Đề thi tuyển công chức kho bạc nhà nước 2017 ngạch kế toán, chuyên viên nghiệp vụ

Đề thi tuyển công chức kho bạc nhà nước 2017 ngạch kế toán, chuyên viên nghiệp vụ

Đề thi kiến thức chung

Câu 1.

Trình bày các quy định về phân loại đánh giá công chức theo Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Mục đích của đánh giá công chức là gì?

Câu 2.

Trình bày những quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức theo Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ một tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức tại quy định nêu trên.

Câu 3.

Trình bày vị trí, chức năng của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 1339/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện các chức năng trên Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm, quyền hạn gì trong mối quan hệ với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan tài chính trên địa bàn?

Câu 4.

Trình bày khái niệm Ngân sách Nhà nước. Anh (chị) hãy nêu các khâu của chu trình ngân sách nhà nước và mục tiêu từng khâu của chu trình ngân sách nhà nước.
 

Đề thi tin học văn phòng

Đáp án

Đọc nhiều tuần qua: