Đề thi thử công chức Kho bạc 2021

Đề thi thử công chức Kho bạc 2021 .iới thiệu về bài thi: “Bài thi thử ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước môn Kiến thức chung 2021” được xây dựng dựa trên bộ tài liệu mới nhất hiện nay

Đề thi thử công chức Kho bạc 2021
Đề thi thử công chức Kho bạc 2021

1.Theo quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/08/2019, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh gồm có: *

A. Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra – Kiểm tra; Phòng Tài vụ – Quản trị; Văn phòng.
B. Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra – Kiểm tra; Phòng Tài vụ – Quản trị.
C. Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Quản lý ngân quỹ; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra – Kiểm tra; Phòng Tài vụ – Quản trị; Văn phòng.
D. Phòng Tổng hợp – Pháp chế; Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Quản lý ngân quỹ; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra – Kiểm tra; Phòng Tài vụ – Quản trị.
2.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là: *

A. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
C. Cơ quan thực hiện quyền lập hiến, quyền hành pháp.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
3.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là: *

A. Nhân dân.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Quốc hội.
D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4.Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, các dự án luật trước khi trình Quốc hội phải được cơ quan nào thẩm tra? *

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
B. Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội.
C. Bộ Tư pháp.
D. Tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ.
5.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân? *

A. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
B. Bảo vệ bí mật nhà nước.
C. Gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn.
D. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
6.Theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người nào sau đây không phải là công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân? *

A. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
B. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
C. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
D. Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
7.Theo quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/09/2015, Vụ nào sau đây có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Kho bạc Nhà nước? *

A. Vụ Kiểm soát chi.
B. Vụ Tổng hợp – Pháp chế.
C. Vụ Thanh tra – Kiểm tra.
D. Vụ Tài vụ – Quản trị.
8.Phương án nào dưới đây không thể hiện đúng bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam? *

A. mang tính nhân đạo sâu sắc.
B. là nhà nước của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
C. có tính thời đại.
D. mang tính giai cấp công nhân, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
9.Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND? *

A. ba mươi đại biểu.
B. năm mươi đại biểu.
C. mười lăm đại biểu.
D. hai mươi lăm đại biểu.
10.Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định: *

A. Trưng cầu ý dân.
B. Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước.
C. Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường.
D. Đại xá.
11.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan nào quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân? *

A. Quốc hội.
B. Chính phủ.
C. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
12.Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phương án nào sau đây là đúng về điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B? *

A. Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
B. Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
C. Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
D. Được cộng 10 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
13.Theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá: *

A. 03
B. 04
C. 05
D. 06
14.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, sau khi được bầu, chức danh nào sau đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp? *

A. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
B. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
C. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
D. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
15.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, Chủ tịch nước có quyền đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn bao nhiêu ngày? *

A. Ba mươi ngày.
B. Mười lăm ngày.
C. Bốn mươi lăm ngày.
D. Mười ngày.
16.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây thực hiện quyền tư pháp? *

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
B. Tòa án nhân dân tối cao.
C. Bộ Tư pháp.
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
17.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có: *

A. ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
B. quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
C. ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
D. ít nhất ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
18.Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật cán bộ, công chức năm 2008 ở nước ta không bao gồm nội dung nào sau đây? *

A. quy định về cán bộ, công chức.
B. thanh tra công vụ, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong hoạt động công vụ.
C. bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.
D. nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
19.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ được đánh giá theo nội dung nào sau đây? *

A. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
B. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
C. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
D. Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
20.Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân? *

A. Chín mươi lăm.
B. Tám mươi lăm.
C. Bảy mươi lăm.
D. Sáu mươi lăm.
21.Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, việc tổ chức các cơ quan thuộc chính quyền địa phương ở địa bàn hải đảo thực hiện theo quy định của: *

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
B. Quốc hội.
C. Chủ tịch nước.
D. Chính phủ.
22.Theo nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 2011-2020 là: *

A. Cải cách thể chế.
B. Cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.
C. Cải cách nền kinh tế nhiều thành phần.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
23.Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 không bao gồm nội dung nào sau đây? *

A. Quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ.
B. Hiện đại hóa hành chính.
C. Hệ thống thanh toán.
D. Công nghệ thông tin.
24.Theo quyết định số 3435/QĐ-KBNN ngày 25/06/2020, đơn vị nào sau đây thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có nhiệm vụ quản trị, vận hành mạng máy tính Kho bạc Nhà nước trên địa bàn đảm bảo an toàn hệ thống và dữ liệu? *

A. Phòng Công nghệ – thông tin.
B. Phòng Kho quỹ.
C. Phòng Tài vụ – Quản trị.
D. Văn phòng.
25.Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi: *

A. Ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
B. Quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
C. Ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
D. Ít nhất ba phần tư tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu.
26.Văn bản có chứa quy phạm, pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: *

A. Vẫn có giá trị tham khảo.
B. Không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
C. Cơ quan ban hành phải điều chỉnh lại cho đúng hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
27.Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng được xác định là: *

A. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
B. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
C. vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
D. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
28.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức? *

A. Ký hợp đồng làm việc.
B. Xây dựng tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện công việc.
C. Tạo điều kiện cho công chức học tập, bồi dưỡng trình độ.
D. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức.
29.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ gồm? *

A. Công sở, trang thiết bị làm việc trong công sở.
B. Công sở, nhà ở công vụ, trang thiết bị làm việc trong công sở, phương tiện đi lại để thi hành công vụ.
C. Nhà ở công vụ, trang thiết bị làm việc trong công sở, phương tiện đi lại để thi hành công vụ.
D. Công sở, trang thiết bị làm việc trong công sở, phương tiện đi lại để thi hành công vụ.
30.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, phương án nào sau đây là đúng? *

A. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của toàn dân.
B. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.
C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.
D. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.
31.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, phương án nào sau đây thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? *

A. Công bố Hiến pháp, luật.
B. Giải thích Hiến pháp, luật.
C. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.
D. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật.
32.Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019, cơ quan nào sau đây quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ? *

A. Bộ Nội vụ.
B. Chính phủ.
C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
D. Chủ tịch nước.
33.Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: *

A. tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
B. tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
C. tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn.
D. tỉnh, huyện, xã và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
34.Theo quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/08/2019, phương án nào sau đây không đúng về nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh? *

A. Hướng dẫn, kiểm tra các Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định.
B. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
C. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.
D. Thực hiện thanh tra chuyên ngành; kiểm tra hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
35.Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính nhà nước? *

A. Đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế khách quan và sự phát triển kinh tế – xã hội.
B. Đồng bộ, thống nhất, liên thông.
C. Các bên tham gia thủ tục hành chính bình đẳng trước pháp luật.
D. Đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực hiện.
36.Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011, phương án nào sau đây là đúng về quy định định lề trang văn bản đối với lề trái (khổ giấy A4)? *

A. Lề trái: cách mép trái từ 30 mm.
B. Lề trái: cách mép trái từ 20 – 25 mm.
C. Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35 mm.
D. Lề trái: cách mép trái từ 25 – 30 mm.
37.Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Chính phủ có thẩm quyền ban hành: *

A. Lệnh, quyết định.
B. Pháp lệnh, nghị quyết.
C. Lệnh.
D. Nghị định.
38.Theo quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/07/2015, việc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của Kho bạc Nhà nước thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của: *

A. Kho bạc Nhà nước.
B. Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
C. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.
D. Kho bạc Nhà nước thành phố trực thuộc trung ương.
39.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào đâu? *

A. Căn cứ vào yêu cầu ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ tiêu biên chế.
B. Căn cứ vào yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.
C. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.
D. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế.
40.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, chức vụ nào sau đây không phải là cán bộ cấp xã? *

A. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
B. Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ.
C. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
D. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
41.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đâu là nguyên tắc hoạt động của Chính phủ? *

A. Làm việc theo chế độ tập thể.
B. Làm việc theo chế độ hội nghị và chế đội tập thể.
C. Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
D. Làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
42.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân gồm bao nhiêu nghĩa vụ? *

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
43.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra? *

A. Uỷ ban nhân dân.
B. Hội đồng nhân dân.
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
44.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia do cơ quan nào sau đây thành lập? *

A. Quốc hội.
B. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Ủy ban của Quốc hội.
45.Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước bao gồm: *

A. Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định.
B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước.
C. Thực hiện vay trái với quy định của pháp luật; vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
46.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây? *

A. Công chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành.
C. Bị mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
47.Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm lấy ý kiến: *

A. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp.
B. Cơ quan, tổ chức có liên quan.
C. Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
48.Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Quốc hội có thẩm quyền ban hành: *

A. Hiến pháp, luật, nghị quyết.
B. Hiến pháp, luật, lệnh, quyết định.
C. Hiến pháp, luật, pháp lệnh.
D. Hiến pháp, luật, nghị định.
49.Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền ban hành của: *

A. Bộ Tài chính.
B. Chính phủ.
C. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
D. Quốc hội.
50.Phương án nào sau đây không thuộc một trong những giải pháp thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020? *

A. Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả cao.
B. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.
C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực.
D. Coi trọng hợp tác quốc tế làm đòn bẩy cho cải cách và đổi mới hoạt động Kho bạc Nhà nước.
51.Phương án nào sau đây không thuộc một trong 10 Điều kỷ luật trong hệ thống Kho bạc nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 875/KB-QĐ-VP ngày 18/9/2002 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)? *

A. Văn minh, văn hóa nghề kho bạc.
B. Phục tùng sự phân công.
C. Chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
D. Tuyệt đối an toàn tiền, tài sản.
52.Tiêu thức “Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và trách nhiệm công vụ; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng” trong Tiêu thức văn minh, văn hóa nghề kho bạc không bao gồm nội dung nào sau đây? *

A. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và đúng các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, tài sản, tài chính và xây dựng cơ bản nội ngành.
B. Ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, dứt điểm các hành vi phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện công tác chuyên môn, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành.
C. Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; thực hiện công việc đúng chức trách, quyền hạn và quy trình chuyên môn nghiệp vụ.
D. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ và quản lý nội vụ.
53.Phạm vi điều chỉnh của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 ở nước ta bao gồm nội dung nào sau đây? *

A. Quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
B. Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
C. Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
54.Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ? *

A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
B. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
C. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
D. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
55.Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quyết định thành lập? *

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
B. Chính phủ.
C. Quốc hội.
D. Thủ tướng Chính phủ.
56.Theo quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/09/2019, kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước cấp huyện được cấp từ: *

A. Nguồn kinh phí của Bộ Tài chính và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
B. Nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
C. Nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các khoản thu khác theo quy định.
D. Nguồn kinh phí của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
57.Theo quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/07/2015, đâu là tổ chức sự nghiệp trong cơ quan Kho bạc Nhà nước ở Trung ương? *

A. Văn phòng.
B. Trường Nghiệp vụ Kho bạc.
C. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.
D. Cục Quản lý ngân quỹ.
58.Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, công dân có những quyền gì? *

A. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
B. Quyền có nơi ở hợp pháp.
C. Quyền tự do đi lại và cư trú.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
59.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng khi nào? *

A. Trong tình trạng chiến tranh.
B. Trong tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.
C. Trường hợp phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
60.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? *

A. Ủy ban của Quốc hội.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tags:

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);