Đề thi chính thức Ngân hàng chính sách có đáp án

Đề thi chính thức Ngân hàng chính sách có đáp án. Sưu tầm một số đề thi và đáp án có lời giải ôn thi ngân hàng chính sách xã hội!

Câu 1: Giả định việc cho vay từng lần đối với khách hàng X, từ các thông tin: nhu cầu vay 25 tỷ nhập nguyên liệu đầu vào phục vụ kinh doanh; giá trị tài sản đảm bảo 50 tỷ, tài sản này dùng để đảm bảo cho khoản vay khác 10 tỷ (Ngân hàng chỉ đồng ý cho vay tối đa không quá 60% giá trị tài sản đảm bảo); vốn tự có của ngân hàng 320 tỷ. Hợp đồng mua bán nguyên liệu của khách hàng X với nhà cung cấp kí ngày 1/3/N, ngày 15/4/N khách hàng X phải thanh toán cho nhà cung ứng, ngày 25/7/N bên A giao hàng cho nhà phân phối và thanh toán hết vào ngày 15/8/N.
Yêu cầu:
a/ Tính hạn mức cho vay.
b/ Tính thời hạn cho vay.

Câu 2: Trong tháng 3/2010, công ty Kinh Đô gửi đến NHTM X hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng SXKD (công ty tự làm). Sau khi xem xét và thẩm định dự án, NH đã thống nhất với DN 1 số nội dung sau:
– Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: 3850 triệu.
– Vốn tự có của doanh nghiệp bằng 30% tổng vốn đầu tư.
– Vốn khác tham gia dự án 350 tr.
– Giá trị tài sản thế chấp: 4000tr
– Lợi nhuận thu được hàng năm do DN thực hiện dự án 369tr.
– Nguồn vốn Ngân hàng có thể sử dụng để cho vay trung và dài hạn: 84500tr.
Yêu cầu:
a/ Xác định mức cho vay.
b/ Xác định thời gian cho vay.
Biết rằng:
– Tỷ lệ khấu hao tài sản 20%/ năm.
– DN cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận thu được hằng năm để trả nợ,
– Các nguồn khác để trả nợ hàng năm: 100tr.
– Dự án được thực hiện vào 15/5/2010 và hoàn thành đi vào sử dụng ngày 15/11/2010.

Giải: 

HMTD = 3850 – 0.3 x 3850 – 350 = 2345 

KH = 20% x 2345 = 469 
LN = 369 
nguồn khác = 100 
--> tổng nguồn trả nợ hàng năm = 938 tr
--> thời hạn trả nợ = 2345 / 938 = 2,5 kỳ = 2,5 năm 
thời gian ân hạn là 6 tháng = 0.5 năm --> thời hạn cho vay = 2,5 + 0.5 = 3 năm

Bài 3

Trong tháng 3/2010, công ty Kinh Đô gửi đến NHTMX hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng SXKD (công ty tự làm).Sau khi xem xét và thẩm định dự án, NH đã thống nhất với DN 1 số nội dung sau:- Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: 3850 trđ- Vốn tự có của doanh nghiệp bằng 30% tổng vốn đầu tư- Vốn khác tham gia dự án: 350 trđ- Giá trị tài sản thế chấp: 4000 trđ- Lợi nhuận thu được hàng năm do DN thực hiện dự án: 369 trđ- Nguồn vốn NH có thể sử dụng để cho vay trung dài hạn: 84500 trđ

Yêu cầu:1. Xác định mức cho vay2. Xác định thời gian cho vay
Biết: – Tỷ lệ khấu hao TSCĐ 20%/năm- DN cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận thu được hàng năm của dự án để trả nợ- Các nguồn khác để trả nợ hàng năm: 100- 
Dự án được thực hiện vào 15/5/2010 và hoàn thành đi vào sử dụng vào 15/11/2016

Bài 4:

1 KH có tình hình sản xuất kinh doanh như sau:

TS NV
– Tài sản ngắn hạn: 3380
– Tài sản dài hạn: 6162
– Nợ ngắn hạn: 2990
– Nợ dài hạn: 3666
– Vốn chủ sở hữu: 2886
Tổng tài sản: 9542 Tổng nguồn vốn: 9542
[TBODY] [/TBODY]

Y/c: Nhận xét khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính và sự hợp lý cơ cấu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn biết:

Hệ số Trung bình ngành
Khả năng thanh toán chung
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhanh
Hệ số nợ
Tỉ suất tự tài trợ TSCĐ
2
1,5
0,8
50%
1,5

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: