Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Bài thi thử trắc nghiệm công chức. Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức
Bài thi thử trắc nghiệm công chức

Câu hỏi 1. Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, vào năm 2020, tỷ lệ mức độ hài lòng của của cá nhân đối với địch vụ do đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực y tế phải đạt bao nhiêu?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 2. Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Quyết định biện pháp tổ chức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực được phân công” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 3. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?

A.

B.
C.
D.

Câu hỏi 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của UBND cấp tỉnh?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 6. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định chính sách cụ thể để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 7. Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học công nghệ thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 8. Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019 có bao nhiêu hình thức nâng ngạch công chức?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 9. Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 10. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 11. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 12. Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. Trong thời hạn ………. ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và tài liệu có liên quan cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 13. Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Vòng 1 Thi tuyển công chức sẽ thi với hình thức nào?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 14. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 15. Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân quận gồm

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 16. Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, trích yếu nội dung của công văn sử dụng kiểu chữ như thế nào?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 17. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cấp xã loại 3, được bố trí không quá bao nhiêu người?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 18. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật; thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước, thi hành án” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 19. Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Trách nhiệm của Chính phủ “Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước một năm hai lần”?

A.
B.
C.
D.

Câu hỏi 20. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân thành mấy loại?

A.
B.
C.
D.

Đọc nhiều tuần qua: