Download file Word – Bài giảng kế toán ngân sách bản đẹp- ôn thi kho bạc nhà nước

Download file Word – Bài giảng kế toán ngân sách bản đẹp- ôn thi kho bạc nhà nước 2019 và ngân hàng nhà nước.

 

PHẦN I – KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS)……1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN……1
1.1. KHÁI NIỆM, PHẠM VI ÁP DỤNG……1
1.1.1. Khái niệm……1
1.1.2. Phạm vi áp dụng……1
1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN……1
1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN……2
1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán……2
1.3.1.1. Khái niệm……2
1.3.1.2. Phân loại mẫu chứng từ kế toán……2
1.3.1.4. Ký chứng từ kế toán……3
1.3.1.5. Quản lý con dấu và đóng dấu trên chứng từ kế toán……4
1.3.1.6. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán……4
1.3.2. Tổ chức hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán (Bộ Mã hạch toán)……6
1.3.2.1. Yêu cầu của hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán……6
1.3.2.2. Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán……6
1.3.2.3. Giá trị của các đoạn mã trong hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán……6
1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán……12
1.3.3.1. Sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán……12
1.3.3.2. Các loại sổ kế toán……12
1.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN……17
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS……17
1.4.3. Nội dung công tác kế toán……18
1.4.3.1. Công tác kế toán tại các đơn vị thuộc hệ thống KBNN……18
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DỰ TOÁN……20
2.1. KẾ TOÁN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN……20
2.1.1. Kế toán dự toán tạm cấp……20
2.1.2. Kế toán dự toán giao trong năm……20
2.1.2.1. Kế toán nhập dự toán cấp 0……20
2.1.2.2. Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm cấp 0……20
2.1.2.3. Kế toán phân bổ dự toán giao trong năm cấp 1 cho các đơn vị trực thuộc (áp dụng cho cấp ngân sách TW, tỉnh, huyện)……21
2.1.3. Kế toán dự toán ứng trước……23
2.2.1. Kế toán dự toán chi đầu tư giao trong năm……25
2.2.2. Kế toán ứng trước……26
2.3. KẾ TOÁN DỰ TOÁN KINH PHÍ UỶ QUYỀN……27
2.3.1. Kế toán dự toán kinh phí uỷ quyền thường xuyên……27
2.3.1.1. Kế toán phân bổ dự toán kinh phí uỷ quyền thường xuyên giao trong năm……27
2.3.1.2. Kế toán phân bổ dự toán kinh phí uỷ quyền thường xuyên ứng trước……27
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN……29
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN……29
3.1.1. Vốn bằng tiền của các đơn vị KBNN……29
3.1.2. Yêu cầu của kế toán vốn bằng tiền……29
3.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT……29
3.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ……29
3.2.1.1. Chứng từ sử dụng……29
3.2.1.2. Tài khoản sử dụng……30
3.2.1.3. Hạch toán tiền mặt tại quỹ……30
a) Các trường hợp tăng quỹ tiền mặt KBNN……30
3.2.2. Kế toán tiền mặt đang chuyển bằng đồng Việt Nam……31
3.2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng……31
3.2.2.2. Phương pháp hạch toán……32
3.2.3. Kế toán tiền mặt thu theo túi niêm phong……33
3.2.3.1. Tài khoản sử dụng……33
3.2.3.2. Hạch toán kế toán tiền mặt theo túi niêm phong bằng đồng Việt Nam……33
3.2.4. Kế toán tiền thừa……34
3.2.4.1. Tiền thừa không rõ nguyên nhân……34
3.2.4.2. Tiền thừa do tiền lẻ phát sinh trong quá trình giao dịch……34
3.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM……35
3.3.1. Kế toán tiền gửi không kỳ hạn……35
3.3.1.1. Chứng từ sử dụng……35
3.3.1.2. Tài khoản sử dụng……35
3.3.1.3. Hạch toán tiền gửi không kỳ hạn……36
3.3.2. Kế toán tiền gửi có kỳ hạn……36
3.3.2.1. Chứng từ sử dụng……36
3.3.2.2. Tài khoản sử dụng……36
3.3.2.3. Hạch toán tiền gửi có kỳ hạn……37
3.3.4. Kế toán lãi tiền gửi và phí thanh toán bằng đồng Việt Nam……38
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC……40
4.1. KẾ TOÁN THU NSNN……40
4.1.1. Yêu cầu của kế toán thu NSNN……40
4.1.2. Kế toán thu NSNN bằng đồng Việt Nam……42
4.1.2.1. Kế toán thu thuế, thu tiền phạt, thu phí và lệ phí……42
4.1.2.2. Kế toán một số khoản thu khác……46
4.1.2.4. Kế toán thu hồi các khoản chi NSNN khi quyết toán ngân sách nhà nước đã phê duyệt……52
4.2. KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC……57
4.2.1. Nguyên tắc hạch toán chi NSNN trên các phân hệ của TABMIS……57
4.3.5. Phương pháp hạch toán……58
4.3.5.1. Kế toán chi thường xuyên……58
4.3.5.3. Kế toán các khoản chi khác……76
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN VAY NỢ VÀ TRẢ NỢ VAY……79
5.1. QUY ĐỊNH CHUNG……79
5.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN……80
5.2.1. KẾ TOÁN VAY NỢ TRONG NƯỚC……80
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀN GỬI VÀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC……104
6.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC……104
6.1.1. Những quy định chung về tài khoản của các đơn vị, tổ chức tại KBNN……104
6.1.1.1. Đối tượng và hình thức mở tài khoản……104
6.1.1.2. Nguyên tắc sử dụng, phong tỏa và tất toán tài khoản……105
6.1.1.3. Kiểm soát tài khoản tiền gửi đơn vị tại KBNN……106
6.1.2. Nguyên tắc hạch toán……106
6.1.3. Kế toán tiền gửi đơn vị tại KBNN……107
6.1.3.1. Chứng từ sử dụng……107
6.1.3.2. Tài khoản kế toán……108
6.1.3.3. Phương pháp hạch toán……109
6.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH……119
6.2.1. Nguyên tắc hạch toán……119
6.2.2. Tài khoản sử dụng……119
6.2.3. Phương pháp hạch toán……120
6.2.3.1. Kế toán tiền gửi quỹ hoàn thuế GTGT tại Kho bạc……120
6.2.3.2. Kế toán tiền gửi quỹ dự trữ tài chính tại Kho bạc……121
CHƯƠNG 7-LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH……124
7.1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH……124
7.1.1. Báo cáo về tổng hợp dự toán……124
7.1.2. Báo cáo tổng hợp thu và vay của NSNN……124
7.1.3. Báo cáo tổng hợp chi NSNN……124
7.1.4. Báo cáo chi chương trình mục tiêu quốc gia……124
7.1.5. Báo cáo sử dụng kinh phí……125
7.1.6. Báo cáo vay, trả nợ……125
7.1.7. Báo cáo ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước……126
7.2. BÁO CÁO NHANH VÀ BÁO CÁO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH……126
7.2.1. Loại báo cáo……126
7.2.2. Nội dung báo cáo……126
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN 1……128

PHẦN 2 KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG……129

CHƯƠNG 1……129
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG……129
1.1. KHÁI NIỆM  NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG……129
1.1.1. Khái niệm……129
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán ngân sách xã phường……129
1.1.3. Yêu cầu đối với kế toán ngân sách xã phường……130
1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG……130
1.2.1. Một số quy định chung……130
1.2.1.1. Chữ viết, chữ số và đơn vị tính sử dụng trong kế toán……130
1.2.1.2. Kỳ kế toán……131
1.2.1.3. Nội dung công việc kế toán……131
1.2.1.4. Kiểm kê tài sản……132
1.2.1.5. Kiểm tra tài chính – kế toán……132
1.2.1.6. Công khai tài chính……133
1.2.2. Chứng từ kế toán……134
1.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán……134
1.2.3.1. Hệ thống tài khoản……134
1.2.3.2. Phương pháp kế toán……136
CHƯƠNG 2……137
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ XỬ LÝ CHÊNH LỆCH THU CHI NGÂN SÁCH XÃ……137
2.1. KẾ TOÁN KHOẢN THU NGÂN SÁCH XÃ……137
2.1.1. Kế toán thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc……137
2.1.1.1. Chứng từ sử dụng……138
2.1.1.2. Tài khoản kế toán……138
2.1.1.3. Kế toán các nghiệp vụ thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc……139
2.1.2. Kế toán thu ngân sách xã đã qua Kho bạc……143
2.1.2.1. Chứng từ sử dụng……144
2.1.2.2. Tài khoản kế toán……144
2.1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thu ngân sách xã đã qua Kho bạc……146
2.2. KẾ TOÁN KHOẢN CHI NGÂN SÁCH XÃ……150
2.2.1. Kế toán chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc……150
2.2.1.1.Chứng từ sử dụng……151
2.2.1.2. Tài khoản kế toán……151
2.2.1.3. Kế toán các nghiệp vụ chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc……152
2.2.2. Kế toán chi ngân sách đã qua Kho bạc……158
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng……159
2.2.2.2. Tài khoản kế toán……160
2.2.2.3. Kế toán các nghiệp vụ chi ngân sách xã đã qua Kho bạc……161
2.3. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH THU CHI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG……163
2.3.1. Tài khoản kế toán……163
2.3.2. Kế toán các nghiệp vụ xử lý chênh lệch thu chi ngân sách……163
CHƯƠNG 3……166
SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN……166
3.1. SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN……166
3.1.1. Sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán……166
3.1.2. Hình thức kế toán……166
3.1.2.1. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái……166
3.1.2.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính……168
3.1.3. Mẫu sổ kế toán……168
3.1.4. Mở và ghi sổ kế toán……169
3.1.4.1. Mở sổ kế toán……169
3.1.4.2. Phương pháp ghi sổ kế toán……170
3.1.5. Khóa sổ kế toán……171
3.1.5.1. Trình tự khóa sổ kế toán cuối tháng……171
3.1.5.2. Trình tự khóa sổ kế toán cuối năm……173
3.1.6. Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán……174
3.1.6.1. Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán ghi bằng tay……174
3.1.6.2. Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán ghi bằng máy vi tính……175
3.1.6.3. Sửa chữa những sai sót trên sổ kế toán khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt……175
3.1.7. Điều chỉnh số liệu kế toán khi chỉnh lý quyết toán năm……176
3.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN……176
3.2.1. Mục đích lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán……176
3.2.2. Số lượng báo cáo, thời hạn nộp báo cáo tài chính……177
3.2.2.1. Số lượng báo cáo tài chính……177
3.2.2.2. Thời hạn nộp báo cáo……177
3.2.3. Trách nhiệm lập, gửi và phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán……178
3.2.3.1. Trách nhiệm lập báo cáo……178
3.2.3.2. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo……178
3.2.3.3. Nơi gửi báo cáo……178
3.2.3.4. Công khai số liệu báo cáo……178
3.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG (tự đọc)……178
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN 2……179

Download tài liệu

https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/permalink/1191406254366850/

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);