Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước – Phần 1

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020,Tài liệu on thi nghiệp vụ ngân hàng, Tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2021, Tài liệu ôn thi Ngân hàng BIDV, Bài tập nghiệp vụ thi tuyển vào ngân hàng, Tài liệu on thi Ngân hàng Nhà nước 2020, Bài tập thi ngân hàng, De thi ngân hàng có đáp an, Tài liệu ôn thi BIDV 2020 – Phần 1. Topic sưu tầm các tài liệu mới nhất ôn thi ngân hàng nhà nước 2020. Mình sẽ liên tục bổ sung cho các topic này

Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 - Phần 1
Tổng hợp trọn tài liệu ôn thi Ngân hàng nhà nước 2020 – Phần 1

Link download Google driver:

https://drive.google.com/drive/folders/1m0J8AhLsfuGRs8OPB7qNiFjMRnqFDGVn?usp=sharing

Danh mục tài liệu ôn tập phần kiến thức chung thi Ngân hàng Nhà nước theo khung tài liệu chuẩn

 
3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP tại đây Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ( sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP tại đây)

Tài liệu ôn tập tiếng anh ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Tài liệu bao gồm các câu hỏi và gợi ý trả lời.

 Tải về tại đây: 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);