Câu hỏi-Đề cương mới ôn tập quản lý thuế- (phần 4+5:- Ấn định thuế+nộp thuế)- ôn thi công chức thuế.

Câu hỏi-Đề cương mới ôn tập quản lý thuế-  (phần 4+5:- Ấn định thuế+nộp thuế)- ôn thi công chức thuế.Gồm nhiều câu hỏi ôn tập có lời giải

PHẦN IV. ẤN ĐỊNH THUẾ

Câu 47:  Anh (Chị) hãy cho biết khi nào người nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ bị ấn định số thuế phải nộp? Các căn cứ để ấn định thuế? Trang 13
Trả lời:
Theo Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quy định thì:
1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Không đăng ký thuế;
b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;
c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.
2. Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;
b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;
c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

Câu 48:  Anh (Chị) hãy cho biết việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong các trường hợp nào? Trang 14
Trả lời:
Theo Điểm 1 – mục XI – Phần B – Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là hộ nộp thuế khoán) trong các trường hợp sau:
 
1.1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh hoặc không phải đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, đã được cơ quan thuế đôn đốc nhưng quá thời hạn theo thông báo đôn đốc của cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn không thực hiện đăng ký thuế.
1.2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ.
1.3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện nộp tờ khai  thuế theo quy định.
1.4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mở sổ sách kế toán, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy thực hiện không đúng chế độ kế toán, không thực hiện đúng và đầy đủ hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá, dịch vụ, kê khai thuế không chính xác, trung thực; cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.
1.5. Hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.
Câu 49:  Anh (Chị) hãy cho biết Cơ quan thuế có trách nhiệm như thế nào trong việc ấn định thuế?   Trang 14
Trả lời:
Theo Điều 40 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quy định thì trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế như sau:

1. Cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế.
2. Trường hợp số thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế lớn hơn số thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa và bồi thường thiệt hại theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án.

Câu 50:Anh (Chị) hãy cho biết thời hạn nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của Cơ quan thuế như thế nào?Trang 14
Trả lời:
Theo Điểm 3 – mục I – Phần C – Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn:
Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

PHẦN V- NỘP THUẾ


Câu 51:  hãy cho biết Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại địa điểm nào? Trang 14
Trả lời:
Theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006  Quy định:
1. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước:
a, Tại  Kho bạc Nhà nước;
b, Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
c, Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế;
d, Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Câu 52:  Anh (Chị) hãy cho biết Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế giải quyết số tiền thuế đã nộp thừa bằng cách nào? Trang 14
Trả lời:
Theo Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006  thì xử lý số tiền thuế nộp thừa như sau:
1. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừ vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa.
2. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.
Câu 53:  Anh (Chị) hãy cho biết trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải thực hiện nộp tiền thuế theo thứ tự thanh toán như thế nào? Trang 15
Trả lời:
Theo Điều 45 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
thì thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt như sau :
 Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự sau đây:
Tiền thuế nợ;
Tiền thuế truy thu;
Tiền thuế phát sinh;
Tiền phạt.
Câu 54:  Anh (Chị) hãy cho biết thời điểm nào được xác định là người nộp thuế đã thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt vào NSNN? Trang 15
Trả lời:
Theo Điều 46 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 thì:
Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:
1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản;
2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt.
Câu 55:  Anh (Chị) hãy cho biết Người nộp thuế có quyền lợi và nghĩa vụ gì trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện? Trang 15
Trả lời:
Theo Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quy định:
1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.
2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo  quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa.
Câu 56:  Anh (Chị) hãy cho biết Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế trong các trường hợp nào và thời gian được gia hạn nộp thuế là bao lâu?  Trang 15
Trả lời:
Theo điểm 1 và 3 – mục VI – Phần C – Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn trường hợp được gia hạn nộp thuế và thời gian được gia hạn nộp thuế như sau :
1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:
Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:
1.1. Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;
1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;
1.3. Do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.
1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Thời gian gia hạn nộp thuế:
3.1. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá hai năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp theo quy định tại điểm 1.1 mục này.
– Nếu tài sản của người nộp thuế thiệt hại đến 50% thì gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với tỷ lệ thiệt hại trong thời hạn một năm.
– Nếu tài sản của người nộp thuế thiệt hại trên 50% đến 70% thì gia hạn nộp toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn một năm.
– Nếu tài sản của người nộp thuế thiệt hại trên 70% thì gia hạn nộp thuế toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt phải nộp trong thời hạn hai năm.
3.2. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp theo quy định tại điểm 1.2, điểm 1.3 và điểm 1.4 mục này.

Câu hỏi-Đề cương mới ôn tập quản lý thuế

Phần 1 xem ở đây
Phần 2 xem ở đây
phần 3 xem ở đây
 phần 4 +5  xem ở đây
Phần 6-11  xem ở đây (hết)

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply