11 câu trắc nghiệm quản lý thuế ôn thi công chức thuế vừa cập nhập- có đáp án

11 câu trắc nghiệm quản lý thuế ôn thi công chức thuế vừa cập nhập- có đáp án từ admin Trịnh Duy Phong blog Cùng ôn thi thuế…

 

Phần câu hỏi

Câu 1: Kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, NNT được gia hạn không quá bao nhiêu ngày đối với hồ sơ khai quyết toán thuế?
a. 40 ngày
b. 50 ngày
c. 60 ngày
d. 30 ngày
Câu 2: Công chức quản lý thuế có thể tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bằng các hình thức nào?
a. Trực tiếp tại cơ quan thuế
b. Gửi qua đường bưu chính
c. Thông qua giao dịch điện tử
d. Tất cả đáp án trên
Câu 3: Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ:
a. 3 ngày
b. 5 ngày
c. 7 ngày
d. 10 ngày
Câu 4: Trong thời hạn bao nhiêu giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của NNT, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước:
a. 6 giờ
b. 8 giờ
c. 12 giờ
d. 24 giờ
Câu 5: Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng (quý) của doanh nghiệp gồm những gì?
a. Tờ khai thuế tháng (quý)
b. Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra
c. Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào
d. Tất cả đáp án trên
Câu 6: Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là:
a. 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hoặc ra quyết định ấn định thuế.
b. 20 hàng tháng
c. 30 quý tiếp theo
d. Thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.
Câu 7: Ngày đã nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp thuế bằng chuyển khoản được xác định là ngày:
a. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản;
b. Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế trong trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt;
c. Cả a và b
Câu 8: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp?
a. 25 ngày
b. 35 ngày
c. 45 ngày
d. 65 ngày
Câu 9: Theo quy định của Luật thuế TNCN, người phụ thuộc của người nộp thuế không bao gồm:
a. Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động.
b. Con thành niên đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề.
c. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập.
d. Không có đáp án
Câu 10: Trường hợp nào sau đây chịu thuế giá trị gia tăng
a. Vận tải quốc tế
b. Chuyển quyền sử dụng đất
c. Thức ăn gia súc
d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt
Câu 11: Thu nhập nào thuộc thu nhập từ đầu tư vốn:
A. Tiền lãi cho vay.
B. Lợi tức cổ phần.
C. Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ trái phiếu Chính phủ.
D. Tất cả các khoản thu nhập trên.

Đáp án tham khảo:

1c 2d 3a 4b 5d 6d 7a 8c 9b 10ad 11d

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);