70 câu hỏi đề cương quản lý nhà nước về kinh tế- ôn thi công chức thuế + kho bạc nhà nước (có đáp án)

70 câu hỏi đề cương quản lý nhà nước về kinh tế– ôn thi công chức thuế 2019 và ôn thi kho bạc nhà nước . File đầy đủ có đáp án xem ở cuối bài. Là link Google driver tải các tài liệu ôn thi công chức Thuế share trong blog.

Phần câu hỏi ôn thi công chức thuế- kho bạc

Câu 1.Khái niệm và đặc trng của kinh tế thị trờng hãy dùng khái niệm và đặc trng để đối chiếu với nền kinh tế nớc ta và cho biết nhận xét của mình về tính chất và trình độ thị trờng của nền kinh tế đó

Câu 2: Các cách phân loại doanh nghiệp và các loại doanh nghiệp theo cách phân
loại .

Câu3: Các chủ thể của nền KTTT ? Các chr thể này tác động liên nhau thông qua những phản ứng gì?

Câu4: Chức năng nhiệu vụ của kinh kế đối ngoại . Liên hệ thực tiễn nớc ta để thấy
rõ chức năng, nhiệu vụ đó.

Câu5: u khuyết tật của kinh tế thị trờng? nguồn gốc căn bản của các u khuyết tật đó là gì?

Câu6:Các cách tiếp cận doanh nghiệp và khái niệm về doanh nghiệp? Những quan niệm nh thế về doanh nghiệp có tác dụng gì đối với mỗi ngời tiếp cận và nguyên cứu doanh nghiệp .

Câu7: Khái quoát về phơngthwúc quản lý về kinh tế, Sự vận dụng các phơng thức trên trong thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế ở nớc ta trong thời kỳ đổi mới có gì khác trớc

Câu8: Nội dung định hớng XHCN cho nền kinh tế thị trường ở nớc ta xét về mục tiêu cuối cùng? Trên thực tế nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay có theo đúng định hớng đó không? Chứng mimh

Câu9: Phơng thức kích thích trong quản lý nhà nớc về kinh tế? Vì sao để quản lý kinh tế thị trờng cần tăng cờng phơng thức kích thích? Thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế của nớc ta có nh vậy không .

Câu 10 Phân tích ý nghĩa, tác dụng của các định hướng xây dựng thực thể nền kinh tế thị trờng của nớc ta đối với việc bảo đảm mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế, nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay có theo đúng định hướng đó không? Chứng minh .(xem câu 8)

Câu 11: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nớc về kinh tế .

Câu12:Nêu khái quoát những việc mà nhà nớc phải làm để chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng? Liền hệ thực tiễn nớc ta, cho nhận xét

Câu13: Đối tợng, phạm vi của quản lý nhà nớc về kinh tế ? Vì sao nhà nớc cần phải quản lý các đối tợng, phạm vi đó của hoạt động kinh tế? Nhà nớc ta đã quán xuyến các đối tợng và phạm vi đó trong hoạt động quản lý của mình cha?

Câu14: Chức năng của quản lý nhà nớc về kinh tế? Nhận xét việc thực hiện các
chức năng này của nhà nớc ta.

Câu15: Khái niệm về cơ sở kinh tế, và cơ chế quản lý kinh tế? Đối với nhà quản lý kinh tế nhận thức về cơ chế kinh tế có tác dụng gì đối với công tác quản lý.

Câu16: Các biểu hiện của một cơ chế quản lý

Câu17: Trong điều kiện nào Đảng và nhà nớc ta quyết định chuyển nền kinh tế kế
hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng

Câu18: Phơng thức cỡng chế trong quản lý nhà nớc về kinh tế? Vì sao để quản lý nền kinh tế thị trờng cần tăng cờng phơng thức cỡng chế. Thực tiễn và chứng minh?

Câu19: Nội dung định hớng XHCN cho nền kinh tế thị trờng ở nớc ta xét về mặt
thực thể nền kinh tế

Câu20: Khái niệm công cụ quản lý nhà nớc về kinh tế ? các loại công cụ chủ yếu
trong quản lý nhà nước về kinh tế?

Câu21: Cơ sở khoa học và (nguyên tắc) phơng thức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức và quản lý nhà nớc về kinh tế? nhận định việc thực hiện nguyên tắc này của nhà nớc ta.

Câu 22: sự khác nhau giữa quản lí NN về kinh tế,quản trị kinh doanh của doanh
nhân? vì sao nhà nước không trực tiếp SX kinh doanh?

Câu23: Cơ sở khoa học và phơng hớng thực hiện nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nớc về kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ? nhận định việc thực hiện nguyên tắc này.

Câu 24. Từ khuyết tật của kinh tế thị trường có thể thấy được điều gì về đối tượng. Phạm vi quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường? Nhà nước ta có ngăn ngừa, khắc phục các khuyết tật của nền kinh tế thị trường qua các hoạt động cụ thể nào?

Câu25:điều kiện ra đời của KTTT ? những điều kiện này ỏ nớc ta nh thế nào?nó ảnh hớng nh thế nào đố với sự ra đời và phát triển của nền KTTT nớc ta

Câu 26. Mục đích, tác dụng của sự phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu?

Câu 27 Sự cận thiết phải có DNNN?liên hệ thực tiễn và cho biết các DNNN ta có
cần thiết nh thế không?

Câu 28: vai trò, chức năng của DNNN?đánh giá khái quát vai trò của DNNN ở n- ớc ta hiện nay

Câu 29 . nguyên nhân có tính phổ biến của sự đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở
mọi quốc gia ? nguyên nhân riêng có ở nước ta

Câu 30. Tực chất của nội dung đổi mới DNNN ? nhà nước ta đang đổi mới gì ở
DNNN?

Câu 31. Các loại công ty cổ phần nhà nước ? vai trò của mỗi loại ? các công ty cổ
phần nhà nước ở nước ta đã thực hiện vai trò đó như thế nào ?

Câu 32 Các mặt hoạt động của doanh nghiệp cần có sự quản lý của nhà nước? Tại sao? Nhà nước ta đã quán xuyến các mặt hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động quản lý của mình chưa? chứng minh!

Câu 33 Sự khác nhau căn bản giữa quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp với
quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp của doanh nhân?

 Câu 34 Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Câu35: Sự cần thiết của QLNN với DNNN.

Câu 36 Chức năng của quản lý nhà nước đối với DNNN? Liên hệ thự tiễn và cho biết. Nhà nước ta đã thực hiện chức năng này như thế nào?

Câu 37 Nội dung quản lý nhà nớc đối với doanh nghiệp nhà nớc? Liên hệ thực tiễn
quản lý của nhà nớc ta. Cho biết những mặt hạn chế!

Câu38 nội dung quản lí NN đối với DNNN? Trong quản lý nhà nước đối với DNNN hiện nay nhà nước ta đang tâp trung giải quyết vấn đề gì?hướng giải quyết của nhà nước ra sao?

Câu 39: Sự cần thiết của kinh tế đối ngoại (KTĐN) với mọi quốc gia. Liên hệ thực tiễn nớc ta để minh hoạ.

Câu 40 .Khái niệm và thực chất của cơ chế thị trờng? cho một ví dụ thể hiện đợc sự điều tiết của thị trờng đối với nội dung sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Câu 41. Khái quát các hình thức KTĐN? vai trò chức năng, tác dụng đặc thù của mỗi loại hình đó?

Câu 42: Lý do đặc thù khiến nớc ta phát triển quan hệ quốc tế về kinh tế từ đó cho
biết ở nớc ta hình thức KTĐN nào là quan trọng nhất.?

Câu 43: Các hình thức xuất nhập khẩu t bản

Câu 44: Vai trò tác dụng và u nhợc điểm của ODA và FDI.

Câu 45: Các hình thức cụ thể của FDI, vai trò tác dụng của mỗi loại, nước ta cần
hình thức nào tại sao?

Câu 46: Những nhân tố ảnh hởng đến việc mở rộng quan hệ xuất nhập khẩu t bản của mỗi nớc ở nớc ta, nhân tố nào là quan trọng nhất, tại sao?

Câu 47: Các hình thức xuất nhập khẩu tri thức trí tuệ.

Câu 48 Vai trò, tác dụng của loại hình công ty liên doanh giữa vốn nhà nước với vốn của các nhà đầu tư nước ngoài? Nhà nước cần làm gì để khai thác tốt ngoại lực tại các công ty này?

Câu 49: Vai trò, tác dụng của mỗi hình thức XNK trí tuệ ở nớc ta hình thức nào đang thịnh hành, tại sao nên phát triển hình thức nào nữa? tại sao.

Câu 50: Đối tợng, phạm vi quản lý Nhà nớc đối với hoạt động XNK hàng hoá ? vì sao cần quản lý các mặt đó: Nhà nớc ta đã quán xuyến các mặt đó trong hoạt động quản lý của mình nh thế nào?

Câu 51 Nội dung cơ bản của QLNN đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá?

Câu 52 Những biện pháp để mở rộng xuất nhập khẩu? Liên hệ thực tiễn và cho nhận xét

Câu 53: Đối tợng, phạm vi, quản lý Nhà nước đối với hoạt động XNK tư bản? Vì sao Nhà nớc cần quản lý các mặt đó? Nhà nớc ta đã quán xuyến các mặt đó trong hoạt động quả lý  của mình nh thế nào?(xem câu 53.54)

Câu 54: Đối tợng, phạm vi, quản lý Nhà nớc đối với hoạt động XNK trí tuệ? Vì sao Nhà nớc cần quản lý các mặt đó? Nhà nớc ta đã quán xuyến các mặt đó trong hoạt động quả lý  của mình nh thế nào? (xem câu 53.54)

Câu 55 Nội dung kết cấu hạ tầng kinh tế đối ngoại? Vai trò, tác dụng của kết cấu
hạ tầng kinh tế đối ngoại trong việc thu hút ngoại lực?

Câu 56: Khái niệm về đa phương hoá và đa dạng hoá trong phát triển quan hệ
quốc tế ?

Câu 57 Vì sao phải đa phương hoá, đa dạng hoá QHQT ? So với trớc đổi mới thực tiễn QHKTQT của nớc ta đã đa phương háo đa dạng hoá như thế nào?(xem 56.57)

Câu 58 Thế nào là hợp tác quốc tế về kinh tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng về lợi ích giữa các bên tham gia quan hệ? Sự cấn thiết phải quán triệtnguyên tắc đó?

Câu 59 Những vấn đề cụ thể trong quan hệ quốc tế về kinh tế khi xử lý cần phải quán triệt nguyên tắc “tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng về lợi ích giữa các bên tham gia quan hệ”?

Câu 60 khái niệm nội lực trong kinh tế đối ngoại?

Câu 61 Sự cần thiết phải phát huy nội lực trong quan hệ kinh tế đối ngoại? Vao trò sứ mạng của nội lực trong kinh tế đối ngoại?

Câu 62 Để phát huy nội lực, trong quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại cần phải đặt ra và giải quyết những vấn đề gì? ý nghĩa của các vấn đề đó?

Câu 63: Khái niệm về dự án đầu tư, các loại dự án đầu tư

Câu 64: Các bộ phận cấu thành dự án đầu tư và vai trò, công dụng của chúng.

Câu 65: Sự cần thiết của quản lý Nhà nớc đối với các dự án đầu tư không của Nhà nước, liên hệ thực tiễn để minh hoạ

Câu66 . Phân tích mục tiêu của quản lý Nhà nớc đối với dự án đầu tư không của
Nhà nớc?

Câu 67 phơng hớng, biện pháp để đạt được mục đích đó trong quản lý ?

Câu 68 .Sự cần thiết của quản lý Nhà nớc đối với các dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước, sự cần thiết này thể hiện ở nước ta như thế nào?

Câu 69 Mục tiêu của quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư của nhà nước?

Câu 70: Phương hướng biện pháp để nhà nước đạt được mục đích đó trong quản lý
dự án đầu tư của nhà nước?

 
 
Link  down tài liệu ở đây

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);