10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo đó, 10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực.

Song song với việc xây dựng các Nghị định mới là hàng loạt các Nghị định về cán bộ công chức viên chức sắp hết hiệu lực và bị thay thế. Cụ thể:

Đồng thời, các quy định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và viên chức nêu tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 cũng bị thay thế…

Nguồn: Baomoi.com

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: