Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan : TRẮC NGHIỆM PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan : Môn thi TRẮC NGHIỆM PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ – Áp mã HS code. Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016
 
1. Một xe máy chưa lốp xe không được phân loại theo nhóm hàng xe máy
⇒Sai
2. Nội dung của nhóm hàng không có giá trị pháp lý trong phân loại hàng hóa
⇒Sai

3. Xe đạp tháo rời các bộ phận riêng lẻ được nhập khẩu chung cùng nhau được phân loại theo mặt hàng xe đạp hoàn chỉnh
⇒Đúng

4. Tên của phần chưa phân chương có giá trị trong việc phân loại hàng hóa
⇒Sai

5. Một lô hàng nhập khẩu xe máy chưa lắp ráp, lô hàng nhập khẩu này thừa 10 lốp xe. 10 lốp xe này sẽ được phân loại riêng hay phân loại theo mã
⇒Phân loại riêng

6. Chú giải phân chương, phân nhóm không có giá trị pháp lý trong phân loại hàng hóa
⇒Sai

7. Thùng guitar sẽ được phân loại cùng với đàn gui tar
⇒Đúng

8. Mặt hàng xuất khẩu không có tên trong biểu thuế XK thì khi làm thủ tục hải quan không phải kê khai mã hàng của mặt hàng XK
⇒Sai

9. Có bao nhiêu quy tắc tổng quát giải thích tính phân loại hang hóa
⇒06 quy tắc

10 Danh mục ATN là danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA
⇒Sai

11. Chú giải SEN là chú giải dung để giải thích phân loại hàng hóa ở cấp độ phân nhóm 8 do hội đồng Asean lập ra

⇒Đúng

12 Quy tắc 5 áp dụng trong phân loại hàng hóa ở dạng đồng bộ bán lẻ
⇒Sai

13. Quy tắc 6 sử dụng để phân loại hàng hóa ở dạng chưa hoàn chỉnh/chưa hoàn thiện
⇒Sai

14. Quy tắc 3 sử dụng phân loại hàng hóa ở cấp độ phân nhóm
⇒Sai

15. Chú giải nằm ở phần đầu/phần chương không có tính pháp lý khi phân loại hàng hóa
⇒Sai

16. Quy tắc 3 áp dụng để phân loại hàng hóa thì hàng hóa không được phân loại theo quy tắc 1 và 2
⇒Đúng

17. TT14/2015-BTC dung đẻ hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu
⇒Đúng

18. TT103/2015-BTC là thong tư hiện nay có hiệu lực danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam
⇒Đúng

19. Trường hợp khi xem xét những danh mục hàng hóa theo AHTN, nếu có sự khác biệt thì chúng ta phải áp dụng HS hay AHTN ?
⇒HS

20. Trong biểu thuế nhập khẩu VN hiện hành cấp độ 6 chữ số được gọi là nhóm hay phân nhóm?
⇒Phân nhóm

21. Quy tắc 2B đề cập đến phân loại hàng hóa ở dạng hỗn hợp, tạp chất các nguyên liệu hay các chất?
⇒Đúng

22. Quy tắc 2B dung để phân loại hàng hóa ở dạng chưa hoàn thiện/chưa hoàn chỉnh?
⇒Sai

23. Mặt hàng phôi trung khóa được phân loại theo mã của chiếc chìa khóa hoàn chỉnh là áp dụng theo quy tắc nào (1,2,4,6)
⇒Quy tắc 2

24. Nội dung của nhóm hàng và bất kỳ các chú giải có lien quan của phần chương có giá trị phạm vi tối cao và được xem xét trước tiên khi phân loại hàng hòa?
⇒Đúng

25. Quy tắc 5 dùng để phân loại hàng hóa ở hỗn hợp dạng bán lẻ là bao bì, vật chứa đựng
⇒Đúng

26 Ống thép rộng được coi là phôi theo ý nghĩa của từ phôi trong quy tắc 2A?
⇒Sai

27. Quy tắc 3C áp dụng đối với hàng hóa phân loại hàng nhóm có số thứ tự sau cùng trong số các thứ tự nhóm

28. Chương 98 là chương gì trong biểu thuế
Qui định mã số và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hang
⇒Đúng

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

28. Chương 98 là chương gì trong biểu thuế
Qui định mã số và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hang
⇒Đúng

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply