Ôn thi công chức 2020 – 500 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung

Ôn thi công chức 2020 – 500 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung. 

Ôn thi công chức 2020 - 500 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung
Ôn thi công chức 2020 – 500 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung

STT

Câu hỏi

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

1

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,áp dụng đối với cơ

Ban dân tộc miền núi

Thanh tra tỉnh

Sở Văn hóa Thông tin

cả 3 đáp án trên đều sai

quan nào sau đây?

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ

 

 

 

 

2

quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân

Thanh tra tỉnh

Trung tâm trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

Hội Luật gia

 

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực trợ giúp pháp lý?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

3

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Tài chính

Cục Thuế

Kho bạc nhà nước tỉnh

Ngân hàng nhà nước

tỉnh quản lý nhà nước về phí, lệ phí và thu khác của ngân sách

 

 

 

 

 

 

nhà nước

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

4

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Bưu chính viễn thông

Sở Thông tin, truyền thông

Hội nhà báo

Sở Thông tin và Truyền thông

 

tỉnh quản lý nhà nước về Báo chí; xuất bản; bưu chính?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

5

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Bưu chính viễn thông

Sở Thông tin, truyền thông

Sở Thông tin và truyền thông

cả 3 đáp án trên đều sai

 

tỉnh quản lý nhà nước về viễn thông; tần số vô tuyến điện?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với các

Các chi cục và tương đương

Các sở và cơ quan ngang sở

cục và tương đương

cả 3 đáp án trên đều đúng

6

cơ quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau

 

đây?

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số

 

 

 

 

7

lượng phó giám đốc Sở các tỉnh thành phố không quá bao

2

3

4

5

 

nhiêu (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số

2

3

4

5

8

lượng phó giám đốc Sở thành phố Hà Nội là không quá bao

 

nhiêu?

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số

2

3

4

5

9

lượng phó giám đốc Sở thành phố Hồ chí Minh là không quá

 

bao nhiêu?

 

 

 

 

10

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào

Thanh tra tỉnh

Sở Công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Cục thống kê

sau đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào

Sở Thông tin và truyền thông

Ban Dân tộc miền núi

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Ngoại vụ

11

sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

 

Lâm Đồng?

 

 

 

 

 

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào

 

 

 

 

12

sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Cục Văn thư lưu trữ

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh

 

tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Câu hỏi

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ

 

 

 

 

13

quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp

Cả 3 đáp án trên đều đúng

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm soát thủ tục

 

 

 

 

 

 

hành chính

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ

 

 

 

 

14

quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và đầu tư

Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh

Cả 3 đáp án trên đều đúng

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã,

 

 

 

 

 

 

kinh tế tư nhân

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

15

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Cục thuế

Sở Tài chính

Kho bạc nhà nước tỉnh

Cả 3 đáp án trên đều đúng

tỉnh quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân

 

 

 

 

 

 

sách nhà nước

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

Trung tâm xúc tiến đầu tư và

16

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Ngoại vụ

Sở Công thương

Văn phòng UBND tỉnh

thương mại

 

tỉnh quản lý nhà nước về hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

17

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh

Hội nhà báo

tỉnh quản lý nhà nước về quảng cáo trên báo chí, trên môi

 

 

 

 

 

 

trường mạng, trên xuất bản phẩm?

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

 

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

 

Sở Lao động- Thương binh và xã

 

 

18

tỉnh quản lý nhà nước về dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo

Sở Nội vụ

Liên đoàn lao động tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

hội

 

hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguyện, bảo hiểm thất nghiệp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

 

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin Truyền thông

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

19

tỉnh quản lý nhà nước về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy,

 

Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của

 

 

 

 

 

pháp luật

 

 

 

 

20

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,

cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị

Cấp Trưởng, cấp phó của các đơn

Cấp trưởng, cấp phó của các đơn

cả 3 đáp án trên đều đúng

Giám đốc Sở có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào sau đây?

thuộc và trực thuộc Sở

sự nghiệp thuộc huyện

vị sự nghiệp thuộc tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,

cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng

cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng

cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng

 

21

các cơ quan, đơn vị thuộc và trực

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

cả 3 đáp án trên đều đúng

Giám đốc Sở có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ nào sau đây?

 

thuộc Sở

huyện

thuộc thẩm quyền của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Sở

Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Hải Phòng

Tỉnh Bình Thuận

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Quy hoạch – Kiến trúc không có ở tỉnh thành phố nào sau đây?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Sở nào sau đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm

Sở Công nghiệp

Sở Địa chính

Sở Khoa học, công nghệ và Môi

Cả 3 đáp án trên đều sai

Đồng?

trường

 

 

 

 

 

STT

Câu hỏi

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP cơ quan nào, Sở

 

 

 

 

24

nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động thương binh và xã hội

cả 3 đáp án trên đều đúng

cấp tỉnh quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên

 

 

 

 

 

 

chức ?

 

 

 

 

 

Theo quy định nghị định 24/2014/NĐ – CP cơ quan nào, Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng

Sở Quy hoạch kiến trúc

cả 3 đáp án trên đều sai

25

nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân

 

cấp tỉnh quản lý về địa giới hành chính?

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ

 

 

 

 

26

quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân

Thanh tra tỉnh

Sở Tư pháp

Cục thi hành án

Tòa án tỉnh

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực bồi thường nhà

 

 

 

 

 

 

nước?

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

27

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Kho bạc nhà nước

Sở Tài chính

Sở Tư pháp

 

tỉnh quản lý nhà nước về tài sản nhà nước?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

Các ban quản lý đuờng bộ, đuờng

 

 

 

28

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Giao thông công chánh

Cục quản lý đưòng bộ, đường thuỷ

cả 3 đáp án trên đều sai

 

quản lý nhà nước về đường bộ, đường thuỷ nội địa?

thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

Sở Lao động- Thương binh và xã

 

 

 

29

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Y tế

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Công an tỉnh

hội

 

tỉnh quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

 

 

 

 

30

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp

Sở Văn hoá Thông tin

Sở Du lịch và thương mại

Sở Du lịch, thương mại

cả 3 đáp án trên đều sai

 

tỉnh quản lý nhà nước về du lịch và quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quy định chức năng nhiệm vụ của

quy định tổ chức các cơ quan

Quy định nhiệm vụ quyền hạn của

 

 

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về nội

các cơ quan chuyên môn thuộc

các cơ quan chuyên môn thuộc

 

31

chuyên môn thuộc UBND tỉnh,

cả 3 đáp án trên đều sai

dung nào sau đây?

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc

 

thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

trung ương

trung ương

 

 

 

 

 

 

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với cơ

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

Ban quản lý các khu công nghiệp

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

cả 3 đáp án trên đều sai

32

quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau

 

đây?

 

 

 

 

33

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối

Khu công nghiệp

Khu chế xuất

Khu kinh tế mở

cả 3 đáp án trên đều đúng

với cơ quan nào sau đây?

 

 

 

 

 

 

 

Dự thảo văn bản quy định cụ thể

Dự thảo văn bản quy định cụ thể

Dự thảo văn bản quy định cụ thể

 

 

Theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

 

34

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cả 3 đáp án trên đều đúng

 

Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của Sở?

cơ cấu tổ chức của sở

cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc

cơ cấu tổ chức của cấp huyện

 

 

 

UBND tỉnh quản lý

 

 

 

 

 

 

35

Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ nào?

Thủ trưởng

Tập thể

Vừa tập thể vừa thủ trưởng

Hội đồng thành viên

36

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có bao nhiêu

18

19

20

21

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều

Có đường biên giới trên bộ và có

Có đường biên giới trên bộ và có

Có đường biên giới trên bộ và có

Cả 3 đáp án trên đều đúng

 

Tài liệu đầy đủ tải tại đây : 500 câu Trắc Nghiệm KTC_Long Ngọc

Đọc nhiều tuần qua: