Tài liệu bản word đánh tay và cập nhập vừa ra lò chuyên đề 18 và 19 ôn thi công chức thuế 2016

Chuyên đề 18: quản lý nhà nước về kinh tế và Chuyên đề 19: quản lý tài chính công, công sản và dịch vụ công là 2 chuyên đề vừa được bạn Hiếu đánh tay và cập nhập. Do admin Trịnh Duy Phong chia sẻ lại. Gửi tới các bạn bản word quý hiếm này để ôn thi công chức thuế cho tốt.

Demo tài liệu:

Nhà nước cần can thiệp vào tổ chức và hoạt động kinh tế của xã hội, nhất là khi nền kinh tế đã chuyển sang đa thành phần, trong đó phần của Nhà nước chỉ chiếm một tỷ trọng nhất định, là vì:
Một là, do tính chất giai cấp trong khi kinh tế và bản chất giai cấp của Nhà

nước.

Nhà nước hình thành từ khi xã hội có giai cấp. Nhà nước bao giờ cũng đại diện lợi ích của giai cấp thống trị nhất định, trong đó có lợi ích kinh tế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho lợi ích dân tộc và nhân dân. Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội do Nhà nước ta xác định và quản lý chỉ đạo là nhằm cuối cùng đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy vậy, trong nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với nước ngoài, không phải lúc nào lợi ích kinh tế của các bên cũng luôn luôn nhất trí. Vì vậy, xuất hiện xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quá trình hoạt động kinh tế trên các mặt quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối.
Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế, Nhà nước ta phải thể hiện bản chất giai cấp của mình để bảo vệ lợi ích của dân tộc và của nhân dân ta. Chỉ có Nhà nước mới có thể làm được điều đó. Như vậy là, trong quá trình phát triển kinh tế, Nhà nước ta đã thể hiện bản chất giai cấp của mình.

 

Đọc tài liệu và tải tài liệu:

CHUYÊN-ĐỀ-18-19

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply