Một số đề + bài tập luyện thi công chức thuế 2019 có đáp án

Một số đề + bài tập luyện thi công chức thuế 2019 có đáp án. Nằm trong phần tài liệu ôn thi công chức thuế 2019.

Một số đề + bài tập luyện thi công chức thuế 2019

Câu 1: So sánh việc tính thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên GTGT

Câu 2: Nêu các khoản phụ cấp được trừ khi tính Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

Câu 3: Nêu các trường hợp xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế

Bài tập 04:

 
Ông B là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, trong năm tính thuế2017 có sốliệu sau:
– Tiền lương đã bao gồm Bảo hiểm bắt buộc là 360 triệu đồng, trong đó BHBB là 37,8 triệu đồng.
– Phụcấp trách nhiệm 24 triệu đồng
– Phụcấp độc hại 4,8 triệu đồng
– Tiền nghỉ mát trong năm 10 triệu đồng
– Tiền phụ cấp lưu trú công tác: 6 triệu đồng
– Tiền thù lao do tham gia giảng dạy ởnơi khác sau khi đãkhấu trừ thuế là 9 triệu đồng.
Ngoài ra trong năm ông B còn có các khoản thu nhập khác:
– Thực hiện 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tổng thu nhập nhận được là 40 trđ, trong đóthu nhập nhận từmỗi hợp đồng tương ứng là 8 trđ và 32 trđ
– Trúng thưởng sổ xốkiến thiết với giá trị giải thưởng (chưa trừ thuế thu nhập) 15 trđ
– Lãi tiền gửi ngân hàng 25 trđ
– Cổtức được chia sau khi đã khấu trừ thuế tại doanh nghiệp: 28.5 trđ
Yêu cầu: Tính số thuế TNCN ông B phải nộp trong năm, biết rằng ông đăng ký giảm trừ cho 02 người phụ thuộc, trong đó có 01 người con sinh ngày 20/4/2017 và 01 mẹ già 60 tuổi không có thu nhập.
 
Bài giải:
1. Thuế thu nhập từ tiền lương tiền công
Thuế tncn phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất
TNTT = TNCT – các khoản giảm trừ
TNCT = tổng thu nhập – thu nhập miễn thuế
– thu nhập miễn thuế bao gồm: phụ cấp độc hại, thù lao giảng dạy đã khấu trừ thuế, lãi NH, cổ tức sau khi nộp thuế
– TNCT = 360+24+10+6 = 400 ( trd)
– các khoản giảm trừ: 
Giảm trừ bản thân: 9×12= 108 trd
Giảm trừ 2 người phụ thuộc: 3,6x2x12= 86,4 trd
BHBB: 37,8 trd
Tổng các khoản giảm trừ: 232,2 trd
– TNTT= 400-232,2 = 167,8 trd
Thuế TNCN phải nộp: (60×5%)+( 107,8×10%) = 13,78 trd
2. Thuế TNCN phải nộp từ chuyển nhượng công nghệ là phần thu nhập vượt trên 10trd cho mỗi lần chuyển nhượng:
Vì vậy 
Lần chuyển nhượng 1: 8 trd-> không phải tính nộp thuế
Lần 2: 32tr đồng -> số thuế phải nộp : (32-10)x 5% = 1,1 trd
3. Thu nhập từ trúng xổ sổ: tính thuế với phần trị giá vượt trên 10trd cho mỗi lần trúng thưởng vậy số thuế phải nộp là (15-10)x10%= 0,05 trd
Tổng thuế TNCN phải nộp :
13,78+1,1+0,05 = 14,93 trd
 

BÀI TẬP 05:

 
CTy ABC kinh doanh thương mại và DV nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng 5/2018 thuế cáo tài liệu sau:
+ Mua 100 tấn hạt điều tươi từ CTy BB với giá chưa thuế GTGT 24.000 đồng/Kg. Chi phí vận chuyển số điều này phải trả cho một DN vận tải theo giá chưa thuế GTGT ghi trên HĐGTGT là 100trđ. Trong tháng , Công ty bán lại cho DN X 90 tấn. 10 tấn còn lại được bán cho hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT là 26.200 đồng/Kg.
+ Làm đại lý bán đúng giá xe máy cho Công ty Honda, Doanh thu đại lý là 1.000 trđ. Hoa hồng đại lý đã nhận 5% trên doanh thu đại lý.
+ Mua từ 1 DN sx 300.000 gram giấy Double A với giá mua chưa thuế GTGT 56.000 đồng/gram. Trong tháng đã đã tiêu thụ 280.000 gram với giá chưa có thuế GTGT 70.000 Đ/gram.
+ Xuất 200 gram giấy Double A để sử dụng cho các bộ phận quản lý của DN.
+ Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao 60.000 chiếc áo cho một đại lý bán đúng giá. Cuối tháng đại lý lập bảng kê báo cáo đã tiêu thụ 50.000 chiếc (theo giá bán chưa thuế GTGT do DN quy định 200.000đ/chiếc). Hoa hồng đại lý đã trả 4%/ giá bán chưa thuế GTGT của số lượng áo tiêu thụ trong tháng.
+ Tổng thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ mua ngoài khác tập hợp trên hóa đơn GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh là 50 triệu đồng. Trong đó, số thuế GTGT đầu vào của 1 số vật tư bị tổn thất do hỏa hoạn đã được công ty bảo hiểm bồi thường là 10 trđ.
YÊU CẦU: Hãy xác định thuế GTGT CT này phải nộp trong tháng, biết rằng
+ Thuế suất thuế GTGT của các hàng hóa,dịch vụ trên: 10%; Riêng thuế suất hạt điều tươi ở khâu thương mại là 5%.
+ Các hàng hóa, dịch vụ mua vào đều thanh toán qua ngân hàng và có hóa đơn hợp pháp
+ Thuế gtgt chưa được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 15 trđ.
Giải:
Xác định thuế gtgt phải nộp:
Thuế gtgt phải nộp = Thuế gtgt đầu ra – Thuế gtgt đầu vào được khấu trừ.
1. Xác định thuế gtgt đầu ra:
– Bán lại hạt điều tươi cho DN X 90 tấn: Không kê khai, tính nộp thuế gtgt nhưng được khấu trừ thuế gtgt đầu vào. (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 luật thuế gtgt: DN, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của DN, HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế gtgt nhưng được khấu trừ thuế gtgt đầu vào)
– Bán hạt điều tươi cho hộ kinh doanh cá thể:
+ Giá tính thuế gtgt = 10.000 x 26.200 = 262 tr
+ Thuế gtgt đầu ra = 262 x 5% = 13,1 tr
– Làm đại lý bán đúng giá:
+ Giá tính thuế gtgt = 1.000 x 5% = 50 tr
+ Thuế gtgt đầu ra = 50 x 10% = 5tr
– Tiêu thụ 280.000 gram giấy:
+ Giá tính thuế gtgt = 280.000 x 70.000 = 19.600 tr
+ Thuế gtgt đầu ra = 19.600 x 10% = 1.960tr
– Xuất 200 gram giấy cho bộ phận quản lý DN: Không tính thuế
– Hàng gửi bán đại lý:
+ Giá tính thuế gtgt = 50.000 x 200.000 = 10.000tr
+ Thuế gtgt đầu ra = 10.000 x 10% = 1.000tr
-> Tổng thuế gtgt đầu ra: 13,1 + 5 + 1.960 + 1.000 = 2.978,1 tr
2. Thuế gtgt đầu vào được khấu trừ:
– Chi phí vận chuyển theo giá chưa thuế: 100tr
+ Thuế gtgt đầu vào được khấu trừ: 100 x 10% = 10tr
– Mua 300.000 gram giấy:
+ giá tính thuế gtgt = 300.000 x 56.000 = 16.800tr
+ Thuế gtgt đầu vào được KT = 16.800 x 10% = 1.680tr
– Trả hoa hồng đại lý:
+ Giá tính thuế gtgt = 50.000 x 200.000 x 4% = 400 tr
+ Thuế gtgt đầu vào được KT = 400 x 10% = 40tr
– Tổng thuế gtgt đầu vào của các vật tư khác: 50tr, thuế gtgt được bồi thường do tổn thất: 10tr
-> Thuế gtgt đầu vào được KT = 50 – 10 = 40tr
– Thuế gtgt đầu vào còn được KT kỳ trước chuyển sang: 15tr
-> Tổng thuế gtgt đầu vào được KT:
10 + 1.680 + 40 + 40 + 15 = 1.785 tr
-> Thuế gtgt phải nộp = 2.978,1 – 1.785 = 1.193,1tr
 

Bài 2:

 
Ông B là cá nhân cư trú, trong năm tính thuế 2017 có số liệu sau:
– Tiền lương hàng tháng là 33 triệu/ tháng (trong đó, BHBB là 3 triệu/ tháng)
– Phụcấp chức vụlãnh đạo 4 triệu/ tháng
– Phụcấp điện thoại 1 triệu/ tháng, phù hợp với quy chế tài chính của Công ty.
– Phụcấp thu hút khu vực 1,5 triệu/tháng
– Tiền ăn ca 1,3 triệu/ tháng
– Tiền trang phục 7 triệu
– Nhận được khoản thù lao tham gia giảng dạy sau khi đãkhấu trừ thuế 10% tại nguồn là 27 triệu
Ngoài ra ông B còn có các khoản thu nhập khác như sau:
– Thừa kế từcha mẹ đẻ một mảnh đất với giá tính lệphí trước bạlà 600 triệu. Do không có nhu cầu sử dụng nên trong năm ông B đãchuyển nhượng mảnh đất đó với giá 1.200 triệu. Các chi phí liên quan đến chuyển nhượng là 20 triệu.
– Nhận quà tặng từ chịgái 01 chiếc ti vi Sam Sung trịgiá 50 triệu và 01 chiếc xe máy trịgiá 90 triệu
Yêu cầu:
Tình sốthuếTNCN ông B phải nộp, biết rằng: Ông B đăng ký giảm trừcho 03 người phụ thuộc, trong đó có 01 người cô ruột ngoài độ tuổi lao động, không nơi nương tựa, có lãi tiết kiệm 1 triệu/tháng; 01 người con đang theo học cao học không có thu nhập và 01 người con đang học tiểu học.
 

Bài 1:

 
Ông B là cá nhân cư trú, trong năm tính thuế 2017 có số liệu sau:
– Tiền lương hàng tháng 26 triệu/ tháng (Đãbao gồm 2 triệu tiền BHBB)
– Phụcấp trách nhiệm 3 triệu/ tháng
– Phụcấp độc hại 1 triệu/ tháng
– Tiền làm thêm giờbằng 150% lương ngày thường, thanh toán vào tháng 12 là 45 triệu
– Công ty thanh toán hộ tiền thuê nhà 5 triệu/ tháng
Ngoài ra ông có các khoản thu nhập khác
– Được người cô ruột cho thừa kếmột mảnh đất 100m2
– Trúng thưởng 2 vé số trong một lần quay, trị giá mỗi vé là 10 triệu và 50 triệu
Tính sốthuế TNCN ông B phải nộp trong năm 2017. Biết rằng:
– Ông B đăng ký giảm trừ cho hai người phụ thuộc, 01 người đang học Trung học phổ thông; 01 người con trên 18 tuổi bịtàn tật, không có khả năng lao động, được hưởng trợcấp hàng tháng là 2 triệu/ tháng
– Giá đất tính lệphí trước bạ tại thời điểm nhận thừa kế do UB tỉnh quy định là 10 triệu/m2
giải:
 
TNTT=TNCT-các khoản giảm trừ: 
Thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà:
Tiền lương: 312 tr
Phụ cấp trách nhiệm: 36 tr
Phụ cấp độc hại: 12 tr (được trừ khỏi thu nhập chịu thuế)
Tiền lương làm thêm giờ vượt mức quy định: 45 triệu – 30 triệu = 15 triệu (Thu Nhập Miễn Thuế)
> TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà: 312 tr + 36 tr + 30 tr = 378 tr.
15% TNCT chưa bao tiền thuê nhà= 15% * 378 tr = 56.7 tr
tiền thuê nhà đề bài cho: 5 tr *12 = 60 tr
tiền thuê nhà tính vào TNCT= Min(56.7 tr; 60 tr) = 56.7 tr
TNCT= TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà + Tiền thuê nhà tính vào TNCT = 378 tr + 56.7 tr = 434.7 tr
các khoản giảm trừ: 
Giảm trừ bản thân: 9*12 = 108 tr
Giảm trừ NPT: 3.6 tr *12= 43.2 (1 người con)
BHBB: 2 tr * 12= 24 tr
các khoản giảm trừ = 108 tr + 43.2 tr + 24 tr = 175.2 tr
> TN khác: 
Trúng thưởng vé số : TNTT= (50 tr-10 tr) *10% = 4 tr
Thừa kế BĐS: TNTT = ((100*10 tr)-10 tr )*10% = 99 tr
TNTT=TNCT-các khoản giảm trừ = 434.7 tr – 175.2 tr = 259.5 tr
Tổng TNTT= 259.5 tr + 4 tr + 99 tr = 362.5 tr
> Số TNCN phải nộp = 362.5 tr *20% = 72.4 tr

Các bạn cùng làm một số câu trắc nghiệm phần Kiến thức chung nhé:

 
1. Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
A. Phát triển kinh tế-xã hội tổng quát “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
B. Khắc phục được những hạn chế của việc điều tiết thị trường.
C. Phát huy tối đa nguồn lực trong nước, triệt để tranh thủ nguồn lực ngoài nước.
D. Tạo cơ sở để công dân làm kinh tế.
2. Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
A. Sở hữu toàn dân
B. Sở hữu tập thể
C. Sở hữu tư nhân
D. Tất cả các ý trên
3. Ngân sách nhà nước là:
A. Là các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, khoản thu từ các hoạt động kinh tế của nhà nước.
B. Là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước quyết định và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
C. Là các khoản vay nợ trong nước, ngoài nước như ban hành trái phiếu chính phủ, vay ODA, trở thành nguồn bù đắp thâm hụt ngân và đầu tư phát triển.
D. Là các khoản thu phát sinh ko tại Việt Nam, bao gồm: các khoản đóng góp tự nguyện, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam.
4. Phương pháp Quản lý nhà nước về kinh tế
A. Phương pháp hành chính
B. Phương pháp kinh tế
C. Phương pháp giáo dục
D. Tất cả các ý trên
5. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là:
A. Thông qua ngân sách nhà nước, nhà nước định hướng đầu tư, điều chỉnh cơ cấu của nền kinh tế theo các định hướng của nhà nước cả về cơ cấu vùng, cơ cấu ngành.
B. Kiểm tra, giám sát việc phân phối và sử dụng các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu của quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.
C. Quá trình nhà nước trung ương phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý ngân sách nhà nước.
D. Tất cả các ý trên.
6. Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
A. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
B. Lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.
C. Gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.
D. Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
7. Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 13 tháng 11 năm 2008
B. Ngày 20 tháng 10 năm 2009
C. Ngày 13 tháng 11 năm 2009
D. Ngày 15 tháng 11 năm 2010
 
Đáp án: 
 
1A, 2D 3A 4D 5D 6B7A

Đọc nhiều tuần qua: