Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức

Đề thi kho bạc  ngạch kế toán viên chính thức (chưa rõ năm nào- sẽ sớm cập nhập-sry cả nhà lúc đầu nhầm là 2016). Hình thức thi trắc nghiệm, mỗi câu chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng- mọi người nhớ điểm này như 1 kinh nghiệm làm bài thi kho bạc nhé. Đề kho bạc 2014 các bạn xem ở đây

Đề thi kho bạc  ngạch kế toán viên chính thức

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NGẠCH CHUYÊN VIÊN MÃ ĐỀ 001

Câu 01: Theo Luật Ngân sách Chi đầu tư phát triển là:
A. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước gồm Chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Pháp luật;
B. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình dự án phụ
vụ phát triển kinh tế – xã hội;
C. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án phụ vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Câu 02: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, đơn vị dự toán Ngân sách là:
A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách;
B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách;
C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được lập dự toán, quyết toán ngân sách;

Câu 03: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Ngân sách nhà nước là:
A. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một…. để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước;
B. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước;
C. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
quyết định.

Câu 04: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định các chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu để thực hiện thống nhất trong cả nước
A. Quốc hội;
B. Chính phủ;
C. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 05: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định dự toán Ngân sách Nhà nước
A. Quốc hội;
B. Chính phủ;
C. Bộ Tài chính.

Câu 40: Theo nghị định 163, Phương thức xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách trung ương là:?
A. Điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách TW
B. Phát hành tín phiếu kho bạc
C. Vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức Quốc tế.

Đề thi tự luận nghiệp vụ chuyên ngành KTV đợt 2 (đề số 1)

  • Câu 1: Nội dung chủ yếu của sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sổ kế toán. Sự khác biệt giữa phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử với phương pháp chữa sổ kế toán giấy.
  • Câu 2: Tiêu chuẩn của người làm kế toán, quy định về những người không được làm kế toán.
  • Câu 3: Khái niệm và nội dung cơ bản của Báo cáo tình hình tài chính nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP.
  • Câu 4: Trình bày các yêu cầu về khóa sổ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định của nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

 

Đề thi tự luận nghiệp vụ chuyên ngành KTV đợt 2 (đề số 2)

  • Câu 1: Thẩm quyền của chính phủ, bộ tài chính, hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN theo luật NSNN số 83. Tại sao phải chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
  • Câu 2: Phương thức bù đắp bội chi NSNN, bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo luật NSNN số 83.
  • Câu 3: Yêu cầu khóa sổ kế toán thu, chi NSNN theo nghị định 163.
  • Câu 4: Ngân quỹ nhà nước là gì? Nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước? Biện pháp để phòng ngừa rủi ro trong quản lý ngân quỹ nhà nước?

Một đề thi môn kiến thức chung khác để bạn tham khảo

ĐỀ 1

Câu 1: Nêu vị trí và chức năng của Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ tài chính. Hãy nêu cơ cấu tổ chức Kho bạc nhà nước.

Câu 2: Hãy nêu nhiệm vụ của công chức đối với Đảng, nhà nước và nhân dân và trong khi thi hành nhiệm vụ.

Câu 3: Hãy nêu đạo đức của cán bộ công chức. Hiện nay nạn tham nhũng và hối lộ đang làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức nhà nước. Hãy phân tích và nêu hướng giải quyết.

Câu 4: Nêu khái niệm của tài chính công. hãy trình bày các chức năng của tài chính công. hãy trình bày thưc trạng môt chức năng tài chính ở nước ta hiện nay.

Câu 5: Hãy nêu chức năng tiền tệ và chức năng tài khóa. Áp dụng 2 chức năng này như thế nào để đạt được mục tiêu trong năm 2014 đó là tăng trưởng nâng lên, lạm phát ở mức tương đối

Đề thi kho bạc nhà nước năm 2014

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch kế toán viên: bài thi viết
 
ĐỀ 1
Câu 1: Hãy nêu đối tượng , quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán  Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012
 
Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. nêu ưu điểm và nhược điểm của   hệ thống. nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao
 
Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy  hoại thì kế toán phải làm như thế nào?
 
Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013.  Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.
 
Câu 5: báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về  hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.
 
ĐỀ 2
 
Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.
 
Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thong tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
 
Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.
 
Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.
 
Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?
 
===============
 
ĐỀ 3
 
1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?
 
2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền qđ sử dụng NSNN các cấp?
 
3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?
 
4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012
 
5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?
 
Đề thi kho bạc nhà nước năm 2014

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply