Đề thi môn kiến thức chung chính thức-Miền Bắc- ngày-1-10 – công chức thuế vòng 2- 2017

Đề thi môn kiến thức chung chính thức – đề thi công chức thuế chính thức – công chức thuế vòng 2- 2017- ngạch chuyên viên và kiểm tra thuế, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư lứu trữ


Câu 1. Phân tích chức năng vs công cụ quản lý NN về kinh tế.
Câu 2. Phân tích vai trò đảm bảo công bằng xh và chính sách xã hội của NSNN, phân tích vai trò này thể hiện trong các công cụ của NSNN
Câu 3. Những việc cb,cc không được làm
Câu 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cục thuế.

Nguồn: tổng hợp Từ Facebook

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply