thu nhập ở nước ngoài…
1. Đối với bài tập có phần Thu nhập ở nước ngoài:
Tách phần này tính riêng, các bước trình bày:
B1: TNTT đối với phần TN ở nước ngoài= TNST/(1-Thuế suất)
(Đối với Bài tập ở nước ngoài có giảm thuế: TNTT= TNST/(1- Thuế suất x Tỷ lệ giảm)
B2: Số Thuế đã nộp ở nước ngoài= TNTT x Thuế suất
(Trong trường hợp ở nước ngoài có miễn giảm thì B2: Số thuế TNDN trước miễn giảm)
B3: Số thuế đối với phần TN ở nước ngoài tính theo pháp luật thuế trong nước= TNTT x Thuế suất trong nước
(Năm 2015: Thuế suất trong nước là 22%, năm 2016 Thuế suất trong nước là 20%)
B4: Số thuế ở nước ngoài được trừ= Min(B2,B3)
B5: Số thuế ở nước ngoài phải nộp= B3- B4

Bài  tập tham khảo 1

VD1: Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 4.200 triệu đồng. Khoản thu nhập này nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài với mức thuế suất 25%. Quốc gia này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.
VD2: Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 830 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất 17%, nước này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.
VD3: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài 200tr. Khoản thu này đang được miễn thuế ở nước ngoài. Nước này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với VN. Thuế suất thuế tndn ở nước ngoài là 15%.
VD4: Thu nhập nhận được từ nước X (chưa ký hiệp định đánh thuế hai lần với Việt Nan) sau khi đã nộp thuế thu nhâp cho nước ngoài là 270. Thuế suất thuế TNDN ở nước X là 20%. Doanh nghiệp này được nước X cho giảm 50% thuế

Lời giải tham khảo

Vd1.
TNTT= 4200/(1-25%)= 5600.
TNDN theo luật nước ngoài 5600×25%= 1400.
TNDN tính theo luật VN 5600×20%= 1120.
Nộp ở nn nhiều hơn => không phải nộp thêm thuế tndn từ tn ở nước ngoài nữa.

Vd2.
TNTT =830/(1-17%) =1000.
TNDN tính theo luật nn 1000×17%= 170.
TNDN tính theo luật VN 1000×20%= 200.
=> thuế phải nộp thêm ở VN 200- 170= 30.

VD3.
TNTT 2000
TNDN theo nn 30
TNDN theo VN 40
=> nộp thêm 10.

Vd4.
TNTT 300
Thuế suất như nhau nên không phải nộp thêm ở vn.

Bài tập tham khảo 2

Ông C là cư trú trong năm tính thuế 2016 có tài liệu sau:
– TN nhận được từ tiền lương sau khi đóng BHBB: 408 triệu đồng
– Tiền thưởng nhân ngày lễ: 20 triệu đồng
– Phụ cấp nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước: 30 triệu đồng
– Tiền công tác phí theo quy định của công ty trong năm là 25 triệu đồng
– Nhận được một khoản thù lao ở nơi khác sau khi khấu trừ thuế 10% là 45 triệu đồng
– Trong năm cá nhân nhận được một khoản lãi tiền gửi tiết kiệm là 60 triệu đồng
– Nhận được khoản quà tặng từ anh ruột một chiếc xe máy trị giá 70 triệu đồng
Tính số thuế TNCN ông C phải nộp trong năm. Biết rằng: Trong năm ông C có đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo 10 triệu đồng và ông đủ điều kiện giảm trừ cho một người phụ thuộc

 

 

Lời giải

Thuế TNCN đối với TN từ tiền lương, tiền công
– TNTT = TNCT – các khoản giảm trừ
A/ TNCT từ tiền lương, tiền công
– TN nhận được từ tiền lương sau khi đóng BHBB: 408 triệu đồng
– Tiền thưởng nhân ngày lễ: 20 triệu đồng
– Phụ cấp nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước: 30 triệu đồng => không tính vào TNCT
– Tiền công tác phí theo quy định của công ty trong năm là 25 triệu đồng => không tính vào TNCT
– Nhận được một khoản thù lao ở nơi khác trước khấu trừ thuế 10% là 50 triệu đồng
=> Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công = 408 + 20 + 50 = 478 trđ
B/ Các khoản giảm trừ

 

– Giảm trừ bản thân người nộp thuế: 9 x12 = 108trđ
– Giảm trừ người phụ thuộc: 3.6 x 12 = 43,2trđ
– Giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo: 10 trđ
=> Tổng các khoản giảm trừ 108 + 43.2 + 10 = 161.2trđ
Vậy, TNTT = TNCT – Các khoản giảm trừ = 478 – 161.2 = 316.8 trđ
=> Thuế TNCN đối với TN từ tiền lương tiền công 316.8 x 20% – 1.65 x 12 = 43.56 trđ 
** Thuế TNCN đối với TN khác
– Trong năm cá nhân nhận được một khoản lãi tiền gửi tiết kiệm là 60 triệu đồng => Thu nhập miễn thuế
– Nhận được khoản quà tặng từ anh ruột một chiếc xe máy trị giá 70 triệu đồng
=> TNTT = 70-10= 60trđ
=> Thuế đối với TN từ quà tặng = TNTT x thuế suất= 60 x 10% = 6trđ
Từ (*) và (**), thuế TNCN ông C phải nộp trong năm là 43.56 + 6 = 49.56trđ
Kết luận: Trong năm 2016, thuế TNCN ông C phải nộp là 49.56trđ

Đăng kí link channel chia sẻ kiến thức để xem toàn bộ bài giảng được tăng âm, lọc tiếng ồn ở đây: https://goo.gl/u6pfTU

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply