Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm tiếng Anh bậc 2 – B

Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm tiếng Anh bậc 2 – B.

Tài liệu ôn thi công chức 2020 - 500 câu trắc nghiệm tiếng Anh bậc 2 - B
Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm tiếng Anh bậc 2 – B

Nhóm 1: Phát âm

Nhóm 2: Từ vựng và Ngữ pháp

Nhóm 3: Đọc

Nhóm 4: Viết

STT

Câu hỏi

Traloi1

Traloi2

Traloi3

Traloi4

1

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

learned

approved

looked

relieved

2

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

none

zone

stone

phone

3

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

precision

decision

tension

conclusion

4

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

called

convinced

formed

controlled

5

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

orchestra

chaos

echo

charity

6

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

absence

abundant

arrive

apologize

7

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

bargain

retain

complain

campaign

8

Choose the word whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

through

threaten

themselves

thunder

Link tải tài liêu chi tiết : Tải Về

Đọc nhiều tuần qua: