Thông Báo Danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi Tổng cục Thuế 2020 phía Nam

Tổng cục Thuế thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 tại các tỉnh phía nam. 

Danh sách cập nhật tại : https://drive.google.com/file/d/1YMAzi514bfXzOtyIY495jUk_astgIUOs/view?usp=sharing

Nguồn : http://gdt.gov.vn/wps/portal

Đọc nhiều tuần qua: