Tài liệu kiến thức chung Dành cho thí sinh ôn thi vào ngạch Chuyên viên

Tài liệu kiến thức chung Dành cho thí sinh ôn thi vào ngạch Chuyên viên.      Ngoài ra, thí sinh lưu ý chủ động truy cập tài liệu về Chương trình tổng thể CCHC và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 để trả lời câu bổ sung để có thể đạt điểm tối đa.

Chuyên đề 1:

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (60 tr)

Trang 2

Chuyên đề 2:

Công vụ, công chức (18 tr)

Trang 61

Chuyên đề 3:

Đạo đức công vụ (20 tr)

Trang 79

Chuyên đề 4:

Chức trách, tiêu chuẩn đối với ngạch công chức ngành hành chính – ngạch Chuyên viên (04 tr)

Trang 96 đến trang 98

 

 

Đọc và tài file:

Đọc nhiều tuần qua: