Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan :TRẮC NGHIỆM THỦ TỤC HẢI QUAN

Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan :Môn thi TRẮC NGHIỆM THỦ TỤC HẢI QUAN Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016,Đáp an 200 câu hỏi thủ tục hải quan, Trắc nghiệm nghiệp vụ hải quan có đáp an, Trắc nghiệm pháp luật hải quan, Trắc nghiệm môn nghiệp vụ hải quan có đáp án, Tài liệu ôn thi nghiệp vụ hải quan, Trắc nghiệm thi hải quan, Bài tập thủ tục hải quan có đáp an, Trắc nghiệm trị giá hải quan

 

1/ Chữ ký số phải đáp ứng những điều kiện nào sau đây để được coi là chữ ký số hợp lệ để thực hiện thủ tục hải quan điện tử?
Của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cơ quan hải quan xác định tương thích với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

2/ Người khai hải quan có thể thực hiện khai hải quan điện tử vào thời gian nào? 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

3/ Đại lý làm thủ tục hải quan điện tử được sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đối tượng nào sau đây để thực hiện thủ tục hải quan điện tử?
Đại lý làm thủ tục hải quan.

4/ Đối với lô hàng uỷ thác xuất khẩu nhập khẩu, người khai hải quan sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đối tượng nào sau đây để thực hiện thủ tục hải quan điện tử?
Người nhận uỷ thác

5/ Việc khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu được thực hiện khi nào?
Sau khi tập kết đầy đủ hàng hoá tại địa điểm do người khai hải quan thông báo.

6/ Thời hạn người khai hải quan phải thực hiện khai hải quan đối với 1 lô hàng nhập khẩu?
thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu.

7/ Những chứng từ bắt buộc phải có trong hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu? tờ khai hải quan.

8/ Những chứng từ bắt buộc phải có trong hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu? Tờ khai hh nhập khẩu; hoá đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán; vận tải đơn và các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (các phương án có dính đến hợp đồng là loại bỏ, vì hàng NK không cần hợp đồng nữa)

9/ Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể chấp nhận được là chứng từ gì? chứng từ giấy và chứng từ điện tử

10/ Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex thì người khai hải quan phải xác nhận bằng cách nào? ký tên, đóng dấu vào các chứng từ tài liệu phải nộp.

11/ Số lần được sữa chữa tối đa đối với việc đăng ký trước thông tin tờ khai XK-NK? n lần

12/ Khi thực hiện thủ tục hải quan, số lượng dòng hang tối đa khai báo được trên 1 tờ khai hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu điện tử?
50 dòng

13/ Khi thực hiện thủ tục hải quan số lượng container tối đa khai báo được trên 1 tờ khai hàng hoá XK-NK điện tử ?
100 container

14/ Một lô hàng có số lượng dòng hàng tối đa có thể thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử?
4950 dòng hàng

15/ Nghiệp vụ sửa đổi bổ sung sau thông quan được thực hiện trên hệ thống VNACCS là
AMA/AMC

16/ Tiêu chí nào sau đây bắt buộc phải khai báo khi khai báo vận chuyển kết hợp đối với tờ khai xuất khẩu?
Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng.

17/ Trường hợp nào sau đây yêu cầu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá và nộp cho cơ quan hải quan?
Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, khai thông tin trị giá trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu và người khai hải quan tự tính toán trị giá tính thuế

18/ Người khai hải quan có thể nộp hồ sơ hải quan thông qua?
=> nộp bản điện tử thông qua hệ thống dữ liệu điện tử hoặc nộp bản giấy trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan (cả a và b)

19/ Đối với tờ khai được phân luồng là luồng 1 (tức luồng xanh) thì người khai hải quan phảm làm gì?

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan dạng giấy và dạng điện tử tại trụ sở doanh nghiệp theo thời hạn quy định của pháp luật

20/ Đối với các chứng từ được quy định là nộp bản chính trong bộ hồ sơ hải quan, người khai hải quan có thể:
Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan hoặc gửi theo đường bưu chính cho cơ quan hải quan (cả a và b)

21/ Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan sau bao nhiêu ngày kể từ đăng ký tờ khai hải quan chính thức?
15 ngày
22/ Cơ quan hải quan chấp nhận phương thức đăng ký tờ khai hải quan nào sau đây? Cả giấy và điện tử

23/ Tờ khai hải quan điện tử được sửa chữa bổ sung những tiêu chí được phép sửa trên hệ thống trước thời điểm cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) tối đa bao nhiêu lần?
9 lần

24/ Người khai hải quan KHÔNG phải nộp chứng từ sau nếu cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi các chứng từ này dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành

25/ Tiêu chí nào sau đây trên tờ khai hải quan điện tử không được phép khai bổ sung nếu sai phải huỷ tờ khai?
Mã phân loại hàng hoá

26/ Thời điểm sớm nhất cơ quan hải quan cho phép người khai hải quan thực hiện thủ tục huỷ tờ khai hải quan.
Ngay sau thời điểm đăng ky cấp số tờ khai hải quan

27/ Trường hợp nào sau đây người khai hải quan phải huỷ tờ khai hải quan? Sai mã loại hình, hoặc sai mã số hàng hoá

28/ Đối với những tờ khai được cơ quan hải quan chấp nhận cho phép đưa hàng về bảo quản có nghĩa là:
người khai hải quan chỉ được phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan đến địa

điểm bảo quản đã đăng ký với cơ quan hải quan mà không có quyền định đoạt về hàng hoá cho đến khi có quyết định thông quan.

29/ Một trong những điều kiện để được cơ quan hải quan cho phép giải phóng hàng? Hàng hoá đã đủ điều kiện XK-NK nhưng chưa xác định số thuế chính thức phải nộp

30/ Hàng hoá được thông quan khi nào? Khi đã làm xong thủ tục hải quan

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);