Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước giúp các bạn ôn thi kho bạc nhà nước 2020- Link tải bản đầy đủ ở cuối bài- file word tiện dụng!

QUESTION 1
Đối tượng áp dụng Luật NSNN 2015 (Điều 2):

A. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội.
B. Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.
C. Các đơn vị sự nghiệp công lập.Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước
D. Tất cả các phương án trên

Correct Answer: D
Explanation

Explanation/Reference:

QUESTION 2
Chi thường xuyên NSNN là (Điều 4):

A. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước.
B. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
C. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác.
D. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Correct Answer: D

Link tải tài liệu : Tại đây

Đọc nhiều tuần qua: