Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 4-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 4-ôn thi công chức thuế 2016, 2017: DẠNG BÀI TÍNH BỔ SUNG THUẾ Thu nhập doanh nghiệp TNDN SO VỚI SỐ THUẾ PHẢI NỘP ĐÃ KÊ KHAI

Bài tập số 1

Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí và khai thác khoáng sản trong năm 2015 có các số liệu sau: (Đơn vị tiền: triệu đồng)
1. Thuế TNDN phải nộp theo tài liệu kê khai quyết toán thuế TNDN của DN: 3.800
2. Tài liệu kiểm tra của cơ quan thuế đã được doanh nghiệp chấp nhận:
– Trong thu nhập chịu thuế khác mà doanh nghiệp kê khai chưa có khoản thu từ phạt vi phạm hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp đã nhận được trong năm: 100
– Số lỗ của hoạt động chuyển nhượng dự án khai thác khoáng sản đã bù trừ vào lãi của hoạt động sản xuất sản phẩm cơ khí là 90
– Trong tổng chi phí được trừ đã kê khai có một số khoản chi phí sau:
+Chi nộp thuế TNCN cho người lao động (theo hợp đồng LĐ là lương đã bao gồm thuế): 150.
+Tài trợ xây dựng một trường đại học công lập: 260.
+Tài trợ Giải bóng đá Đoàn TN địa phương: 60
+Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 100.
+Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 200
+Chi trả tiền nhà ở cho người lao động theo hợp đồng lao động: 480 Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp thực
tế phải nộp trong năm 2015, biết rằng:
+ Không có khoản nợ phải thu quá hạn nào tại thời điểm khóa sổ kế toán. Số dư trên tài khoản 2293 tại trước thời điểm tiến hành khóa sổ kế toán năm: 80.
+ Các khoản chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ theo quy định của pháp luật.
+ Thuế suất thuế TNDN 22%.
+ Doanh nghiệp không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế./.

Bài số 2

Công ty B nộp thuế TNDN theo phương pháp khấu trừ, trong năm 2015 có số liệu như sau (đơn vị tính triệu đồng):
– Doanh thu bán hàng chưa bao gồm thuế GTGT: 21.500
– Giá vốn hàng bán: 10.000
– Chi phí khấu hao 800, trong đó có 90 của một TSCĐ đã hết thời hạn trích khấu hao
– Chi tiền lương cho người lao động 3.000, theo đúng quy định của luật thuế TNDN
– Chi xử lý nước thải có hóa đơn chứng từ hợp pháp 200
– Chi hỗ trợ đoàn thanh niên tại địa phương 100
– Chi tiền phạt hợp đồng kinh tế 30
– Thực tế chi sửa chữa lớn TSCĐ 500, đã trích trước vào chi phí 800
– Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động 80 Xác định số thuế TNDN phải nộp
Biết rằng:
– Trong kỳ công ty có thu nhập sau thuế ở nước ngoài là 800 (thuế suất thuế TNDN ờ nước ngoài là 17%), thời điểm phát sinh thu nhập là 10/2015
– Tổng doanh thu năm 2014 là 18.600
 
 

Bài số 3

Tại một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2015 có các tài liệu sau (đvt: trđ)
1. Thuế TNDN Phải nộp doanh nghiệp tự xác định 7.500
2. Trong số chi phí doanh nghiệp kê khai để trừ khi xác định thu nhập có một số khoản như sau:
+ Trích khấu hao xe ô tô đưa đón người lao động trích theo đúng quy định của pháp luật: 60
+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động và mọi văn bản khác có liên quan của doanh nghiệp: 100
+ Chi tài trợ Olympic tin học của một trường đại học công lập có chứng từ hợp pháp : 20
+ Chi thưởng sáng kiến (doanh nghiệp không tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến): 60
+ Chi nộp phạt vi phạm hành chính có biên lai thu phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 40
+ Chi phí vật tư bị hư hỏng do hết hạn sử dụng có đủ hóa đơn mua hàng hợp pháp nhưng không có biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.
 
 
Các khoản chi phí còn lại được trừ theo quy định của pháp luật
3. Doanh nghiệp đã tự xác định các khoản thu nhập sau thuộc diện được miễn thuế:
+ Thu nhập từ thực hiện dịch vụ phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng: 150
+ Thu nhập từ một hợp đồng nghiên cứu khoa học: 200 (đây là năm thứ 4 có thu nhập từ hộp đồng này).
Yêu cầu: Tính thuế TNDN phải nộp năm 2015. Biết rằng: Mức thuế suất thuế TNDN là 20%, các khoản chi đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Bài số 4

Cty cổ phần  ABC  được thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo của năm tính thuế 2015 như sau:
1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000trđ.
2. Tổng chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác định là 25.000trđ, trong đó:
– Chi đầu tư xây dựng nhà để xe cho công nhân: 140trđ.
– Chi trả lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vay của nhân viên trong doanh nghiệp với lãi suất 15%/năm: 1.500trđ.
– Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 40trđ.
– Chi khoán phương tiện đi lại theo đơn giá quy định trong Quy chế tài chính công ty: 400trđ.
– Chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền: 700trđ.
– Thuế TNCN (hợp đồng lao động quy định lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 360trđ.
– Chi thuê kho hàng trả trước 4 năm: 800trđ.
3. Các khoản thu nhập khác
– Tiền hỗ trợ nghiên cứu cải tiến công nghệ thực phẩm sạch từ Sở Khoa học và Công nghệ: 420trđ.
– Lãi tiền gửi thanh toán tại ngân hàng: 60trđ.
– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80trđ.
– Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400trđ.
 
Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế 2015.
Biết rằng:

Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN: 22%; Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ; Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ; Công ty có100 nhân viên; Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố: 9%/năm; Công ty không thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế có thời hạn.

Đáp án tham khảo 

Bài tập số 1
Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí và khai thác khoáng sản trong năm 2015 có các số liệu sau: (Đơn vị tiền: triệu đồng)
1. Thuế TNDN phải nộp theo tài liệu kê khai quyết toán thuế TNDN của DN: 3.800
2. Tài liệu kiểm tra của cơ quan thuế đã được doanh nghiệp chấp nhận:
– Trong thu nhập chịu thuế khác mà doanh nghiệp kê khai chưa có khoản thu từ phạt vi phạm hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp đã nhận được trong năm: 100
– Số lỗ của hoạt động chuyển nhượng dự án khai thác khoáng sản đã bù trừ vào lãi của hoạt động sản xuất sản phẩm cơ khí là 90
– Trong tổng chi phí được trừ đã kê khai có một số khoản chi phí sau:
+Chi nộp thuế TNCN cho người lao động (theo hợp đồng LĐ là lương đã bao gồm thuế): 150.
+Tài trợ xây dựng một trường đại học công lập: 260.
+Tài trợ Giải bóng đá Đoàn TN địa phương: 60
+Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 100.
+Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 200
+Chi trả tiền nhà ở cho người lao động theo hợp đồng lao động: 480 Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp thực
tế phải nộp trong năm 2015, biết rằng:
+ Không có khoản nợ phải thu quá hạn nào tại thời điểm khóa sổ kế toán. Số dư trên tài khoản 2293 tại trước thời điểm tiến hành khóa sổ kế toán năm: 80.
+ Các khoản chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ theo quy định của pháp luật.
+ Thuế suất thuế TNDN 22%.
+ Doanh nghiệp không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế./.
Lời giải:
Xác định các chi phí doanh nghiệp kê khai chưa đúng loại ra khỏi CPĐT:
– Chi nộp thuế TNCN: 150tr
– Tài trợ giải bđ đoàn TN đp: 60tr
– Trích dpnpt: 100tr
– Nộp phạt HĐKT: 200tr
– >>> CPĐT giảm 510trđ
Xác định TN khác kê thiếu:
– Thu vi phạm HĐKT: bì trừ: 100tr- 200tr= -100tr>>> giảm trừ TN khác 100tr
– Lỗ của chuyển nhượng dự án khai thác khoáng sản không được bù trừ vào lãi của hđ sx kd cơ khí>> tang TN 90tr
– >>> Giảm trừ thu nhập khác 10tr
Xác định khoản hoàn nhập dự phòng làm giảm chi phí( chi phí quản lý doanh nghiệp) 80tr
>>>TNCT tăng 510+80-10=580trđ>>>>Thuế TNDN tăng 580tr x 22% = 127,6trđ
>>> Thuế TNDN pn trong năm: 3.800 +127,6 = 3.927,6 trđ
Bài số 2
Công ty B nộp thuế TNDN theo phương pháp khấu trừ, trong năm 2015 có số liệu như sau (đơn vị tính triệu đồng):
– Doanh thu bán hàng chưa bao gồm thuế GTGT: 21.500
– Giá vốn hàng bán: 10.000
– Chi phí khấu hao 800, trong đó có 90 của một TSCĐ đã hết thời hạn trích khấu hao
– Chi tiền lương cho người lao động 3.000, theo đúng quy định của luật thuế TNDN
– Chi xử lý nước thải có hóa đơn chứng từ hợp pháp 200
– Chi hỗ trợ đoàn thanh niên tại địa phương 100
– Chi tiền phạt hợp đồng kinh tế 30
– Thực tế chi sửa chữa lớn TSCĐ 500, đã trích trước vào chi phí 800
– Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động 80 Xác định số thuế TNDN phải nộp
Biết rằng:
– Trong kỳ công ty có thu nhập sau thuế ở nước ngoài là 800 (thuế suất thuế TNDN ờ nước ngoài là 17%), thời điểm phát sinh thu nhập là 10/2015
– Tổng doanh thu năm 2014 là 18.600
Lời giải:
• TRong nước
Xác định chi phí được trừ:
– Giá vốn: 10.000
– Chi khấu hao: 800 -90 =710
– Chi lương: 3.000
– Chi xử lý nc thải: 200
– Chi phạt hđkt: 30
– Chi SCTSCĐ: 500
– Chi trợ cấp KK cho NLĐ: 80
– >>> CPĐT= 10.000+710+3.000+200+30+500+80= 14.520
Thu nhập khác =0
TNCT= 21.500 – 14.520= 6.980
TNTT= 6.980
Thuế PN= 6.980 *20%= 1.396
• Ngoài nước:
TNCT= 800/(1-17%)= 963,86tr
Thuế Pn= 963,86*(22%-17%)=48,19tr
• Thuế TNDN trong năm 2015 DN pn là: 1396+48,19=1444,19tr
Bài số 3
Tại một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2015 có các tài liệu sau (đvt: trđ)
1. Thuế TNDN Phải nộp doanh nghiệp tự xác định 7.500
2. Trong số chi phí doanh nghiệp kê khai để trừ khi xác định thu nhập có một số khoản như sau:
+ Trích khấu hao xe ô tô đưa đón người lao động trích theo đúng quy định của pháp luật: 60
+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động và mọi văn bản khác có liên quan của doanh nghiệp: 100
+ Chi tài trợ Olympic tin học của một trường đại học công lập có chứng từ hợp pháp : 20
+ Chi thưởng sáng kiến (doanh nghiệp không tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến): 60
+ Chi nộp phạt vi phạm hành chính có biên lai thu phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 40
+ Chi phí vật tư bị hư hỏng do hết hạn sử dụng có đủ hóa đơn mua hàng hợp pháp nhưng không có biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập: 40
Các khoản chi phí còn lại được trừ theo quy định của pháp luật
3. Doanh nghiệp đã tự xác định các khoản thu nhập sau thuộc diện được miễn thuế:
+ Thu nhập từ thực hiện dịch vụ phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng: 150
+ Thu nhập từ một hợp đồng nghiên cứu khoa học: 200 (đây là năm thứ 4 có thu nhập từ hộp đồng này).
Yêu cầu: Tính thuế TNDN phải nộp năm 2015. Biết rằng: Mức thuế suất thuế TNDN là 20%, các khoản chi đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.
Lời giải:
Xác định chi phí loại ra khỏi CPĐT:
– Mua BHNT : 100
– Chi sáng kiến sai: 60
– Chi phạt VPHC: 40
– Chi vật tư hết hạn không có biên bản kiểm kê: a
– >>>>Loại khỏi CPĐT: 100+60+40+40= 240
Xác định TNMT kê khai sai:
– 200tr
>>>>> Tăng TNTT: 240+200= 440>>>> Thuê Pn tăng: 440 * 20%= 88 tr
>>> Thuế Pn trong năm: 7500+88=7.588 tr……
Bài số 4
Cty cổ phần ABC được thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo của năm tính thuế 2015 như sau:
1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000trđ.
2. Tổng chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác định là 25.000trđ, trong đó:
– Chi đầu tư xây dựng nhà để xe cho công nhân: 140trđ.
– Chi trả lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vay của nhân viên trong doanh nghiệp với lãi suất 15%/năm: 1.500trđ.
– Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 40trđ.
– Chi khoán phương tiện đi lại theo đơn giá quy định trong Quy chế tài chính công ty: 400trđ.
– Chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền: 700trđ.
– Thuế TNCN (hợp đồng lao động quy định lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 360trđ.
– Chi thuê kho hàng trả trước 4 năm: 800trđ.
3. Các khoản thu nhập khác
– Tiền hỗ trợ nghiên cứu cải tiến công nghệ thực phẩm sạch từ Sở Khoa học và Công nghệ: 420trđ.
– Lãi tiền gửi thanh toán tại ngân hàng: 60trđ.
– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80trđ.
– Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400trđ.
Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế 2015.
Biết rằng:
Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN: 22%; Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ; Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ; Công ty có100 nhân viên; Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố: 9%/năm; Công ty không thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế có thời hạn.
Lời giải:
Xác định Chi phí không được trừ:
– Chi Xd nhà để xe: 140tr
– Chi lãi vay vốn: 1.500 tr
– Chi phạt HĐKT: 40tr
– Chi trang phục: 700- 5*100- 200tr
– Chi thuê kho: 800-800/4=600tr
– >>> CP loại: 140+1500+40+200+600= 2.480tr
– CPĐT chưa bao gồm lãi vay = 25.000 – 2.480= 22.520trđ
Xác định lãi vay:
– Lãi tiền gửi: 60tr
– Lãi vay được tính vào chi phí tối đa: 1.500/ 15% *9%*1,5= 1.350 trđ
– >>> Chênh lệch chi lãi tiền vay và thu lãi tiền vay: 1.350 -60= 1.290
– >>> Giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh chính 1.290 trđ
Xác định thu phạt, chi phạt HĐKT:
– Thu: 80tr
– Chi : 40tr
– >>>> Thu- chi= 40tr>>>> Tính vào thu nhập khác
Xác định các khoản thu nhập khác:
– Chênh lệch thu phạt chi phạt: 40tr
– Hỗ trợ CTCN: 420tr
– Thu nhập lien kết: 400tr
– >>> Thu nhập khac= 860tr
Xác định TNCT chưa bao gồm lãi vay = 30.000 – 22.520 +860 =8.340
Xác định TNCT= 8.340- 1.290= 7.050
TNMT= 420+400=820tr
TNTT=7.050 -820= 6.230trd
Thuế pn= 1.370,6

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);