Download Một số mẫu quy chế tuyển dụng các HR nên tham khảo

Download Một số mẫu quy chế tuyển dụng các HR nên tham khảo,Download mẫu quy chế tuyển dụng,
Mẫu quy chế tuyển dụng,
Quy chế tuyển dụng của Vinamilk,
Quy chế bổ nhiệm trong Công ty có phần,
Các quy trình phòng hành chính nhân sự,
Quyết định tuyển dụng công ty có phần,
Quy định về hồ sơ tuyển dụng,
Chính sách tuyển dụng nh
ân sự của công ty quy định về

 

Quy chế tuyển dụng

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích, yêu cầu
Quy chế này được ban hành để xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc tuyển dụng nhân sự của công ty, nhằm:
 1. Đảm bảo quá trình tuyển dụng được thực hiện nhất quán trong toàn công ty.
 2. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh công việc đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.
Điều 2: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tuyển dụng nhân sự mới cho tất cả các chức danh trong công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị tuyển dụng).
Chương 2
NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
Điều 3: Căn cứ để tuyển dụng
 1. Tuyển dụng nhân sự phải theo chức danh cụ thể có trong cơ cấu tổ chức của công ty, phải nằm trong chỉ tiêu sử dụng nhân sự (định biên nhân sự) của công ty và của ngành/bộ phận đã được Tổng Giám Đốc phê duyệt.
 2. Nhân sự được tuyển dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng của chức danh cần tuyển.
Điều 4: Nguyên tắc tuyển dụng
 1. Việc tuyển dụng phải công khai: chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, thời điểm, địa điểm, kết quả tuyển dụng.
 2. Chỉ tuyển dụng những người đạt tiêu chuẩn tuyển dụng.
 3. Các ứng viên được tuyển dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn, theo nguyên tắc người nào đáp ứng tốt nhất thì được tuyển trước, trong trường hợp mức độ đáp ứng là như nhau thì sẽ ưu tiên cho:
 • Nhà khoa học
 • Người thân của: cán bộ, công nhân viên công ty, quan chức.
 • Cán bộ công nhân viên cũ.
 • Công chức.
Điều 5: Thẩm quyền tuyển dụng:

Theo Điều 10 của Qui chế tổ chức và điều hành.

Điều 6: Các chế độ tuyển dụng

Chi tiết các chế độ tuyển dụng được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và tài liệu quản lý của Công ty.
Chương 3
TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Điều 7: Kế hoạch tuyển dụng
 1. Việc tuyển dụng được thực hiện theo kế hoạch:
 2. a) Hằng năm, các bộ phận/ngành và công ty lập kế hoạch tuyển dụng, xác định chức danh, số lượng nhân sự cần tuyển và thời điểm tuyển dụng, để làm cơ sở thực hiện.
 3. b) Trong trường hợp phát sinh nhu cầu nhân sự đột xuất do: công việc phát sinh, nhân sự thôi việc, điều chuyển, cử đi học hoặc thăng tiến … thì bộ phận/ ngành lập kế hoạch tuyển dụng đột xuất.
 4. Trình tự, thủ tục lập và trình duyệt kế hoạch tuyển dụng được quy định trong Quy trình tuyển dụng.
Điều 8: Quyết định thực hiện tuyển dụng
 1. Quyết định thực hiện tuyển dụng do người có thẩm quyền theo Điều 10 của Qui chế Tổ chức và điều hành phê duyệt.
 2. Quyết định thực hiện tuyển dụng bao gồm: thời điểm tổ chức tuyển dụng, địa điểm tuyển dụng, chức danh, số lượng tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, thành phần của hội đồng tuyển dụng, kinh phí tuyển dụng.
 3. Chỉ sau khi Quyết định thực hiện tuyển dụng được phê duyệt, thì quá trình tuyển dụng mới được triển khai thực hiện.
Điều 9: Hội đồng tuyển dụng
 1. Hội đồng tuyển dụng gồm các thành viên được quy định cụ thể cho từng đợt tuyển dụng bởi Quyết định thực hiện tuyển dụng.
 2. Hội đồng tuyển dụng gồm:
 3. a) Người có thẩm quyền theo Điều 10 của Qui chế Tổ chức và điều hành là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.
 4. b) Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng phòng Nhân sự – hành chính của công ty con là Phó chủ tịch trực Hội đồng tuyển dụng.
 5. c) Nhân viên nhân sự, Phòng Nhân sự công ty mẹ hoặc nhân viên Lao động tiền lương phòng Nhân sự – hành chính của công ty con là Thư ký Hội đồng tuyển dụng.
 6. d) Trưởng hoặc phó đơn vị có nhân sự được tuyển là Ủy viên Hội đồng tuyển dụng.
 7. e) Một số cán bộ quản lý, chuyên viên khác của các đơn vị có thể được trưng cầu tham gia Hội đồng tuyển dụng.
 8. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm:
 9. a) Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng chức danh.
 10. b) Xác định phương pháp, công cụ, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá ứng viên.
 11. c) Chuẩn bị công cụ, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá ứng viên.
 12. d) Xác định các điều kiện hợp đồng và đãi ngộ ứng viên
 13. e) Đánh giá ứng viên và đề nghị tuyển dụng.
 14. Nguyên tắc ra quyết định của Hội đồng tuyển dụng:
 15. a) Các thành viên Hội đồng tuyển dụng được thảo luận bình đẳng về mọi vấn đề liên quan đến công việc tuyển dụng.
 16. b) Các cuộc thảo luận của Hội đồng được ghi thành biên bản.
 17. c) Các thành viên của Hội đồng tuyển dụng được biểu quyết về các quyết định của Hội đồng.
 18. d) Kết quả biểu quyết là cơ sở tham khảo để Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng ra Quyết định cuối cùng.
 19. Trách nhiệm cụ thể của các thành viên Hội đồng tuyển dụng, cách thức thảo luận và ra quyết định được quy định cụ thể trong Quy trình tuyển dụng ban hành kèm theo quy chế này.
Điều 10: Đánh giá ứng viên
 1. Đánh giá ứng viên là dùng các công cụ, biện pháp thích hợp để kiểm tra sự phù hợp của các ứng viên với tiêu chuẩn tuyển dụng.
 2. Thành viên Hội đồng tuyển dụng:
 3. a) Xây dựng công cụ đánh giá ứng viên (bài thi/ trắc nghiệm – và đáp án, câu hỏi phỏng vấn…) theo phân công của Hội đồng.
 4. b) Đánh giá ứng viên: Chấm bài kiểm tra, nhận xét ứng viên thông qua phỏng vấn … theo phân công của Hội đồng. Mỗi thành viên Hội đồng tuyển dụng có phiếu đánh giá riêng cho từng ứng viên.
 5. Hội đồng tuyển dụng họp thảo luận và kết luận đánh giá về từng ứng viên.
 6. Đối với các trường hợp đặc biệt cần tuyển dụng, Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện tuyển dụng.
Điều 11: Quyết định tuyển dụng
 1. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phê duyệt kết quả tuyển dụng.
 2. Tổng Giám Đốc/ Giám đốc công ty con ký hợp đồng lao động với người được tuyển dụng.
 3. Kết quả tuyển dụng phải được thông báo đến từng ứng viên.
Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12: Vi phạm và hình thức xử lý
Lỗi vi phạm Hình thức xử lý Thẩm quyền xử lý
1)Thu nhận người không thông qua  thủ tục tuyển dụng • Người vi phạm bị cảnh cáo toàn công ty

• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với người được tuyển
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
2)Làm sai lệch hồ sơ • Cảnh cáo toàn công ty

• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với người được tuyển
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
3)Tiết lộ thông tin về hội đồng tuyển dụng, về phương pháp và công cụ đánh giá cho ứng viên • Phê bình trước công ty và không được tham gia vào Hội đồng tuyển dụng ở các lần sau Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
4)Thiên vị, vận động làm sai lệch kết quả tuyển dụng • Phê bình trước công ty và không được tham gia các quá trình tuyển dụng Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
5)Tư lợi trong quá trình tuyển dụng • Cảnh cáo toàn công ty và buộc thôi việc Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật xem xét và đề xuất Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con quyết định
6)Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động sai chế độ, sai thẩm quyền • Cảnh cáo toàn công ty

• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
Thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật: theo Qui định trong Nội qui lao động công ty.

Điều 13: Hiệu lực
 1. Quy chế tuyển dụng này có hiệu lực kể từ ngày quyết định ban hành.
 2. Quy chế này có thể được sửa đổi khi có những sự sửa đổi liên quan đến việc tuyển dụng trong Điều lệ công ty hay Quy chế tổ chức và điều hành, hoặc có đề nghị của các nhân viên, hoặc các văn bản pháp luật có liên quan.
 3. Tổng giám đốc có thẩm quyền xem xét và phê duyệt sửa đổi qui chế này.

Mẫu số 2:
Tải ở đây: http://tanitour.com.vn/upload/news/qc-tuyen-dung-1470876206.pdf

MẪu số 3:

QUY ĐỊNH TUYỂN DỤNG
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, nay Công ty quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ như sau:
Ứng viên gửi form ứng tuyển qua trang web của Công ty. 
Đối với các ứng viên đủ điều kiện sẽ được Công ty liên hệ, phỏng vấn sơ bộ và chuẩn bị hồ sơ gồm:
+ Sơ yếu lý lịch có dấu của phường, xã. 
+ Giấy khai sinh, chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản sao công chứng. 
+Giấy xác nhận nhân sự
+Giấy khám sức khỏe
+Bằng, bảng điểm
+ 4 ảnh 3×4
Tất cả ứng viên ứng tuyển vị trí cán bộ nghiệp vụ Công ty/ Chi nhánh (Có phụ lục chi tiết kèm theo) đều phải trải qua 2 phần thi bắt buộc:
          Phần thứ nhất là thi Tiếng Anh.
          Phần thứ hai là thi chuyên môn nghiệp vụ.
Ứng viên phải đạt kỳ thi tiếng Anh từ 5 điểm trở lên mới được dự thi chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị kiểm tra Tiếng Anh đầu vào do Công ty chỉ định (Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên).
Kể từ ngày 1/5/2015, Công ty không phân cấp cho Chi nhánh tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ. Khi Chi nhánh có nhu cầu tuyển cán bộ nghiệp vụ phải làm Phiếu xác nhận nhu cầu tuyển dụng (có mẫu kèm theo) gửi Phòng Tổ chức Hành chính Công ty để thực hiện quy trình tuyển dụng và thi Tiếng Anh đầu vào.
 
…………………………………………………..
 
DANH MỤC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
 
I.                   Bảng lương 02 QCPPTN – Cán bộ nghiệp vụ
Nhóm
STT
Chức danh công việc
Thực hiện theo quy định tuyển dụng
Nhân viên nghiệp vụ nhóm 1
1
NV kế hoạch sản xuất, điều độ
x
2
NV quản lý lao động
x
3
NV tiền lương
x
4
NV chế độ bảo hiểm
x
5
NV công nghệ thông tin
x
6
NV xây dựng cơ bản
 
7
NV kế toán chi nhánh, VPCT
x
8
NV kế toán vật tư
x
9
NV kế toán thuế
x
10
NV thủ quỹ Công ty
 
11
NV quản lý thiết bị
x
12
NV môi trường
x
13
NV y tế lao động Công ty
 
14
NV ATLĐ – PCCN
x
15
NV thi đua khen thưởng, PR
x
16
NV phiên dịch
x
17
NV trung tâm đào tạo
 
18
Thủ kho chi nhánh, Công ty
 
Trưởng nhóm nhóm 1
1
Trưởng nhóm nhóm 1
x
Nhân viên nghiệp vụ nhóm 2
1
NV kinh doanh
x
2
NV xuất nhập khẩu
x
3
NV kế toán tổng hợp
x
4
NV kế toán phải thu
x
5
NV kế toán phải trả
x
6
NV kế toán ngân hàng
x
7
NV hội đồng quản trị
x
8
NV đánh giá nội bộ
x
9
NV quản trị mạng, lập trình
x
Trưởng nhóm nhóm 2
1
Trưởng nhóm nhóm 2
x
2
NV nhóm 2 trường Ngoại thương
x
 II.                Bảng lương 03 QCPPTN – Nhân viên kỹ thuật
Nhóm
Stt
Chức danh công việc
Thực hiện theo quy định tuyển dụng
Nhân viên kỹ thuật nhóm 1
1
NV may mẫu
 
2
NV ke gá
 
3
NV mẫu dấu
 
4
NV định mức, bảng màu, hướng dẫn gấp gói, đóng thùng
x
5
NV QC
x
Trưởng nhóm nhóm 1
1
Trưởng nhóm nhóm 1
x
Nhân viên kỹ thuật nhóm 2
1
NV may mẫu Công ty
 
2
NV sơ đồ
x
3
NV thiết kế chuyền
 
4
NV kỹ thuật chuyền
 
5
NV kỹ thuật giặt. bao bì
 
6
NV thiết kế mẫu sản xuất
x
7
NV QA
x
8
NV kỹ thuật thêu, giặt, chần bông
x
Trưởng nhóm nhóm 2
1
Trưởng nhóm nhóm 2
x
Nhân viên kỹ thuật nhóm 3
1
NV công nghệ may
 
2
NV thiết kế mẫu phát triển
x
Trưởng nhóm nhóm 3
1
Trưởng nhóm nhóm 3
x
Nhân viên kỹ thuật nhóm 4
1
NV kỹ thuật chi nhánh Bông
x


……………………………………………………………… 
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC 
   
* Chức danh: Kế toán trưởng chi nhánh
1. Tiêu chí chung
– Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên.
– Chiều cao: Nữ 1,57m trở lên, Nam 1,65m trở lên. 
– Sức khỏe: Loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế.
– Hình thức ưa nhìn.
– Trình độ Đại học chính quy trở lên.
– Hộ khẩu thường trú tại nơi chi nhánh đóng địa điểm.
2. Phẩm chất đạo đức:
 – Là Đảng việc hoặc là đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng được xác minh lý lịch đủ điều kiện kết nạp Đảng.
 – Được quần chúng tín nhiệm trên 75%.
  3. Năng lực chuyên môn:
 – Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 – Có kinh nghiệm công tác thực tế về kế toán tổng hợp ít nhất 24 tháng.
 – Có chuyên môn về chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán
 – Có kỹ năng tổng hợp, lập và phân tích báo cáo tài chính.
 4. Năng lực quản lý:
 – Có khả năng thuyết trình trước đám đông
 – Đã có kinh nghiệm làm cán bộ quản lý chuyên ngành kế toán trên 24 tháng.
 5. Điều kiện:
 – Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính
 – Có cam kết nắm giữ từ 0,1% trở lên cổ phiếu TNG trong vòng 1 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
 *Ghi chú: Định kỳ hàng năm Công ty tổ chức chấm điểm sát hạch lại, cá nhân đạt trên 85% điểm mới được bổ nhiệm lại.
 * Chức danh nhân viên Kế toán
 1. Tiêu chí chung:
 – Nam/ nữ tuổi từ 22 – 30
 – Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, kế toán đầu tư, kiểm toán – Hệ chính quy
 – Sức khỏe loại 1,2,3 theo Quy định
 2. Năng lực chuyên môn
 – Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, tin học văn phòng và phần mềm kế toán
 – Có chuyên môn về chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán
 – Có kỹ năng tổng hợp, lập và phân tích báo cáo tài chính.
 * Chức danh Nhân viên quản lý lao động
 1. Tiêu chí chung
 – Nam/ nữ tuổi từ 22 – 30
 – Trình độ tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành quản trị nhân lực, bảo hiểm.
 – Nhanh nhẹn, ngoại hình ưu nhìn.
 – Có khả năng giao tiếp, có khả năng thuyết trình trước đám đông
 – Sức khỏe loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, tin học văn phòng.
 – Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm quản lý lao động tại doanh nghiệp may mặc
 *Chức danh Nhân viên kinh doanh
 1. Tiêu chí chung
 – Nam/ nữ tuổi từ 20 – 30
 – Trình độ: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngoại ngữ
 – Sức khỏe loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Có khả năng tổng hợp và theo dõi sản xuất, kế hoạch xuất hàng của chi nhánh
 – Sử dụng thành thạo ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết
 – Sử dụng thành thạo Microsoft Office, power point, có khả năng thuyết trình
 – Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành may.
 * Chức danh Nhân viên đảm bảo hệ thống chất lượng
 1. Tiêu chí chung:
 – Nam/ nữ tuổi từ 20 – 35
 – Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành may
 – Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định
 – Sử dụng thành thạo Microsoft Office
 2. Năng lực chuyên môn
 – Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật may bằng tiếng Ạnh
 – Có khả năng nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của khách hàng (mã hàng), cung cấp tài liệu tuân thủ cho các bộ phận trong nhà máy để triển khai mã hàng.
 – Kiểm tra xác xuất việc thực hiện của QC (nguyên, phụ liệu, cắt, inline, endline, là, bắn mác, gấp gói, thùng, túi nilon, pre – final)
 – Cập nhật kết quả công việc của QC nhà máy lên phần mềm chất lượng hàng ngày
 – Trợ lý cho PGĐ hoặc Trưởng phòng chất lượng để quản lý chất lượng của nhà máy.
 – Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm QA tại các nhà máy may.
 *Chức danh Nhân viên quản trị hệ thống mạng
 1. Tiêu chí chung:
 – Nam/ nữ tuổi từ 22 -35.
 – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông.
 – Sử dụng thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
 2. Năng lực chuyên môn
 – Có kiến thức chuyên sâu về hạ tầng phần cứng: mạng, máy chủ, lưu trữ, OS, ứng dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu, các giải pháp phần mềm ứng dụng: quản trị, bảo mật
 – Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình: Java, net
 – Chủ động, sáng tạo, có tư duy logic, mạch lạc, nhanh nhạy, có khả năng chịu được áp lực cao
 – Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA, LPO, MCSE hoặc đã có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực quản trị mạng, tham gia triển khai, vận hành các hệ thống CNTT.
 * Chức danh Nhân viên quản lý thiết bị
 1. Tiêu chuẩn chung
 – Nam giới, tuổi từ 20 – 35
 – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành chế tạo máy, điện
 – Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định
 2. Năng lực chuyên môn
 – Tổng hợp và theo dõi thiết bị, quản lý vận hành hệ thống điện, máy phát điện của các Chi nhánh
 – Sử dụng thành thạo Microsoft Office, autocad, có khả năng thuyết trình, tiếng Anh giao tiếp
 – Ứng viên có kinh nghiệm làm việc 1 năm trong thiết bị ngành may.
 * Chức danh Nhân viên quản lý hệ thống môi trường
 1. Tiêu chí chung:
 – Nam/ nữ tuổi từ 20 – 30
 – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành môi trường
 – Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định
 2. Năng lực chuyên môn
 – Sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh
 – Quản lý hệ thống môi trường trong toàn Công ty
 – Duy trì, đảm bảo hệ thống môi trường tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng
 – Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm môi trường trong ngành May.
 * Chức danh Tổ trưởng tổ may
 1. Tiêu chuẩn chung:
 – Tuổi từ 20 trở lên
 – Trình độ: Trung cấp trở lên
 – Chuyên ngành: may công nghiệp, thời trang
 – Sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế.
 – Có kinh nghiệm 3 năm trên chuyền may trở lên.
 2. Năng lực chuyên môn
 – Đạt tay nghề bậc thợ 3/12 trở lên.
 – Hiểu được:
 + Bản thiết kế chuyền, trình độ tay nghề của công nhân
 + Bản kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật mã hàng, công dụng của thiết bị
 + Phương pháp điều chuyền
 + Nắm bắt được diễn biến tư tưởng của công nhân trong tổ
 – Làm được:
 + Lập được kế hoạch sản xuất của tổ
 + Phân công công việc phù hợp từng công nhân theo thiết kế chuyền
 + Kiểm tra đôn đốc tổ đạt năng suất chất lượng
 + Xử lý được các phát sinh trong sản xuất
 3. Năng lực quản lý
 – Có khả năng bao quát công việc
 – Có khả năng tạo uy tín, tập hợp công nhân trong tổ
 – Có khả năng tổng hợp báo cáo, phổ biến văn bản mới liên quan đến sản xuất
 – Đề xuất được giải pháp nâng cao năng suất lao động
 – Hàng tháng báo cáo năng suất cho công nhân trong tổ.
 * Chức danh Công nhân may công nghiệp
 1. Tiêu chí chung:
 – Độ tuổi từ 18 – 35
 – Trình độ văn hóa 9/12
 – Sức khỏe đạt loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế
 2. Năng lực chuyên môn
 – Tay nghề tối thiểu đạt bậc 1/12 (Công nhân chưa biết nghề được đào tạo nghề miễn phí)
 – Biết điều chỉnh máy may 1 kim trên các loại nguyên liệu
 – Biết quy trình lắp ráp sản phẩm và biết phát hiện nguyên nhân sai hỏng sản phẩm
 – Sử dụng thành thạo máy may 1 kim
 – May được sản phẩm theo tiêu chuẩn bậc thợ
 * Chức danh Công nhân sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị (Cơ điện)
 1. Tiêu chí chung
 – Nam giới, tuổi từ 20 trở lên
 – Trình độ Trung cấp, chuyên ngành cơ khí, điện, sửa cháy máy may, tự động hóa
 – Có kinh nghiệm tối thiếu 6 tháng
 – Sức khỏe đạt loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Hiểu được nguyên tắc hoạt động của máy móc thiết bị
 – Biết được chế độ bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị
 – Sửa chữa được máy móc thiết bị hỏng, bảo dưỡng máy móc thường xuyên, định kỳ.
 * Chức danh Công nhân cắt
 1. Tiêu chí chung
 – Nam giới, tuổi từ 20 trở lên
 – Trình độ Trung cấp, chuyên ngành cơ khí, điện, sửa cháy máy may, tự động hóa
 – Ưu tiên có kinh nghiệm
 – Sức khỏe đạt loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Tay nghề tối thiểu đạt bậc 1/12
 – Hiểu được quy trình và yêu cầu kỹ thuật cắt công nghiệp
 – Hiểu được quy trình vận hành thiết bị an toàn
 – Phân biệt được chất liệu của từng loại nguyên liệu
 – Biết phát hiện sai hỏng của bàn cắt (quá biên, vải xiên canh, ngắn, dài mẫu, lệch kẻ…)
 – Vận hành và sử dụng thành thạo máy cắt công nghiệp
 – Cắt được các chi tiết sản phẩm của các loại nguyên liệu theo yêu cầu của từng bậc thợ.
 * Chức danh Công nhân hoàn thiện
 1. Tiêu chí chung
 – Nam giới, tuổi từ 18 – 35 trở lên (Ưu tiên Nam)
 – Trình độ văn hóa 9/12
 – Ưu tiên có kinh nghiệm
 – Sức khỏe đạt loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Tay nghề tối thiểu đạt bậc 1/12
 – Hiểu được quy trình đóng gói, đóng kiện
 – Hiểu được tài liệu kỹ thuật: bảng màu, packinh list
 – Làm được các công việc trong tổ hoàn thiện: gấp gói, bắn mác, phối màu, phối cỡ, đóng hàng
 – Phân biệt được các loại nhãn, mác và phát hiện được sai hỏng
 * Chức danh Công nhân là hơi
 1. Tiêu chí chung
 – Nam giới, tuổi từ 18 – 35 trở lên
 – Trình độ văn hóa 9/12
 – Sức khỏe đạt loại 1,2,3
 2. Năng lực chuyên môn
 – Tay nghề tối thiểu đạt bậc 1/12
 – Biết về kỹ thuật là công nghiệp
 – Biết vận hành thành thạo thiết bị là công nghiệp
 – Đọc hiểu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật là của từng mã hàng
 – Là được chi tiết sản phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu.

Mẫu số 4:
http://tchc.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2014/03/QD994.2014.pdf

Mẫu số 5- Cơ quan nhà nước
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1725-2017-QD-UBND-quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-Thanh-Hoa-351390.aspx 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);