Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tuyển dụng 245 viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tuyển dụng 245 viên chức năm 2020. Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1714/SNV-CCVC ngày 17/8/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1714/SNV-CCVC ngày 17/8/2020 nêu trên; giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh và chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2020, xem xét, quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc thẩm quyền và các đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng nhưng có văn bản đề nghị tuyển dụng chung với Hội đồng tuyển dụng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm 09 đơn vị: Chi cục Thủy lợi; 04 Ban Quản lý rừng phòng hộ: Tĩnh Gia, Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En; 02 Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Luông, Xuân Liên; Trung tâm đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy Sản); chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1.1. Về số lượng cần tuyển: 245 chỉ tiêu, trong đó: Viên chức là 240; Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 05.

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cần tuyển:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Điều 4 Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ cấu, vị trí việc làm và trình độ đào tạo:

2. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh. Trong đó, ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: