UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 50 viên chức kế toán , thủ quỹ,… năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 50 viên chức kế toán , thủ quỹ,… năm 2020. Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 889/SNV-CCVC ngày 12/5/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 
1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 889/SNV-CCVC ngày 12/5/2020 nêu trên; giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải, căn cứ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh và chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2020, xem xét, quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; cụ thể như sau:
 
1.1. Nhu cầu tuyển dụng: 50 người.
 
1.2. Vị trí việc làm cần tuyển:
 
1.2.1. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 46 người; gồm các vị trí sau:
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra hành chính, thanh tra phòng chống tham nhũng: 02 người.
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ kiểm tra doanh nghiệp vận tải, dịch vụ vận tải, đăng kiểm xe ô tô, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 03 người.
 
– Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông đường bộ: 05 người.
 
– Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ: 05 người.
 
– Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường bộ: 08 người.
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông đường thủy: 02 người.
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường thủy: 02 người.
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy: 02 người.
 
– Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác kiểm soát tải trọng xe (01.003): 17 người.
 
1.2.2. Vị trí việc làm gắn với công việc phục vụ: 04 người, gồm các vị trí việc làm sau:
 
– Vị trí Tổ chức – nhân sự: 01 người.
 
– Vị trí Kế toán: 01 người.
 
– Vị trí Thủ quỹ: 01 người.
 
– Vị trí Văn thư – lưu trữ: 01 người.
 
1.3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
 
1.3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
 
Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 
1.3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
 
a) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
 
– Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, cơ khí, công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.
 
– Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc phục vụ:
 
+ Vị trí Tổ chức – Nhân sự: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật; đã được đào tạo về nghiệp vụ quản lý nhân sự; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.
 
+ Vị trí Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh ngạch Kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán.
 
+ Vị trí Thủ quỹ: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế.
 
+ Vị trí Văn thư – lưu trữ: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
 
b) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:
 
– Về trình độ ngoại ngữ:
 
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học.
 
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.
 
– Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
1.4. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh; trong đó: Ưu tiên xét tuyển đối với người đang hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 
2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát Sở Giao thông vận tải thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển theo quy định./.
 
Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: