Ôn thi ngân hàng 2020 – 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

Ôn thi ngân hàng 2020 – 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

Chuyển tiền điện tử liên NH cùng hệ thống được thực hiện trong phạm vi nào?

Thanh toán giữa các ngân hàng cùng tỉnh, cùng thành phố có nối mạng vi tính với nhau và với ngân hàng Nhà nước

Thanh toán giữa các ngân hàng cùng hệ thống nhưng khác địa phương có nối mạng vi tính với nhau và với trung tâm thanh toán

Thanh toán giữa các ngân hàng khác hệ thống có nối mạng vi tính với nhau và nối mạng vi tính với ngân hàng Nhà nước

Thanh toán giữa các doanh nghiệp có sử dụng vi tính nôi mạng với ngân hàng

Ôn thi ngân hàng 2020 - 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng kế toán ngân hàng
Ôn thi ngân hàng 2020 – 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

2. Khi ngân hàng B nhận được các chứng từ chuyển tiền từ ngân hàng A gửi tới gồm các liên UNC, một giấy báo Có liên hàng, ngân hàng B phải làm những gì với những chứng từ đó theo phương thức đối chiếu phân tán?
a. 1 liên giấy báo Có liên hàng để ghi Nợ TK liên hàng đên, 1 liên UNC ghi Có người thụ hưởng, l liên UNC để báo. Có người thụ hưởng

1 liên giấy báo. Có liên hàng ghi Nợ TK liên hàng đến, 1 liên giấy báo Có liên hàng để gửi trung tâm kiểm soát, 1 liên UNC ghi Có người thụ hưởng

1 liên giấy báo Có liên hàng ghi Nợ TK liên hàng đến, 1 liên giấy báo Có liên hàng để báo Có người thụ hưởng, 1 liên UNC lưu

1 liên UNC ghi Nợ TK liên hàng đến, 1 liên UNC ghi Có người thụ hưởng, 1 liên UNC báo. Có người thụ hưởng

3. Tại sao đối với séc chuyển khoản, người thụ hưởng séc thường tìm đến ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản để nộp séc (và bảng kê nộp séc) mặc dù ngân hàng quy định có thể nộp ở bất kỳ ngân hàng nào?

Người thụ hưởng séc nộp séc tại nơi người phát hành séc mở tài khoản để có thể lĩnh tiền mặt

Người thụ hưởng Séc muốn nộp séc nơi gần nhất –

Người thụ hưởng séc muôn được ghi Có cho mình trước, ghi Nợ sau để thu hôi nhanh vôn lưu động cho sản xuất kinh doanh d. Người thụ hưởng Séc muốn biết ngay được răng séc có thanh toán được không, để có biện pháp giải quyêt kịp thời

4. Các chủ thể liên quan đến lệnh phiếu gồm những ai?

Người phát hành, người thụ hưởng

Chủ nợ, doanh nghiệp, người phải trả nợ

Ngân hàng, doanh nghiệp, người phát hàn

Ngân hàng, người măc nợ, người thụ hưởng

5. Một khách hàng đưa đến NH4 liên UNC yêu cầu NH trích TK để trả tiền cho đối tác có TK ở tỉnh B, theo phương thức chuyển tiền điện tử NH sử dụng UNC đó như thế nào?

Truyền qua mạng vi tính cho tỉnh B toàn bộ nội dung UNC

Căn cứ các dữ liệu trên UNC nhập vào máy tính theo mẫu lệnh thanh toán, sau đó truyền đi trung tâm thanh toán

Nhập các dữ liệu theo nội dung UNC sau đó truyên đi tỉnh B

Đánh máy lại UNC, lưu vào máy, sau đó truyền đi trung tâm thanh toán toàn bộ nôi dung UNC

Séc chuyển khoản khác séc bảo chi như thế nào?

Séc chuyển khoản thanh toán qua một hay hai ngân hàng, séc bảo chi thanh toán qua nhiều ngân hàng

Séc chuyển khoản không đảm bảo được thanh toán ngay khi phát hành qua số dư, séc bảo chi do ngân hàng phát hành nên đảm bảo chắc chắn được thanh toán

Séc chuyển khoản không được lĩnh tiền mặt, séc bảo chi được lĩnh tiền mặt

Séc chuyển khoản khác séc báo chí về mầu sắc, mẫu mã, ký hiệu

Khi phát hiện có sai lầm trong sổ đối chiếu do trung tâm kiểm soát gửi tới ngân hàng B phải làm gì?

Lập bảng kê liên hàng sai lầm theo số liệu của trung tâm và kèm công văn gửi đi

Lập bảng kê chứng từ hạch toán vào tài khoản liên hàng sai lầm và gửi thư tra soát tới trung tâm

Lập bảng kê liên hàng sai lầm làm chứng từ hạch toán vào tài khoản liên hàng sai lầm. Gửi bản kế cho Trung tâm kiểm soát

Viết công văn hỏi lại trung tâm

Sau khi nhận được lệnh chuyển Nợ có uỷ quyền (qua chuyển tiền điện tử) nhưng trên tài khoản của người phải nhận nợ không có tiền, thì NH B phải làm gì?

Hạch toán cho người phải nhận Nợ

Hạch toán Nợ TK tiền gửi người phải nhận Nợ, Có TK 5112

Hạch toán Nợ TK 5113 chờ xử lý, Có TK 5112 và báo cho khách hàng nộp tiền để thanh toán

Hạch toán vào các TK thích hợp, chuyển điện đi trung tâm thanh toán

Trong bảo lãnh gián tiếp, ai có nhiệm vụ thông báo thư bảo lãnh tới người thụ hưởng bảo lãnh?

Ngân hàng bảo lãnh

b, Bộ tài chính

Người được bảo lãnh

Ngân hàng trung gian

Khi cho vay thông thường từng món, ngân hàng quản lý (khống chế) chỉ tiêu nào?

Thời hạn cho vay

Dư nợ cuối kỳ

Doanh số thu nợ

Doanh số (mức) cho vay

Ai có quyền quyết định khoanh nợ tài khoản vay tại ngân hàng thương mại quốc doanh

Giám đốc ngân hàng nơi cho vay

Thủ tướng Chính phủ

‘c. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tổng giám đốc cấp trên của ngân hàng cho vay

Về thủ tục cho vay theo tài khoản đơn giản thông thạng khác cho vay theo luân chuyển thế nào?

Cho vay đơn giản, khách hàng phải làm khế ước từng món vay; cho vay luân chuyển không làm khế uốc

Cho vay đơn giản khách hàng phải làm giấy đề nghị vay cho tổng món vay; cho vay luân chuyển làm giấy đề nghị vay tổng định kỳ và ký hợp đồng tín dụng

Cho vay đơn giản khách hàng làm giấy đề nghị vay cho tổng món vay, được lĩnh tiền mặt, cho vay luân chuyển làm giấy đề nghị vay cả năm, ký hợp đồng tín dụng, không được lĩnh tiền mặt

Cho vay đơn giản, mỗi món vay khách hàng phải làm đơn xin vay; cho vay theo luân chuyển không làm đơn xin vay

Sau khi nhận được lệnh chuyển Nợ có uỷ quyền (qua chuyển tiền điện tử) nhưng trên tài khoản của người phải nhận nợ không có tiền, thì Ngân hàng B phải làm gì?

Hạch toán vào các TK thích hợp, chuyển điện đi trung tâm thanh toán

Hạch toán Nợ TK tiền gửi người phải nhận Nợ, Có TK 5112

Hạch toán cho người phải nhận Nợ

Hạch toán Nợ TK 5113 chờ xử lý, Có TK 5112 và báo cho khách hàng nộp tiền để thanh toán

Hãy phân biệt thể thức thanh toán và phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán không được ngân hàng phục vụ, thể thức thanh toán được ngân hàng phục

Phương thức thanh toán tồn tại ngoài ngân hàng, thể thức thanh toán là thanh toán qua ngân hàng. Mỗi thể thức đều có các kỹ thuật nghiệp vụ riêng để thực hiện

Phương thức thanh toán là phương pháp, cách thức thanh toán do các doanh nghiệp hoặc cá nhân thoả thuận với nhau, thể thức thanh toán là những hình thức cụ thể, được thể chế hoá bằng các văn bản pháp quy

Phương thức thanh toán là thanh toán tiền mặt, thể thức thanh toán là thanh toán chuyển khoản

Khi ngân hàng Anhận 4 liên UNC của doanh nghiệp X gửi tới, để thanh toán tiền cho doanh nghiệp Y có tài khoản tại NH B. Ngân hàng A và ngân hàng B đều tham gia thanh toán bù trừ. Ngân hàng A sử dụng 4 liên UNC như thế nào?

1 liên UNC ghi Nợ tài khoản của doanh nghiệp X, 1 liên báo Nợ doanh nghiệp X, 2 liên gửi ngân hàng B kèm bảng kê thanh toán bù trừ |

1 liên UNC ghi Nợ tài khoản của doanh nghiệp X, 1 liên báo Nợ, 2 liên gửi ngân hàng B

1 liên UNC ghi Nợ tài khoản của doanh nghiệp X, 3 liên gửi ngân hàng Ba

1 liên UNC ghi Nợ tài khoản của doanh nghiệp X, 1 liên báo Nợ doanh nghiệp X, 1 liên báo Có doanh nghiệp Y, 1 liền gửi ngân hàng B kèm bảng kê thanh toán bù trừ.

Ngày nay NHTW cho phép các NHTM khi bảo lãnh có thể không cần trích quỹ bảo lãnh, vì sao?

Vì các NHTM đã thẩm định, kiểm soát khá tốt nên không có tình trạng mất an toàn

Vì tỷ lệ trích quá thấp nên không đủ bù đắp

Vì các NHTM nhiều vốn sẵn sàng trả thay cho doanh nghiệp, để mở rộng tín dụng

Vì theo quy chế duy trì 8% vốn tự có trên Tài sản Có, đã đảm bảo điều chỉnh rủi ro bão lãnh

Chiết khấu thương phiếu là gì?

Là loại hình nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng, bằng hình thức mua lại của thương phiếu

Là việc mua thương phiếu chưa đến hạn thanh toán để hưởng lãi suất chiết khấu và hoa hồng

Là việc ngân hàng thương mại mua thương phiếu của người thụ hưởng trước khi thương phiếu đến hạn thanh toán, theo giá trị thuần bằng mệnh giá trừ chiết khấu và hoa hồng

Là kỹ thuật cấp tín dụng, trong đó ngân hàng nhận quyền đòi nợ người bị ký phát và ứng tiền cho

người thụ hưởng thương phiếu

Hối phiếu là gì?

Là một lệnh thu tiền, người phát hành giao cho NH yêu cầu NH trích tài khoản của người mắc nợ trả cho người phát hành hối phiếu một số tiền nhất định, trong một thời hạn nhất định ghi trong hối phiếu

Là chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện cho người thụ hưởng một số tiền nhất định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai

Là một lệnh chi tiền, người phát hành trích tài khoản của mình trả cho người chủ nợ, yêu cầu ngân hàng thực hiện lệnh này ngay khi nhận được hối phiếu C

Là chứng chỉ có giá do người bị ký phát gửi người chủ nợ cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định cho người thụ hưởng trong một thời gian nhất định trong tương lai

Công ty Thành thái có tài khoản tại NH Công thương Đống Đa, lập một UNT 50 triệu đồng đòi tiền công ty Hồng Hà có tài khoản tại NH nông nghiệp Thanh Xuân, Hai NH này tham gia thanh toán bù trừ. Ngân hàng Công thường Đống Đa hạch toán như thế nào?

Ghi nợ TK công ty Hồng Hà: 50 tr Ghi nợ TK công ty Thành Thái: 50 tr

Ghi nợ TK 5210: 50 tr Có TK công ty Hồng Hà: 50 tr

Chuyển 3 liên UNT sang NH Nông nghiệp Thanh Xuân. Khi được NH nông nghiệp Thanh Xuân thanh toán, NH Đống đa ghi: Nợ TK 5012: 50 tr Có TK công ty Thành Thái: 50 tr

Ghi nợ TK Công ty Thành Thái: 50 tr Chuyển 2 liên UNT cho NH nông nghiệp Thanh xuân

Trong thanh toán liền hàng, trung tâm kiểm soát đối chiếu có nhiệm vụ gì đối với các ngân hàng tham gia thanh toán?

Hạch toán theo số liệu của ngân hàng A chuyển đến ngân hàng B

Hạch toán theo giấy báo liên hàng do ngân hàng A gửi tới

Kiểm soát, đối chiếu, gửi sổ đối chiếu tới ngân hàng B

Kiểm soát, đối chiếu và gửi số đối chiếu tới ngân hàng A và ngân hàng B

Đọc nhiều tuần qua: