Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng có đáp án

Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng có đáp án, Bài tập giúp các bạn củng cổ một số kiến thức về thuế giá trị gia tăng theo luật mới nhất hiện nay 2020

Câu 1: Công ty TNHH P&C nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khác. Công ty TNHH P&C có phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức nhận được hay không?

 1. Không

 

Câu 2: Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?

 1. Tàu đánh bắt xa bờ có công suất máy chính dưới 90 CV
 2. Máu và chế phẩm dùng cho người bệnh
 3. Xây dựng công trình phục vụ công cộng bằng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách nhà nước, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 51% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình.
 4. Tất cả các phương án trên

 

Câu 3: Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?

 1. Dịch vụ chiếu sáng công cộng sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân.
 2. Thuốc phòng trừ sâu bệnh
 3. Dịch vụ sơ chế sản phẩm nông nghiệp
 4. Nhập khẩu, phát hành và chiếu phim

 

Câu 4: Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, cơ sở bồi thường có phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT không?

 1. Không

 

Câu 5: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai nộp thuế trong các trường hợp nào sau đây:

 1. Bán cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở
 2. Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập trong doanh nghiệp
 3. Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp
 4. Ý 2 và 3

 

Câu 6: Luật thuế GTGT có hiệu lực lần đầu tiên vào năm nào:

 1. 1997
 2. 1998
 3. 1999
 4. 1996

 

Câu 7: Đối tượng chịu thuế GTGT được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:

 1. Dạy học, dạy nghề
 2. Thiết bị y tế
 3. Xe lăn, nạng gỗ
 4. Tất cả các đáp án trên

 

Câu 8: Khoản nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

 1. Lãi bán hàng trả chậm.
 2. Lãi ứng trước tiền mua hàng
 3. Lãi cho công ty bạn vay tiền.
 4. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Đối tượng chịu thuế GTGT là:

 1. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở VN.
 2. Hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở VN (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT
 4. Tất cả các đáp án trên

 

Câu 10: Công ty ABC có tiền nhàn rỗi ký hợp đồng cho Công ty X vay có thời hạn thì khoản tiền lãi thu từ công ty X:

 1. Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.
 2. Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 3. Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
 4. Cả 3 câu đều sai.

Đáp án tham khảo:

1B, 2B; 3A;,4A; 5D 6A; 7B;8C;9C; 10 B

Đọc nhiều tuần qua: