Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 7-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 7-ôn thi công chức thuế 2016, 2017. Đây là đề tổng hợp tương tự như một đề thi công chức thuế chính thức. các bạn tham khảo và coi nó như 1 đề thi chính thức nhé!

 

Câu 1:(20 điểm) Qua nghiên cứu Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành, anh (chị) cho biết cách xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh của cá nhân cư trú?

Câu 2:(20 điểm) Công ty B làm đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng cho Công ty A. Tháng 8/2017, công ty A xuất cho công ty B 200 sảm phẩm, giá giao bán chưa thuế GTGT là 50.000 đồng/sản phẩm; hoa hồng đại lý 10% giá giao; công ty B đã tiêu thụ được 190 sản phẩm. Hãy xác định giá tính thuế GTGT của hoa hồng đại lý và giải thích cách xác định?

Câu 3:(40 điểm) Công ty sản xuất TD kinh doanh trong năm tính thuế 2016 có tình hình kinh doanh như sau:
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 236 tỷ đồng.
2. Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sản phẩm tiêu thụ:
– Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 148 tỷ đồng, trong chi phí này có:
  + Giá trị vật tự tổn thất do thiên tai không được bồi thường: 2 tỷ đồng
  + Tiền lương của người lao động do Bảo hiểm Xã hội chi trả: 3,2 tỷ đồng
– Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính: 30 tỷ, trong chi phí này có 5 tỷ đồng là lãi vay vốn của ngân hàng để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu.
– Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng.
3. Thu từ nợ khó đòi đã xóa nay đòi được: 4 tỷ đồng. Thu từ hoạt động liên doanh với Công ty K trong nước đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN: 4 tỷ đồng.
4. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ, không trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ. Trong năm 2016 công ty đã tạm nộp thuế TNDN 17 tỷ đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty TD phải nộp và còn phải nộp trong năm tính thuế 2016? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2016 là 20%.

Câu 4:(20 điểm) Anh (Chị) hãy trình bày các nguyên tắc của việc khai thuế, tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế? Nêu hồ sơ khai thuế đối với loại thuế nộp theo tháng?

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply