Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 2001/QĐ-UBND

Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 2001/QĐ-UBND.

Điều 1. Nay cho phép chuyển các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của các quận – huyện, sở – ngành (đối với các sở – ngành có nhiều dự án lớn, phức tạp) trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập, thành các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các sở ngành với tên gọi thống nhất là “Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (quận-huyện, sở-ngành)”, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 - Quyết định 2001/QĐ-UBND
Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 2001/QĐ-UBND

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện ký quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Ban Quản lý dự án hiện nay; việc chuyển đổi phải đảm bảo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp mới thành lập phải tiếp nhận, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, nhân sự, tài sản và các vấn đề khác từ Ban Quản lý dự án cũ; đảm bảo việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Giám đốc các sở – ngành, các doanh nghiệp của thành phố có trách nhiệm báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định giải thể các Ban Quản lý dự án trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập. Đối với các sở – ngành có nhiều dự án lớn, phức tạp cần thành lập đơn vị sự nghiệp để tổ chức quản lý thì phải lập phương án chuyển đổi, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở ngành thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);