Mẫu đề thi tin học – ôn thi Viện Kiểm sát Tòa Án có đáp án chi tiết

Mẫu đề thi tin học – ôn thi Viện Kiểm sát – Tòa Án có đáp án chi tiết✅ . Bạn cũng có thể xem  259 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học ôn thi công chức ✅(220 câu trắc nghiệm tin học văn phòng)

Câu 1: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
 
Câu 2: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:   
Câu 3: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
 
Câu 4: Bạn hiểu B-Virus là gì ?
  
Câu 5: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – O là:
  
Câu 6:  Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
  
Câu 7: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
 
Câu 8: Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
 
Câu 9: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:   
Câu 10: Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:
 
Câu 11: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là :
    
Câu 12: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
 
Câu 13: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
 
Câu 14: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
    
Câu 15: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện :
Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng?
  
Câu 17: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
 
Câu 18: Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
 
Câu 19: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
    
Câu 20:  Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh :
 
Câu 21: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :
 
Câu 22: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
 
Câu 23: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?
 
Câu 24: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:
 
Câu 25: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?  
Câu 26: Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
 
Câu 27:  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :
 
Câu 28: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
Câu 29: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:
Câu 30: Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?
Câu 31: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
Câu 32: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
 
Câu 33: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:
 
Câu 34: Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
 
Câu 35: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
 
Câu 36: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:
 
Câu 37: Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
 
Câu 38: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
  
Câu 39:  Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?
 
Câu 40: Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
    
Câu 41: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
  
Câu 42: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
    
Câu 43: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:      

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply