Đề chẵn CPA 2018 – thi Kiểm toán 2018 – chính thức thi 1/11/2018

Đề chẵn  CPA 2018 – thi Kiểm toán 2018 – chính thức thi  1/11/2018

Câu 1:
a/ Xác định các yếu tố cần được KTV xem xét khi KTV sử dụng công việc của chuyên gia (1,5 đ)

b/ Kiểm toán viên có được trích dẫn công việc của chuyên gia trong báo cáo kiểm toán hay không ? (0,5đ)

Câu 2.:

Khái niệm và thành phần ksnb theo chuẩn mực 315.
Câu 3:

Công ty X hoạt động kinh doanh từ 01/01/X1, Kiểm toán viên A đang thực hiện kiểm toán cho năm tài chính X3 của Công ty X. Có các sự kiện:

1/ Kiểm toán viên A đánh giá nghiệp vụ Công ty vốn hóa chi phí phát triển vào tài sản vô hình ngày 01/07/X1 với giá trị 240 là chưa phù hợp. Giá trị này đang được khấu hao 4 năm từ thời điểm ghi nhận, các năm ghi nhận vào chi phí quản lý

2/ Công ty thay đổi chính xác tính giá gốc hàng tồn kho khi xuất kho làm hàng tồn kho giảm đi 500 và 700 lần lượt tại thời điểm đầu và cuối kỳ. Công ty đã khai báo việc thay đổi chính sách này trong BCTC

Nội dung

1/ Nêu cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng, bút toán điều chỉnh nếu có

2/ Đưa ra ý kiến kiểm toán, giải thích, trong trường hợp sai sót nêu trên chưa được điều chỉnh (sai sót khác điều chỉnh rồi). Mức trọng yếu trên Bảng cân đối kế toán là 1600, KQKD là 600

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply