Các dạng bài tập môn kế toán và cách giải- ôn thi CPA 2017

Các dạng bài tập môn kế toán và cách giải- ôn thi CPA 2017. Đây là tài liệu ôn thi CPA tổng hợp đầy đủ và khái quát tốt  về môn kế toán.

Dạng 1: Báo cáo hợp nhất
Dạng 2: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh (có thể yêu cầu kết hợp lập Báo cáo HDKD và tính thuế TNDN)
Dạng 3: Kế toán quản trị
Dạng 4: Tính giá thành
Dạng 5: Xử lý khi phát hiện sai sót trên BCTC

Các bạn xem chi tiết dạng bài tập qua các năm trong file TỔNG HỢP DẠNG BÀI TẬP

 

Dạng 1. Báo cáo hợp nhất

Đây là dạng bài mới xuất hiện từ đề thi 2015 – 2016 (các năm trước chưa có). Với dạng bài này, đề bài thường yêu cầu thực hiện các bút toán điều chỉnh cho bút toán hợp nhất.

Các bút toán điều chỉnh cho hợp nhất có nhiều dạng như:

Ghi nhận chênh lệch giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ trong tài sản thuần của cty con
Đánh giá lại (nếu có) và loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con
Tách lợi ích của cổ đông không kiểm soát khi mua và ghi nhận sự biến động thực tế trong kì
Tính toán, phân bổ lợi thế thương mại
Loại trừ giao dịch lãi lỗ nội bộ: mua bán hàng hóa, thiết bị, chi trả cổ tức…
Tuy nhiên, đề thi mới chỉ đề cập đến bút toán cuối cùng (điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ). Chắc do thời gian làm bài có hạn nên không đưa được nội dung quá phức tạp vào. Hoặc do lười cập nhật đề thi. ?

Dạng 2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Đề bài thường tập trung vào một số loại giao dịch “đặc biệt”, không phát sinh quá thường xuyên/quá dễ như:

Hàng tồn kho và giá vốn: xuất hàng để trao đổi, xuất hàng để khuyến mại, lập dự phòng hàng tồn kho, chi phí sản xuất/hao hụt vượt định mức hoặc sản xuất dưới công suất; mua hàng hưởng chiết khấu
Doanh thu và Khoản phải thu: bán trả chậm trả góp, khuyến mại không thu tiền, các khoản giảm trừ doanh thu
TSCD: giao dịch mua bán, trao đổi, thanh lý và thuê tài sản; XDCB dở dang, BDS đầu tư và chi phí khấu hao.
Các khoản đầu tư: mua bán trái phiếu, mua bán lại cổ phần, góp vốn, nhận lãi cổ tức
Vay nợ phải trả và chi phí đi vay: phát hành trái phiếu, vốn hóa chi phí lãi vay, nợ vay từ thuê tài chính, mua trả chậm trả góp
Các giao dịch vốn chủ sở hữu: phát hành cổ phiếu thường/cổ phiếu ưu đãi/mua lại cổ phiếu/chi trả cổ tức

Dạng 3: Kế toán quản trị


Đây là dạng bài khá “khoai” vì trong thực tế kế toán hiện nay hầu như không phải làm việc này, trừ khi ở công ty rất to có riêng bộ phận kế toán quản trị. Một số tình huống có thể gặp:

Xem xét quyết định tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh
Nên từ chối hay tiếp nhận đơn hàng
Quyết định nên tự sản xuất hay mua ngoài
 Ra quyết định trong điều kiện năng lực bị giới hạn bởi 1 hoặc nhiều yếu tố

Dạng 4. Tính giá thành

Dạng bài này xuất hiện rất thường xuyên ở đề năm 2014 trở về trước. Năm 2015-2016 đều không có. Nên mình dự là khả năng năm nay lại có là rất cao. ?

Có nhiều phương pháp tính giá thành nhưng  các trường hợp thường xuất hiện ở đề thi là:

Tính giá theo phương pháp phân bước có tính giá thành NTP (còn gọi là PP kết chuyển chi phí tuần tự)
Tính giá theo phương pháp phân bước không tính giá thành NTP (còn gọi là PP  kết chuyển chi phí song song)
Tính giá theo phương pháp Hệ số
Tính giá theo phương pháp lập Báo cáo sản xuất
dạng bài Tính giá thành rất hay xuất hiện ở đề thi các năm 2014 trở về trước. Năm 2015-2016 đều không có. Khả năng sẽ tái xuất ở đề thi năm nay rất cao, nên mình sẽ viết về dạng bài này đầu tiên

Dạng 5. Xử lý sai sót phát hiện của BCTC

Dạng này thường yêu cầu xử lý tình huống phát hiện sai sót trên BCTC trong các trường hợp:

Sai sót là trọng yếu/không trọng yếu
Phát hiện sai sót trước khi issue báo cáo/sau khi issue báo cáo

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply