60 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế có đáp án

60 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế có đáp án. Trắc nghiệm tiếng Anh công chức thuế, Tài liệu on thi công chức môn tiếng Anh, De thi trắc nghiệm công chức thuế, De thi tiếng Anh công chức thuế 2020, De thi tiếng Anh công chức thuế 2021, Mẹo thi tiếng Anh công chức thuế, De thi kiến thức chung công chức thuế, Cấu trúc de thi tiếng Anh công chức thuế Các bạn lưu ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo nhé

60 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế có đáp án
60 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức thuế có đáp án

CÁCH ÔN THI CÔNG CHỨC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Thông thường, đề thi tiếng anh trong bài thi công chức sẽ tương đương với trình độ Tiếng Anh bậc 1,2 ( A1, A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và cấu trúc sẽ chủ yếu tập trung vào 3 nội dung chính đó là ngữ pháp, đọc hiểu.

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ THI CÔNG CHỨC TIẾNG ANH

Nhìn chung, bài thi sẽ có 5 phần gồm:
Phần 1: ( 15 câu):  Chọn ra đáp án đúng nhất trong 4 đáp án A, B, C, D.
Phần 2: (5 câu) Bài đọc hiểu Tiếng Anh theo chủ đề, lĩnh vực mà ngành bạn dự thi. Đây cũng là dạng bài chiếm nhiều câu và cũng là dạng bài ngại làm nhất. Điều quan trọng nhất, đó là ĐỪNG BAO GIỜ CỐ DỊCH HẾT CẢ BÀI, thay vào đó hãy đọc lướt, đọc câu hỏi đọc các câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn thôi nhé.
Phần 3: (10 câu) : Bài đục lỗ Tiếng Anh ( Điền từ vào đoạn văn). Về cơ bản, nó giống với phần 1, chỉ khác là phần 1 nó là từng câu rơi, còn ở đây nó là 1 đoạn văn.

MẸO ÔN THI CÔNG CHỨC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Để đạt trên 50% số câu đúng trong bài thi không hề khó, chỉ cần bạn bỏ ra 3-6 tháng ôn thi công chức tiếng anh trình độ a2 hoặc ôn thi công chức tiếng anh trình độ b là đã có thể đạt được điểm cao.
Hầu hết các thí sinh đều lo lắng về mảng từ vựng tuy nhiên bạn có thể nhanh chóng có được nhiều từ vựng mà không cần học thuộc quá nhiều chỉ bằng cách:
  • Ghi chép các từ mới có trong bài luyện tập
  • Học thuộc toàn bộ từ
  • Kiểm tra trí nhớ: sau 3-5 ngày học hãy kiểm tra lại 1 lượt để đảm bảo bản thân không quên.
Việc trau dồi từ mới sẽ giúp bạn vượt qua được các bài chọn đáp án, điền từ vào chỗ trong và phần dịch xuôi, ngược.
Đối với những phần thi khác bạn chỉ cần nhớ:
  • Đọc kỹ hướng dẫn làm bài thi
  • Đọc kỹ đề và các đáp án trước khi lựa chọn
  • Khi trả lời hết hãy rà soát lại các đáp án
  • Đưa ra câu trả lời đúng nhất trong các đáp án
  • Không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu khó
  • Nên đọc và trả lời luôn
  • Cố gắng đọc theo thứ tự để tránh đánh nhầm đáp án 

Phần 1: 10 câu

1. Bicycles ______ in the driveway.
A. must not leave B. must not be leaving C. must not be left D. must not have left
2. Beethoven‟s Fifth Symphony _______ next weekend.
A. is going to be performed B. has been performed
C. will be performing D. will have performed
3. Reagan _________ an actor years ago.
A. is said to be B. was said being C. was said have been D. is said to have been
4. I hate _________ personal question by newly – acquainted friends.
A. to be asking B. to be asked C. being asking D. of asking
5. It _________ that learning a foreign language __________ a lot of time.
A. says/ is taken B. is saying / has been taken
C. is said/ takes D. was said/ was taken
6. The trees ___________ .
A. were grown by John yesterday in the backyard B. were grown in the backyard by John yesterday
C. were grown in the backyard yesterday by John D. in the backyard were grown yesterday by John
7. __________ yet?
A. Have the letters been typed B. Have been the letters typed
C. Have the letters typed D. Had the letters typed
8. English has become a second language in countries like India. Nigeria or Singapore where it _____ for administration, broadcasting and education.
A. is used B. it is used C. used D. being used
9. The telephone _______ by Alexander Graham Bell.
A. is invented B. is inventing C. invented D. was invented
10. Lots of houses ________ by the earthquake.
A. are destroying B. destroyed C.were destroying D. were destroyed
 1c 2a 3d 4b 5c 6b 7a 8b 9d 10d

Phần 2: 50 câu

1. If there weren‟t the pull of the earth, everyone ______ of the same weight.
A. Would be B. is C. will be D. are
2. If I had met you last Sunday, I ________ here today.
A. Wouldn‟t have been B. wouldn‟t be C. were not D. will not be
3. If she __________ with him, she would have spoken to him.
A. Didn‟t angry B. weren‟t angried C. hadn‟t been angry D. hadn‟t angried
4. If it _________ for your help, I really don‟t know what I would have done.
A. Wasn‟t B. weren‟t C. hasn‟t been D. hadn‟t been
5. If he had passed the last examination, he ________ happy now.
A. Would be B. am C. was D. can be
6. If she hadn‟t gone out in the rain without a raincoat, she _______ in the bed now with flu.
A. Weren‟t B. hadn‟t been C. wouldn‟t be D. wouldn‟t have been
7. If you ________ to my advice in the first place, you wouldn‟t be in the mess right now.
A. Listen B. will listen C. had listened D. listened
8. If they had searched more carefully, they ______ the watch sooner.
A. Will find B. would find C. found D. would have found
9. Would you mind if I ________ in the room?
A. Smoke B. smoked C. would smoke D. had smoked
10. If I had got up early, I ________ to have breakfast now.
A. Have B. had C. would have D. would have had

1A 2A 3C 4D 5A 6D 7D 8D 9B 10D

11. Jane ________ in such a trouble if she had been more careful when typing the contract.

A. Will not be B. would not have been C. will not have been D. would not be

12. I can‟t sleep because the noise. I wish they _______ so much noise.

A. Are not making B. were not making C. would have not been making D. had not been making

13. I wish that you _______ here yesterday.

A. Were B. have been C. are D. had been

14. If the weather ______ worse, we‟ll have to cancel our camping trip.

A. Got B. would get C. will get D. gets

15. I wish you ______ to the theatre last night, but you didn‟t.

A. Would come B. had come C. was coming D. came

16. _______ I were you, I would take a taxi to the airport.

A. If B. Unless C. Because D. When

17. I wish I ______ a car. I‟m tired of catching the bus to work every day.

A. Had had B. had C. have D. will have

18. If the weather ________ worse, we won‟t go to the beach.

A. Will get B. got C. gets D. would get

19. Her parents would not be upset if she _______ harder.

A. Is working B. will work C. worked D. works

20. If I had time, I ________ to the beach with you this weekend.

11B 12B 13D 14D 15B 16A 17B 18C 19C 20B

A. Would have gone B. would go C. will have gone D. will go11B 12B 13D 14D 15B 16A 17B 18C 19C 20B

21. I asked her __________ she understood the lesson.

A. If not B. if C. even if D. if only

22. If I ______ ten years younger, I would do yoga every day.

A. Are B. am C. have been D. were

23. If I had time, I _______ to the beach with you this weekend.

A. Will have gone B. would go C. will go D. would have gone

24. We would save thousands of lives if _________ the remedy for the flu.

A. We had not found out B. we find out C. we will find D. we found

25. If gravity, the pull of the earth, is zero, everything _________

A. Will float B. would float C. would be floating D. floated

26. I would have said “good bye” to your brother if he _________ there.

A. Could be B. had been C. will be D. will have been

27. Jean gets very agitated if her daughter _______ her once a week.

A. Doesn‟t ring B. didn‟t ring C. not ring D. don‟t ring

28. What will I do if no one __________ meet me at the airport?

A. Meet B. will met C. meets D. met

29. I‟ll be very disappointed if you _________ the exam.

A. Don‟t pass B. won‟t pass C. aren‟t pass D. wouldn‟t pass

30. If he __________ harder, the results would be better.
A. Has worked B. works C. will work D. worked

 21B 22D 23B 24D 25A 26B 27A 28C 29A 30D


 40. A: My feet are killing me! I wish I __________ me comfortable shoes
B: Yeah, me too. I wish I ________ that we were going to have to walk this much.
a. Had worn/ knew b. am wearing/ had known c. were wearing/ would know d. wore/ had known
41. I‟m not tired enough to go to bed yet. I wouldn‟t sleep if I ________ to bed now.
A. Go B. went C. had gone D. would go
42. If I were you, I _________ that shit. It‟s much too expensive.
A. Won‟t buy B. don‟t buy C. am not going to buy D. wouldn‟t buy
43. I decided to stay at home last night. I would have gone out if I ________ so tired.
A. Wasn‟t B. weren‟t C. wouldn‟t have been D. hadn‟t been
44. “Did he lose?” “Yes, but if he had tried harder, he _________ won.”
A. Might B. might have C. might of D. might has
45. “Did he study yesterday?”
“No, but if he __________ he would have done better on today‟s test.”
A. Had B. has C. will study D. had done
46. She is so busy that she can‟t come to the party.
A. If she was not so busy, she must come to the party.
B. If she was not so busy, she could come to the party.
C. If she was not so busy, she needs to come to the party.
D. If she was not so busy, she should come to the party.
47. You will catch a cold if you don‟t keep your feet dry.
A. Don‟t keep your feet dry or you will catch a cold.
B. Unless you keep your feet dry, you will not catch a cold.
C. Unless you keep your feet dry, you will catch a cold.
D. You will now catch a cold if you don‟t keep your feet dry.
48. My sister didn‟t leave the car key, so I couldn‟t pick her up at the airport.
A. If my sister left the car key, I would pick her up at the airport.
B. If my sister had left the car key, I would have picked her up at the airport.
C. If my sister has left the car key, I would have picked her up at the airport.
D. If my sister had left the car key, I could pick her up at the airport.
49. Lan didn‟t apply for the job in the library and she regrets it now.
A. Lan wishes she had applied for the job in the library.
B. Lan wishes she have applied for the job in the library.
C. Lan wishes she has applied for the job in the library.
D. Lan wishes she applies for the job in the library.
50. What a pity I failed the entrance exam!
A. I wish I had passed the entrance exam.
B. I wish I have passed the entrance exam.
C. I wish I will pass the entrance exam.

D. I wish I pass the entrance exam.

40D 41B 42D 43D 44B 45D 46B 47C 48B 49A 50A

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);