Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng 145 viên chức bác sĩ, y tá, điều dưỡng,… năm 2021

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng 145 viên chức bác sĩ, y tá, điều dưỡng,… năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT – BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp tuyển dụng viên chức ngành Y tế và Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế;

Sở Y tế thông báo về việc triển khai tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc trong ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 là 145 người,

Vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ chuyên môn theo biểu chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

Điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);

+ Trình độ ngoại ngữ:

Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

+ Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ A (Tin học văn phòng) trở lên.

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo chức danh tuyển dụng;

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Thí sinh không được nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào 2 đơn vị khác nhau với cùng một chức danh tuyển dụng.

Nếu vi phạm, hồ sơ sẽ bị loại ở cả 2 vị trí đăng ký.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm)

Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Vòng 2

Thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người dự tuyển phải trả lời phỏng vấn 04 câu hỏi: 02 câu hỏi kiến thức chung, 02 câu hỏi chuyên ngành.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Nguyên tắc xác định người trúng tuyển theo nguyên tắc xét tuyển    

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Thời gian, địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Kể từ 7h30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2021 đến 17h00 ngày 05 tháng 03 năm 2021 tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (28 Lê Lợi, thành phố Huế).

Thời gian, địa điểm xét tuyển:

Thời gian tổ chức phỏng vấn: Dự kiến vào tuần thứ I của tháng 4 năm 2021. Thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể trên trang Website của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 Lê lợi, thành phố Huế.

Lệ phí xét tuyển: 400.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Sở Y tế tỉnh

Thừa Thiên Huế, Website: http://syt.thuathienhue.gov.vn hoặc xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, 28 Lê Lợi – Huế; số điện thoại: 0234.3820937.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.thuathienhue.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: