[Khắc phục] Windows thông báo lỗi bản quyền chính hãng, Tạo khóa (OEM) Windows gốc và kích hoạt lại.

[Khắc phục] Windows thông báo lỗi bản quyền chính hãng, Tạo khóa (OEM) Windows gốc và kích hoạt lại.

 
  • Đây là một vấn đề phổ biến mà nhiều người dùng Windows gặp phải.
  • Sự cố này có thể xảy ra trong mọi phiên bản Windows 10.
  • Bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows chính hãng trong hệ thống máy tính của mình mà không gặp vấn đề gì?.
  • Nó đã được kích hoạt đúng cách. Nhưng một ngày khi bạn cập nhật (Updates). Hoặc cài lại Windows, bạn nhận được thông báo sau:
Windows is not genuine
Your computer might be running a counterfeit copy of Windows.
 
Cùng với thông báo được đề cập ở trên, bạn cũng nhận thấy rằng nền màn hình trở thành màu đen và thông báo lỗi hình mờ đang hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình:
 
This copy of Windows is not genuine.
 
Ngoài ra khi bạn kiểm tra Thuộc tính hệ thống, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
 
You must activate today. Activate Windows now.
 

Cách (Fixt) để kích hoạt lại windows như sau:

 
(Nhấn StartMenu Seach, gõ cmd rồi chuột phải vào Command Promt chọn Run as Administrator)
Sau khi mở Command Promt bằng quyền quản trị xong coppy code và key bên dưới để Fixt và kích hoạt lại windows chính hãng:
 
Lưu ý: Chọn key và code cho đúng phiên bản windows đang chạy trên hệ thông máy tính của bạn!
 
win 10 Enterprise LTSB 2016 CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWXclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
Win 10 ProfessionalWorkstation
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77clipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
win 10 pro Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPBclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
win 10 Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBYclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
win 10 Enterprise CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2Cclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
win 10 pro CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66Tclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
win 10 Home CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7clipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 (HOME) SingleLanguage CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BTclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
============================================
Các phiên bản windows 10 N
Win 10 EnterpriseS LTSB 2016
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk RW7WN-FMT44-KRGBK-G44WK-QV7YKclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 Enterprise
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766Fclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 Education
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8Hclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 Pro Education
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8Pclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 Pro
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKTclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 Pro Workstation
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -atoecho
 
Win 10 HOME
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManagersc config wuauserv start= auto & net start wuauservSc config sppsvc start= auto & Net.exe start sppsvccscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHWclipup -v -o -altto c:\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -ato

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: