Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan: LÝ THUYẾT THỦ TỤC HẢI QUAN

Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ : LÝ THUYẾT THỦ TỤC HẢI QUAN. Hàng năm Tổng cục Hải quan vẫn tổ chức các kì thi chứng chỉ nghiệp vụ khai báo Hải quan có những đối tượng khác nhau có nhu cầu. Chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan rất quan trọng, khiến cho việc làm thủ tục khai báo hải quan được thuận lợi hơn. Chứng chỉ này cũng là minh chứng cho sự thành thạo cho bạn trong nghề nên khi tuyển dụng vào các doanh nghiệp, bạn sẽ dễ dàng trúng tuyển.

1/ Thủ tục hải quan đối với việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng SXXK? Tại điều 21 của TT 38, lưu ý:

Việc chuyển đổi tiêu thụ nội địa hay thay đổi mục đích đã là thủ tục xuất khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Hàng hoá sau khi đã làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép XK-NK khi chuyển đổi, quy chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thì phải được cơ quan cấp giấy phép XK-NK đồng ý bằng văn bản.

Hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế phải kê khai nộp đủ tiền thuế và tiền phạt nếu có theo quy định

Phải nộp tờ khai hải quan mới

(đối với hàng gia công chuyển tiêu thụ nội địa: hồ sơ phải gửi cho cơ quan hải quan ngoài việc phải nộp tờ khai hải quan mới thì phải có văn bản thoả thuận của phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hoá hoặc hoá đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hoá đối với hàng gia công)

Người khai quan phải kê khai nộp đủ thuế trên tờ khai hải quan mới, ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa vào ô phần ghi chú của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô ghi chép khác trên tờ khai hải quan giấy

2/ Nơi nhận thông báo cơ sở sản xuất đối với gia công và SXXK Quy định Tại điều 56 TT 38, địa điểm nơi nhận thông

Chi cục hải quan nơi dự kiện làm thủ tục nhập khẩu: Doanh nghiệp thông báo cơ sở gia công sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công thông qua hệ thống theo mẫu quy định hiện hành hướng dẫn bởi TT38/2015/BTC (mẫu số 12 tại phụ lục 5 ban hành kèm của TT 38)

Trường hợp phát sinh lưu trữ mới ngoài cơ sở đã thông báo thì phải thông báo bổ sung địa điểm lưu giữ cho cơ quan hải quan.

3/ Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp SXXK Quy định điều 

Địa điểm làm thủ tục nhập: tổ chức cá nhân được lựa chọn địa điểm làm thủ tục nhập khẩu một trong các chi cục hải quan sau: chi cục hải quan nơi tổ chức cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; chi cục hải quan cửa khẩu hoặc chi cục hải quan càng XK-NK hàng hoá được thành lập trong nội địa; chi cục hải quan quản lý hàng gia công, SXXK thuộc cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập

Địa điểm làm thủ tục xuất: tổ chức cá nhân được lựa chọn làm thủ tục xuất khẩu tại bất cứ chi cục hải quan nào thuận tiện

4/ Báo cáo quyết toán

Quy định tại Báo cáo quyết toán

Thời hạn nộp: theo quy định hiện nay, định kỳ hàng năm là chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Phải nộp những gì: Nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan

Địa điểm nộp: tại chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu
Biểu mẫu (nếu có): theo mẫu số quy định ban hành kèm theo TT 38 (Mẫu số 15 BCQT/NVL)

5/ Thời hạn xử lý nguyên vật liệu dư thừa khi kết thúc hợp đồng gia công Tại điều 64 của TT38

– Thời hạn chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng gia công hoặc hết hiệu lực thì tổ chức các nhân phải có văn bản báo cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục phương án giải quyết nguyên vật liệu dư thừa, máy móc.

– Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án nguyên phụ liệu dư thừa, máy móc thiết bị phế liệu phế phẩm thì tổ chức các nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan

– Các hình thức xử lý:
+ Bán tại thị trường Việt Nam
+ Xuất khẩu trả ra nước ngoài
+ Chuyển sang hợp đồng gia công khác tại VN

+ Biếu tặng tại VN
+ Tiêu huỷ tại VN

6/ Thuê gia công lại có phải thông báo tên địa chỉ, trụ sở, cơ sở sx của người gia công lại hay không?

Có, vì Điều 62 TT38 có quy định tổ chức cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên địa điểm trụ sở, địa chỉ cơ sở sx của chính tổ chức cá nhân và tổ chức cá nhân nhận gia công lại. Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra giải quyết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu vật tư đi gia công lại

7/ Theo quy định hiện nay đối với doanh nghiệp gia công và SXXK có phải thông báo định mức cho cơ quan hải quan hay không? Khi thay đổi định mức thì lưu giữ ở nhà máy hay thông báo cho cơ quan hải quan?

Không phải thông báo định mức cho cơ quan hải quan, và khi có thay đổi thì chúng ta lưu giữ tại nhà máy và không phải thông báo cho cơ quan hải quan

 

Các môn thi của môn này:

– Môn Pháp luật về Hải quan;

– Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương;

– Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

(Hình thức thi: thi viết, trắc nghiệm; thời gian thi: 60phút/môn)

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);