Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 1999/QĐ-UB

Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 1999/QĐ-UB.

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 2 bản Tiêu chuẩn địa phương về chất lượng 2 loại rượu: Rượu cần, Rượu nếp cẩm của tỉnh Hòa Bình.

Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 - Quyết định 1999/QĐ-UB
Tài liệu ôn thi sở nội vụ tỉnh Hải Dương 2020 – Quyết định 1999/QĐ-UB

Điều 2: Tiêu chuẩn này được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh; Các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh 2 loại rượu trên phải thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định, phải làm thủ tục đăng ký sản xuất và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký; Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc các Sở, Ngành liên quan: Y tế, Thương mại, Cục Thuế, Công an; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 2 loại rượu trên căn cứ Quyết định thi hành./.

Đọc nhiều tuần qua: